Marian Barański: Liga Narodowo- Demokratyczna


wierzby-foto-interByła pierwszą organizacją narodową po 10 latach ,od czasu likwidacji Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego /przełom roku 1946/1947/. Za jej twórców można uwazac dwóch ludzi: Jana Piotra Bohdanowicza z Zakopanego i Jozefa Stefana Koseckiego .Jan Bohdanowicz był przed wojną znanym działaczem młodzieży narodowej we Lwowie ., potem Stronnictwa Narodowego. Był pochodzenia ormiańskiego ,”obszarnik “ jak napisano w akcie oskarżenia. W czasie II wojny światowej Pan Jan ukrywał się na Podhalu i chyba nie udzielał się w żadnej organizacji podziemnej. Potem ,po wojnie ,zmienił imię na Piotr, ukrywając się skutecznie przed bezpieką, i studiował na pięciu fakultetach ,które ukończył. Matka Józefa , Kosseckiego ,Pani Jadwiga, znała go “po linii ziemiańskiej” i oddała mu na wychowanie polityczne swego 15 letniego syna Józefa Stefana. W wieku 20 lat Józef miał już ,jak sam później opowiadał ukończoną “narodową akademię polityczną” , to znaczy został gruntownie przeszkolony w idei narodowej przez Pana Bogdanowicza. Obydwaj zaczęli się zastanawia jak ożywic pracę narodową. Był koniec roku 1956 , po wypadkach październikowych. W tym czasie przebywał w Zakonie Marianów w Tatrach Przemysław Górny, syn przedwojennego narodowca, a naówczas działacz Związku Młodzieży Demokratycznej ,organizacjo o charakterze chadecko-narodowej, wyrosłej na fali Października. Po dojściu Gomułki do władzy została ona zdelegalizowana .Sam Górny ,wówczas student prawa Uniwersytetu Warszawskiego, myślał o wstąpieniu do zakonu. W lipcu 1957 r. do kaplicy Zakonu Marianów w Tatrach na Rusinowej Polanie przybyli więźniowie stalinowscy: Leon Mirecki ,Wiesław Chrzanowski ,narodowcy, przybył również Pan Jan Bohdanowicz wraz z Jozefem Kosseckim. Tam,za pośrednictwem księdza Leona Szeląga, nastąpiło poznanie się ze sobą Józefa Kosseckiego i Przemysława Górnego ,dwóch młodych ludzi o poglądach narodowych /Górny był starszy o 4 lata/. Postanowiono rozpocząc robotę narodową w szerszym składzie ,choc Pan Bohdanowicz był za praca indywidualną. Wówczas też w roku 1957 lub 1958 ustalono nazwę tajnej organizacji jako Liga Narodowo-Demokratyczna. Jak twierdzi Kossecki nazwa była jego autorstwa.

