Zmasakrowany powrót do kraju ( ć.d.)


Poniżej podajemy ciąg dalszy perypetii Bohdana Szewczyka związanych z jego powrotem do Polski po latach spędzonych na emigracji. Zainteresowanym tematem polecamy zapoznanie się z treścią  pierwszego artykułu: Zmasakrowany powrót do kraju: Bohdan , Bohdan trzymaj się!   (red. PCO)

  *    *    *

 

Dla czytelników niedowiarków o masakrze jaką dokonał na mnie ofiarze rabunku zorganizowanej grupy przestepczej przez moją siostrę mgr “prawa” sp Lidie Wandę S., mego brata Piotra Sławomira S. i jego zone sp. Janinę informuję  że otrzymałem odpowiedż od prokuratury rejonowej w Koszalinie ,  od pani

 

Prokurator Brakuratury Rejonowej
Paulina Wojcik-Lulka

 

Analizując zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie sposób dcpatrzeć się
występku określonego w art. 286 § ] k.k.

Czyn określony w tym przepisie polega na doprowadzeniu innej osoby do
niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej, za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do
należytego pojmowania przedsiębranego działania.

Wprowadzenie w błąd polega na podjęciu przez sprawcę podstępnych zabiegów
prowadzących do wywołania u pokrzywdzonego mylnego wyobrażenia o rzeczywistości.
 Ta postać oszustwa nazywana bywa „oszustwem czynnym” (por. Michalski (w:) Wąsek П, s.
948-949).

Wyzyskanie błędu zachodzi wtedy, kiedy pokrzywdzony już ma błędne wyobrażenie o
rzeczywistości
, zaś sprawca wyobrażenie to wykorzystuje (por. Michalski (w:) Wąsek II, s.
950). Wyzyskanie niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania polega
na wykorzystaniu takiej sytuacji, gdy ofiara z jakichkolwiek względów (wiek, choroba,
ograniczenie umysłowe, stan skrajnego zmęczenia lub wyczerpania, naiwność itd.) nie ma
należytego rozeznania co do transakcji, jaką podejmuje (por. J. Śliwowski, Prawo…, 3. 437;
A. Marek, Prawo karne…, s. 562).

W niniejszej sprawie brak jest ustawowych znamion do przypisania komukolwiek
występku z art. 286 § 1 k.k. Wskazane osoby nie podejmowały bowiem żadnych działań
mających na celu wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego (ś.p. Lidia Szewczyk była
upoważniona do sprzedaży domu zawiadamiającego, a także miała prawo dożywotniego
zamieszkiwania w lokalu Bohdana Szewczyka, co do którego zresztą sam zrezygnował z
członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej w Koszalinie, a które to nie stanowiło jego
odrębnej własności.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, postanowiono odmówić wszczęcia
postępowania w sprawie, nie dopatrując się w opisanym zachowaniu wszystkich znamion
czynu zabronionego. Wykonanie dalszych czynności dowodowych nie jest konieczne.

W szczególności ocenić należało, że sprawa ma stricte charakter cywilny i na tej
drodze zawiadamiający powinien dochodzić swoich roszczeń.
 „

 

Mieszkanie: ul Tetmajera 34 m 6 , 75 Koszalin .

Pani prokurator oderwała akcję od rzeczywistości ABY: ”Analizując zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie sposób dopatrzeć się występku określonego w art. 286 § 1 k.k.„

 1. w ówczesnej Polsce gdy Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych podjęły wiele nieudanych starań zajęcie mieszkań znajdujących się w sytuacji nieregularnej a w moim przypadku. – naszego wyjazdu za granicę. Siostra Lidia S. wiedząc o tym poradziła nam zrezygnowania z członkostwa a ona to przejmie i w końcu gdy jej nie będzie potrzebne to nam zwróci. Efektem tej porady była moja rezygnacja w 1985 r.
 2. Drugim czynnym działaniem Lidii S. byłe zakupienie tego mieszkania na swoje nazwisko i przekazanie go w testamencie krewnym. Stało się to w kilka tygodni w grudniu 2010 r.po mojej wizycie w Polsce w tym mieszkaniu w Listopadzie 2010 r,

Są na to dowody: umowa kupna przedstawiona w Akcie Notarialnym , i zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym IV Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Grotgera 4 w Koszalinie.

 1. DOKUMENT „KUPNA I SPRZEDAŻY” SIOSTRA MGR. PRAWA LIDIA S. NIGDY NIE PRZEDSTAWIŁA DLA MNIE MNIE A NAWET NIE UDZIELIŁA O TYM ŻADNEJ INFORMACJI.

  DOWIEDZIAŁEM SIE O TYM WERTUJĄC KSIĘGI WIECZYSTE. POZATEM UMOWA KUPNA NIE ZAWIERA JAKIEJKOLWIEK ILOŚCI PIENIĘDZY KTÓRE MIAŁA BY ONA ZAPŁACIĆ PRZY NORMALNEJ TRANSAKCJI POZA MOIM WKŁADEM.KT ORY ISTNIAŁ OD 1971 R .