Liga działała początkowo w składzie kilku osób ,by od roku akademickiego 1959 rozpocząc już szersze prace; objęła kilkadziesiąt osób ,głównie studentów. Rdzeń jej stanowili studenci Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego /Przemysław Górny ,Janusz Krzyżewski, Marian Barański. Zbigniew Kwiecień /.Szefem organizacji był Stefan Józef Kossecki ,asystent na Politechnice Gliwickiej, zastępcą ds. organizacyjnych ,Przemysław Górny ,który zwerbował większośc uczestników. Marian Barański był skarbnikiem i obserwatorem w podgrupie Janusza Krzyżewskiego ,Janusz Krzyżewski i Henryk Klata –szefami podgrup, Zbigniew Kwiecień obserwatorem w podgrupie Henryka Klaty. Grupa zasadnicza odbywala regularne ,zakonspirowane spotkania w Warszawie ,poświęcone głównie samokształceniu ideowemu /literatura: Dmowski, Giertych, ks. Trzeciak, przemówienie rabina Reinhorda ,Feliks Koneczny …/, ale nie tylko .Planowano rozrost organizacji : utworzono dwie podgrupy w składzie po kilka osób ,planowano grupy w Krakowie,Poznaniu,Gliwicach,Olsztynie , zakupywano literaturę narodową ,planowano zdobycie funduszy, albo przez napady albo przez działalnośc gospodarczą, obrano sobie pseudonimy, przewidywano złożenie przysięgi. Plan generalny był taki ,by po 15 latach odegrac rolę w walce o władzę w Polsce. Niestety w ówczesnych warunkach istnienie kilkudziesięcioosobowej ,tajnej ,grupy politycznej, wrogiej ustrojowi ,nie dawało się ukryc. Dziś z akt SB wiadomo na ten temat więcej .Pierwszy namiar uzyskała SB w dniu 6 lutego 1958r. podsłuchując rozmowę telefoniczną Leona Mireckiego ,narodowca członka Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego w roku 1945, z Franciszkiem Szwajdlerem ,narodowcem z USA, obecnym w Kraju, w której Mirecki poinformował, że student Kossecki Stefan rozszerza na terenie akademickim dzieła Dmowskiego i idee narodowe .Ma on być pod wpływem Bogdanowicza z Zakopanego, który kieruje jego działalnością i podrzuca mu różne książki i broszury. Następna notatka służbowa , z dnia 13 sierpnia 1958r. cytuje przejęty przez SB fragment listu Kosseckiego do Górnego gdzie Kossecki zaleca Górnemu czytanie dzieł Dmowskiego na letnim obozie duszpasterstwa akademickiego oraz “pamiętaj wyławiac tych ,którzy najbardziej zainteresują się tymi problemami i tych wychowywac specjalnie –oni będą wychowywac naszą kadrę”. Tak więc dzięki nieostrożności Leona Mireckiego oraz przejętym listom Kosseckiego , z których SB porobiła odpisy, bezpieka wiedziała już w sierpniu 1958r. iż”Niewątpliwie Kossecki, Górny i kręgi ich kolegów studentów , o których wspominają w listach anonimowo ,są już za pośrednictwem Kosseckiego, Górnego i innych wciągnięci pod wpływ oddziaływania działaczy endeckich i to bezpośrednio takich jak Bogdanowicz ,Chrzanowski i inni figuranci sprawy “”FERMA”.Opracował : Stefan Mikołajski –mjr”. Sprawę prowadził również oficer operacyjny Wydziału IV Departamentu III W. Komorowski porucznik. Uruchomiono agenturę wokół Górnego ,tajnych współpracowników : “Zagórski Z” ,” Bruno” “Marta”. To pozwoliło na uzyskanie nazwisk uczestników Ligii ,bowiem Górny zwierzył się “Bruno” iż wchodzi w skład 15 grupy osób , a “Zagórskiego Z” wciągnął do organizacji .To ostatnie stało się 14 stycznia 1960r. Wg Kosseckiego i Górnego ,już w śledztwie ,owym “Zagórskim Z” miał byc Andrzej Glazer , zastępca kierownika Domu Akademickiego przy Placu Narutowicza , gdzie też odbyło się 7 zebrań grupy .Z dopisku na doniesieniu “X” z 12.XII .1962r. wynika, iż zmarł on/ Andrzej Glazer/ śmiercią samobójczą w czerwcu 1963r.

7 maja 1960r. SB aresztowała w czasie zebrania w Domu Akademickim przy Placu Narutowicza w Warszawie w pokoju nr 406 : Kosseckiego ,Górnego,Henryka Klatę , Mariana Barańskiego,Janusza Krzyżewskiego ,Antoniego Michalskiego ,w Akademiku na ul.Madalińskiego – Zbigniewa Kwietnia .Potem aresztowania objęły dużo więcej osób .Min. aresztowano,na skutek zeznań Kosseckiego, nie wchodzących w skład organizacji : Jana Piotra Bohdanowicza z Zakopanego i Leona Mireckiego z Warszawy . W sumie około 30 osób . Taktyka ówczesnych władz śledczych polegala na utworzeniu ,spośród aresztowanych , dwóch grup : oskarżonych, zdecydowanych wrogów ustroju i pozostałych ,jako świadków ,którzy mieli ich oskarżac .Śledztwo było długie : 9 miesięczne . Po trzech miesiącach załamał się Kossecki /w dniach od 1 do 7 sierpnia 1960r/ który wyznał ,że prowadził go ideowo Pan Jan Bohdanowicz ,a organizacyjnie – Leon Mirecki . Ujawnił też , na dowód szczerości zeznań , tekst programu napisany zielonym atramentem ,który miał schowany w mieszkaniu w Gliwicach , w trampkach. SB tam go znalazła. Pozostali uczestnicy procesu w liczbie 8 ,nie przyznali się do winy .Kossecki na sali sądowej udawał niepoczytalnego. Świadkiem oskarżenia był min.Henryk Goryszewski ,późniejszy wicepremier rządu , który natychmiast na pierwszym przesłuchaniu przyznał się do uczestnictwa w Lidze oraz ujawnił ,że uczestnicy mieli się tłumaczyc chęcia wstąpienia do Paxu, jako,że Kossecki był członkiem Paxu i przynosił na zebrania materiały Paxu /zdaje się tez ,ze na stole stała butelka wina, którego oczywiście nikt nie pił/.Nie był też przesłuchiwany ,późniejszy minister sprawiedliwości -Wiesław Chrzanowski / w jego esbeckich materiałach widnieje informacja, iż w roku 1946 był ”zawerbowany”/. Górny odmówił zeznań ,złożył wyjaśnienia tylko na procesie/choc SB i tak wszystko o nim i o sprawie wiedziała, bowiem podstawiła mu agenta celnego ,który przedstawił się szpieg amerykański, a któremu Górny zwierzył się ze wszystkiego. Agent opisał to SB na 18 stronach/ . Jak potem twierdził był bity na korytarzu przez ekipę pod kierownictwem śledczego Zbigniewa Cieślikowskiego. Kossecki mówił potem, iż faszerowano go jakimiś proszkami osłabiającymi wolę. Pan Jan Bohdanowicz skarżył się na rozprawie ,że traktowano go brutalnie ,drwiono z jego dyplomów, co sprawiało mu szczególna przykrośc.

Proces trwał ponad 2 miesiące . Przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie stanęli wg aktu oskarżenia : Józef Kossecki, Przemysław Górny ,Janusz Krzyżewski, Henryk Klata, Marian Barański, Zbigniew Kwiecień, Piotr Bogdanowicz i Leon Mirecki. Z tego Kossecki,Górny,Krzyżewski,Klata, Bogdanowicz i Mirecki byli doprowadzeni z więzienia , natomiast Barański i Kwiecień na wniosek prokuratora Kota, odpowiadali z wolności. Sąd Wojewódzki w dniu 28 czerwca 1961r. skazał oskarżonych na kary więzienia od 2 lat do 6 miesięcy, Bohdanowicza i Mireckiego uwolnił od kary. W więzieniu pozostał tylko Kossecki ,pozostali wyszli na wolnośc. Wyrok zatwierdził Sąd Najwyższy w roku 1964 .Rozprawy odbywały się przy drzwiach zamkniętych , a opinia publiczna w Polsce nie była o nich informowana. Jedynie tylko “Wolna Europa” i paryski “Le Monde” podały o tym krotkie wiadomości .Oto treśc krótkiej informacji w tym piśmie “ Le Monde z dnia 27 kwietnia 1961r.Dział wiadomości zagraniczne “- Polska. Ośmiu intelektualistów i studentów jest obecnie sądzonych przy drzwiach zamkniętych w Warszawie .Zarzuca się im odtworzenie organizacji formalnie niejawnej i infiltracje do organizacji “Pax” /państwowych katolików/ Oskarża się ich jednocześnie o antysemityzm”. Liga Narodowo- Demokratyczna nie została formalnie rozwiązana do dziś. Jakie były dalsze losy jej uczestników? Józef Kossecki , nie konsultując tego z nikim , wstąpił do PZPR-u i tam się udzielał, by jak twierdzi , wzmocnic tam skrzydło patriotyczne. Faktycznie owo skrzydło nie odegrało żadnej roli politycznej czego dowodem skład okrągłego stołu. W roku 2009 został oskarżony przez IPN ,że był tajnym współpracownikiem bezpieki od `1963 do 1990 roku o pseudonimie “ X’ i “Rybak” / z doniesienia z dnia 12.XII .1962 r. ,gdzie podano jako żródło :”X” wynika, że mogło się to stac wcześniej /. Kossecki gwałtownie temu zaprzeczył min. na sesji IPN poświęconej i tej sprawie. Nie mam zamiaru publicznie ustosunkowywac się do tego zarzutu.

Przemysław Górny załamał się i popełnił czyn kryminalny . Odsiedział kilka lat , a po wyjściu uległ groźnemu wypadkowi samochodowemu .Żył w biedzie do czasu aż Jacek Kuroń , jego przeciwnik ideowy , spowodował przyznanie mu renty nadzwyczajnej. Wrócił do działalności narodowej i został odznaczony wysokim odznaczeniem przez prezydenta Kaczyńskiego.