 • Pani prokurator zaś odczytała to iż ŻADNEJ CZYNNEJ AKCJI ZE STRONY MEJ SIOSTRY LIDII WANDY S. NIE BYŁO ORAZ uznała jako moją namowę czy przyzwolenie aby ta mnie okradła. Czyli że jest to  moja wina!

BUDYNEK MIESZKALNY UL AKACJOWA 27 W KOSZALINIE :

 1. BRAT PIOTR SŁAWOMIR S. Z ŻONĄ ZAKUPIŁ MÓJ DOM TAKŻE NA PODSTAWIE FIKCYJNEJ UMOWY. Spłata za dom była wykonana w następujący sposób:

  Kupujący spłacili moje pożyczki co nie jest prawda gdyż nawet w księgach wieczystych wyraźnie stoi rejestr dokumentów z banku i mojego zakładu pracy (WPEC). Spłaty były wykonane przed w/w umową kupna i zarejestrowane na posiadłości będącej moja własnością. Pracowałem w czasie spłat w Libii z zarobkami 80 tys zł /mies podczas gdy w Polsce średnie zarobki wynosiły około 2.500zł./mies.

 2. Za sprzedany dom nie otrzymałem żadnej zapłaty. Siostra Lidia Wanda S, Mgr prawa w obu przypadkach zatrzymała pieniądze dla siebie bez mojej zgody.

Dodatkowo Pani prokurator informuje że artykuł 286 & 1 KK ma zastosowanie gdy :

Wyzyskanie niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania polegana wykorzystaniu takiej sytuacji, gdy ofiara z jakichkolwiek względów (wiek, choroba, ograniczenie umysłowe, stan skrajnego zmęczenia lub wyczerpania, naiwność itd.) nie ma należytego rozeznania co do transakcji, jaką podejmuje (por. J. Śliwowski, Prawo…, 3. 437;
A. Marek, Prawo karne…, s. 562).

Można by to zinterpretować że jest Art 286 &1 właściwym gdy ofiara jest umysłowo ograniczona.

Osoby zdrowe na umyśle można więc okradać, oszukiwać i tp. Uogólniając można stwierdzić że obywatel powołujący się w swej obronie na KK musi być chory

umysłowo gdyż przy zdrowych zmysłach nigdy by nie liczył na obronę przy zastosowaniu KK czy powołanej do jego stosowania prokuratury.

Mając na uwadze iż poza granicami Polski żyje miliony Polaków – emigrantów i wielu z nich posiada nieruchomosci w Polsce dedykuję dla nich ten przypadek w którym jednoznacznie określono iż polski emigrant jest persona non grata i jego powrót jest zakazany . ( Jak dotąd masowo wracali agenci Kiszczaka).

W PRL pałowali Polaków na „ścieżkach zdrowia” a teraz te ścieżki są nawet bardziej bolesne gdyż droga przez nie istniejący system sprawiedliwości który zastąpili Notariusze oraz przez obecne administracje jest najeżona takimi trudnościami że nie każdy z nas jest w stanie przetrwać szykany tam umiejscowione .

Mgr inż. Bohdan Szewczyk. Kanada

Oto treść  postanowienia prokuratury rejonowej w Koszalinie:

 

 

Sygn. akt PR 1 Ds. 1478.2018 Dnia, 22 października 2018 r.

POSTANOWIENIE

o odmowie wszczęcia śledztwa

Paulina Wójcik —- Lulka ~ prokurator Prokuratury Rejonowej w Koszalinie po zaznajomieniu
się z materiałami zebranymi w sprawie PR 1 Ds. 1478.2018 o czyn określony w art. 286 § 1 k.k. i inne

– a podstawie art. 305 § 1 kpk, w zw. z art. 17 § 1 pkt 2 kpk,

postanowił

odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie:

1. doprowadzenia w okresie od 1985 do 25 marca 2018 roku w Koszalinie w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej przy użyciu jako autentycznej uprzednio podrobionej
dokumentacji dotyczącej własności mieszkania położonego przy ul. Tetmajera 34 m 6
w Koszalinie wraz z garażem a następnie wprowadzenie w błąd Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nasz Dom” oraz instytucji państwowych jak Sądy, notariusz co do
prawa do rozporządzenia mieniem własnym Bohdana Szewczyka w postaci
mieszkania położonego przy ul. Tetmajera 34 m 6 w Koszalinie wraz z garażem,
doprowadzając tym samym w. pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia
mieniem w kwocie – 50 000 złotych,
tj. o czyn z art. 286 § l k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 1 k.k. —
wobec stwierdzenia, braku znamion czynu zabronionego, tj. na podstawie art. 17
§ 1 pkt 2 kpk.

 1. doprowadzenia w okresie od 1985 do 25 marca 2018 roku w Koszalinie w celu
  osiągnięcia korzyści majątkowej przy użyciu jako autentycznej uprzednio podrobionej
  dokumentacji dotyczącej własności budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.
  Akacjowej 27 w Koszalinie a następnie wprowadzenie w błąd notariusza, Sądów co
  do prawa do rozporządzenia mieniem własnym Bohdana Szewczyk w postaci
  budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Akacjowej 27 w Koszalinie,
  doprowadzając tym samym w. pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia
  mieniem znacznej wartości w kwocie 400 000 złotych,

 

-2-

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. my mt „n