Janusz Krzyżewski , w dniu 9.II. 1970 r. zorganizował audiencję u Prymasa Wyszyńskiego z udziałem : doc. Stefana Kurowskiego , red, Andrzeja Ochalskiego , Stefana Kosseckiego, Mariana Barańskiego ,Henryka Klaty .Marian Barański przedstawił szeroki program dla Kościoła. Odtąd przez kilka lat był przyjmowany przez Prymasa. Potem w czasie Solidarności Krzyżewski udzielał się w ruchu “Solidarnośc”. Za rządów Olszewskiego był wiceministrem ,potem w Radzie Polityki Pieniężnej ,aż poniósł śmierc w Bułgarii, w czasie urlopu. Nikt nie wszczął postępowania czy nie był to zamach , bo Janusz, był, jak się wydaje, autentycznym katolikiem . Bernardowi Tejkowskiemu zwierzył się kiedyś ,ze ma 1/8 krwi żydowskiej, choc wydaje się że miał jej więcej .Odchodził też coraz bardziej od polskiej idei narodowej .

Henryk Klata trzymał się blisko Janusza Krzyżewskiego .Był posłem w ZCHN ,kandydował na szefa NIK-u .Dziś jest organizatorem uroczystości ku czci Dmowskiego : rocznicy Traktatu Wersalskiego i Mszy w rocznicę zgonu Dmowskiego.

Obydwaj seniorzy ruchu narodowego mec. Leon Mirecki i Jan Piotr Bogdanowicz już nie żyją. Pan Leon wszedł w skład Stronnictwa Narodowego w roku 1989 ,potem jednakże współpracował ,mimo moich ostrzeżeń , z TW Regulskim czyli Bogusławem Rybickim .Zerwał z nim kiedy ten zwierzył mu się, że chce byc szefem Stronnictwa.

Pan Jan Bohdanowicz zaangażował się bardzo w obronę tradycji katolickiej i ma tu znaczne zasługi. Zarazem jednak należał do SD i pisywał listy do gen . Jaruzelskiego.

Zbigniew Kwiecień nie ukończyli studiów prawniczych i pracował w gmachu ZSL-u. Nie podjął czynnej roboty narodowej ,choc żył tą ideą. Min. opracował swoje wspomnienia z LND , w których twierdzi, że sprawą interesował się ówczesny minister spraw wewnętrznych.

Wreszcie autor tych wspomnień , Marian Barański nie zaprzestał nigdy roboty narodowej . W roku 1965 został uwięziony pod pozorem napadu rabunkowego na ul. Jasnej w Warszawie, podobnie jak Górny i Klata .Potem ,po uwolnienie, po 6 miesiącach śledztwa, w latach 1977- 1981 r prowadził Polski Komitet Obrony Życia ,Rodziny i Narodu ,przekształcony następnie w Komitet Samoobrony Polskiej .Rzecz jednak znamienna : w jego składzie nie znalazł się nikt z Ligi Narodowo-Demokratycznej , bowiem organizacja ta została rozbita przez SB w roku 1960 i nie została odbudowana /twierdzenia Kosseckiego , że rzekomo istniała, a warszawska grupa zasadnicza była tylko oddziałem LND, że faktycznym jej szefem był Walenty Majdański ,którego on osłaniał w śledztwie ,i że została zawieszona dopiero w roku 1992,jest jego fantazją/ .Tu nadmieniam, że i po przeciwnej stronie trafiali się ludzie porządni, że wspomnę tu prok. Kota/imienia nie pamiętam/ który w rozmowie ze mną zapytał czy to prawda, że nacjonaliści wyznają, że Polacy są bracmi. Odpowiedziałem, że rzeczywiście tak jest. Prokurator ten: mnie i Kwietnia uchronił od aresztu i w ogóle sabotował śledztwo. Toteż bezpieka skarżyła się na niego i doprowadziła do wyłączenia go ze sprawy. Mam też na myśli i stosunkowo łagodny wyrok sądu, nawet uśmiech jednego z ławników ze sprawy ,do mnie ,na ulicy./ Wspominam też swoje przemówienie na sali sądowej ,kiedy atakowałem siedzących tam Sb-eków: Tadeusza Dutkiewicza i Zbigniewa Cieślikowskiego i kiedy to pozakrywali sobie twarze dłońmi/. 1 7 stycznia 1989 Barański zarejestrował pierwszą po wojnie organizację narodową o nazwie Stowarzyszenie Narodowe im. Romana Dmowskiego , istniejące do dziś, potem zaś Stronnictwo Narodowe “ Szczerbiec”.

Czy zatem LND może być uznana za kontynuację ruchu narodowego sprzed 10 lat ? Oto jest pytanie . Niewątpliwie , naprzeciwko,setek tysięcy narodowców z lat czterdziestych liczba kilkudziesięciu osób, z których większość została zmuszona do porzucenia idei narodowej , a nawet pozostali ,osądzeni w procesie ,mieli swoje błędy ,wydaje się niewielka. Ostrożnie biorąc ,wydaje się ,że LND należy oceniac w klimacie tamtych lat .Bardziej jednak zasadne wydaje się pytanie czy można było więcej zrobic ?Jest jednak pewne ,że nikt poza nimi, członkami LND, próby takiej nie podjął. Marian Barański ,Warszawa, 30 stycznia 2011r.

Załączniki:

Charakterystyka Warszawa, 24.01.1962r.

Barański Marian s.Jana i Marianny z d. Bala

ur. 29.VIII.1936r…były student II r.Wydz. Prawa

Uniwesytetu Warszawskiego ,kawaler ,zam.

Warszawa Jelonki Osiedle Przyjaźń ,blok 19 p.3,pobyt

okresowy do 30.09.64r.

W listopadzie 1969r. znany Barańskiemu z terenu uczelni Górny zaproponował mu pójście na zebranie dyskusyjne ,które odbyło się w mieszkaniu Klaty Henryka .Od tej pory Barański uczestniczy w spotkaniach grupy i jest jednym z bardziej aktywnych członków. Aktywnośc jego wyraża się w tym ,iż przynagla bardziej opieszałych do uczestnictwa w zebraniach i zapoznania się z zalecana przez Kosseckiego literaturą. Ponadto zbiera on składki od uczestników grupy. Zebrane pieniądze przeznaczone są na zwrot kosztów podróży Kosseckiego z Gliwic do Warszawy oraz na zakup literatury endeckiej.

W dniu 7 maja 1960 Barański zostaje zatrzymany . po upływie 48 godzin zwolniony z aresztu na polecenie prokuratora. W czasie prowadzonego śledztwa Barański wykazuje dużą aktywnośc przeprowadza rozmowy z członkami grupy nakłaniając ich do nie przyznawania się do winy lub nawet odwoływania złożonych uprzednio zeznań. Opornych straszył biciem.

W gronie pozostających na wolności prowadził rozmowy mające na celu ustalenie kto ich wydał. Sam Barański w śledztwie przyjął taktykę przyznawania się tylko do bezspornych faktów i bagatelizowania działalności grupy. Mimo, że tylko do niektórych faktów przyznał się na rozprawie odwołał złożone zeznania i stwierdził, że ich grupa o charakterze samokształceniowym urosła dopiero w śledztwie do rangi nielegalnej organizacji. Duży wpływ wywarł on na zeznania Kwietnia Zbigniewa podczas rozprawy . Z uzyskanych danych agenturalnych wynika, iż Barański wypowiadał się w gronie kolegów z grupy że “prawdy” głoszone przez Kosseckiego trafiły mu do przekonania i on będzie je w dalszym ciągu głosił. Osoba Barańskiego wymaga dalszej agenturalnej obserwacji .

W dniu 29.V.61r. Sąd Wojewódzki dla m.st. Warszawy skazał Barańskiego Mariana za przestępstwo z artykulu 36 mKK na 6 miesięcy więzienia z zawieszeniem kary na 2 lata za udział w nielegalnej organizacji i który jako “obserwator” wyznaczony przez grupę “zasadniczą “ uczestniczył w zebraniu podgrupy prowadzonej przez Krzyżewskiego .

Barański czynił starania o ponowne przyjęcie go na studia w Uniwersytecie Warszawskim . St. Ofic.Oper.Wydział IV DEK III MSW

/ – —————/

Komorowski -KPT.

Odbito w 2 egz.

Warszawa ,dnia 10 lutego 1971r.

Notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy z

Kwiecień Zbigniewem s. Romana i Walerii Dębakowskiej

ur. 1.XII.1938r. w Stryczkowicach ,zam. Warszawa

Ogrodowa 65 m.24 ,członek ZSL …

Wymieniony pracuje jako instruktor w Woj. Kom. ZSL .Studiów prawniczych nie ukończył.W okresie uczęszczania na UW – był czł. nieleg. Organizacji/Liga Narodowo –Demokratyczna/zetknął się wtedy z Przemysławem Górnym ,M. Barańskim i J. Krzyżewskim ,aktualnie z wymienionymi kontaktu jednak nie utrzymuje.

Bezpośrednio po rozprawie sądowej tej organizacji Barański i Górny podejrzewali Kwietnia oraz Goryszewskiego o współpracę z organami bezpieczeństwa .

W chwili obecnej kontaktuje się tylko z Goryszewskim ,niemniej przy okazji nawiązania kontaktu z Górnym lub J. Krzyżewskim kontakt ten może podtrzymac.

Do czerwca 1970 r. Kwiecień Zb. Utrzymywał kontakt z Morgiewiczem Emilem ,który został aresztowany do sprawy “Ruch “.

Kwietnia Zb. rozpytałem o alibi do sprawy “Fala” 24-25 lipca 1970 r. przebywał w Warszawie .1 listopada 1970r. był w m. Michałów -Niemnonica pow. Opatów .13-14 listopada 1970r. był w Warszawie .

O d pobrania odcisków palców odstąpiłem ,ponieważ Kwiecień daktyla skowany był miesiącu listopadzie 1970r.

W trakcie rozmowy Kwiecień Zb. chętnie udzielał informacji .

Odb. W 2 egz.

Egz. nr 1 – sprawa “Fala” Inspektor Wydziału III –go

/-/ kpt.M. Kijowski

Egz. nr 2 – sprawa “Działacz”

3, Warszawa ,dnia listopada 1970 r.

Informacja dot: fig spraw “Działacz”, “Bar” ,”Krzemień”

…..Mimo wyroków skazujących ,Górny , Barański i Krzyżewski podejmują działalnośc nielegalna . I tak :

Górny Przemysław ur. w 1932r

W roku 1965 zostaje ponownie aresztowany i skazany prawomocnym wyrokiem na 2,5 roku więzienia za usiłowanie przekazania za granicę listów mówiących o reaktywowaniu w Polsce Centralnego Ośrodka “Zw. Młodych Demokratów”.Listy te usiłował przekazac za pośrednictwem Warenicy-Wareckiego ,do Zygmunta Kuligowskiego w Szwecji /b.czł. ZMD,który uciekł z Polski do Szwecji/.Warenica został zatrzymany przy próbie nielegalnego przekraczania granicy PRL i CSRS.

Po wyjściu z więzienia w 1968r. Górny ulega wypadkowi samochodowemu i przebywa w szpitalu. Do Warszawy wraca jesienią 1968r. i wyniku wszczętych starań zostaje przyjęty ponownie na Wydział Prawa UW- aktualnie jest na V roku. Nie pracuje ,jest na utrzymaniu matki – pracownicy fizycznej.

Sprawę wymienionego grupa II wszczęła miesiącu sierpniu 1969r. Nie stwierdzono ,aby Górny aktualnie przejawiał chęc podjęcia nielegalnej działalności .Twierdzi /do źródeł t.w.-ze swego środowiska/,że zerwał ze swoja przeszłością.

Kontakty utrzymuje z Klatą Henrykiem i kolega z lat szkoły średniej – Wojcieskim /nie związanym z Górnym działalnością nielegalną /.Kawaler ,bezpartyjny, mieszka z matka przy ul. Czapelskiej nr 16.

Barański Marian ur. w 1936r.

Mimo skazania go na 6 miesięcy więzienia z zawieszeniem na 2 lata ponowił próby nielegalnej działalności /chęc stworzenia nieleg. związku / i w styczniu 1965r. został aresztowany – wszczęte zostało śledztwo z art. 24 mkk ,które w późniejszym okresie zostało umorzone przez Prok. Generalną.

W 1969r. w związku z ukończeniem Wydz. Prawa przez Barańskiego – sprawa zostaje przekazana do prowadzenia przez Grupę II-gą.

W ostatnich latach Barański nie rezygnuje z szukania możliwości antysocjalistycznej działalności i w tym celu nawiązał kontakty z duszpasterstwem akademickim przy kościele św. Anny, gdzie zamierzał uaktywnic stosowne formy co mu się jednak nie udało ze względu na postawę księży. W tej sytuacji Barański angażuje się działalnośc KiK/Odiss/gdzie nawiązał bliższa współpracę z doc. Stefanem Kurowskim /w zainteresowaniu MSWz którym wraz z Januszem Krzyżewskim uczestniczy w dniu 9.II.1970r. na audiencji u Kardynała Wyszyńskiego ,któremu przekazali swoje spostrzeżenia i uwagi sugerując bardziej zdecydowana postawę kościoła wobec władz.

Ponadto czyni starania pozyskania odpowiednich osób ,które po przeszkoleniu w duchu nacjonalistycznym mogłyby wystąpic wobec władzy ludowej .Podobne kontakty nawiązał już z mgr Witoldem Bańkowskim ur. w 1942r.- prac.WRN –Warszawa , oraz z Witoldem Przesłańskim ur. w 1944r. przebywającym obecnie w Kielcach.

W tym tez celu nawiązał również kontakt z pozyskanym uprzednio pod Barańskiego –t.w. ps. “Lech”.Aktualnie pracuje w Sekcji Socjalno- Lokalowej DOKP –Warszawa – gdzie ostatnio złożył wymówienie z pracy i czyni starania podjęcia pracy w Min. Zdrowia i Opieki Społecznej Wydział Inspekcji.

Barański unika kontaktów z Górnym Przemysławem –ponieważ nie lubieją się ze względu na wygórowane ambicje.

Barański jest kawalerem, bezpartyjny, mieszka sam przy ul. Wybrańskiej 12 m.23.

Krzyżewski Janusz ur. w 1938r.

zam. ul.Bonifraterska 13/13 –mgr prawa ,prac. IOMB ,żonaty, bezdzietny.mieszka z żoną.

Po wyroku skazującym go na 10 miesięcy więzienia za przynależnośc do wspomnianej nielegalnej organizacji “Liga Narodowo-Demokratyczna” – w roku 1964 ponowił próbę utworzenia nieleg. organizacji wraz z Górnym I Barańskim co zostało profilaktycznie przerwane przez Wydział III KSMO.

Po zwolnieniu go z pracy w Komitecie Pracy i Płacy rozpoczyna pracę w IOMB.

Krzyżewski ,mimo poniesionych konsekwencji swej działalności –nadal szuka możliwości antysocjalistycznego działania. Dociera do hierarchii kościoła – dnia 9.II.1070r. wspólnie z doc. Stefanem Kurowskim ,Marianem Barańskim ,brał udział w audiencji u Kardynała Wyszyńskiego – przekazując swoje uwagi z sugestiami bardziej zdecydowanego stanowiska wobec władz .

Aktywnie uczestniczy w pracach Odiss przy KiK-u na którego zlecenie opracował w 1969r. temat :” Przemiany systemu prawnego w PRL jako wyraz przemian cywilizacyjnych”. Jest to spojrzenie na przemiany prawne PRL przez pryzmat ideologii lansowanej przez burżuazyjnego ideologa – Koniecznego.

Krzyżewski poza Klatą Henrykiem ,kontakty utrzymuje z osobami znajdującymi się w zainteresowaniu MSW jak: St. Kurowskim , Andrzejem Ochalskim , Zbigniewem Motyczyńskim ,Bernardem Tejkowskim ,Karolem Głogowskim z Łodzi i Kazimierzem Sową z Krakowa.

W dyskusjach na terenie miejsca pracy zajmuje zawsze krytyczne stanowisko dla bieżących posunięc partyjno-rządowych .

Wszyscy wymienieni wyżej figuranci byli w przeszłości daktyloskopowani.

Odbito w 3 egz. Inspektor Wydz. III

/–/ kpt.M. Kijowski

—  —  —  —  —  —  —  —

Pod artykulem 1 kometarz:

Ciekawy artykuł. A najciekawsze w tym wszystkim jest to, że pan Marian Barański nie chce publicznie ustosunkowywać do zarzutu IPN wobec pana Józefa Kosseckiego o współpracę z SB. Dlaczego panie Barański nie chce się pan wypowiedzieć? Z powyższego artykułu wynika także, że pan Kossecki na własną rękę działał w PZPR i nie było już wówczas żadnej LND. No więc kto pisze prawdę? Pan Marian Barański czy pan Kossecki, który twierdzi, że działał w PZPR z ramienia LND?

Za: PROPOLONIA.PL-2011-02-02

Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci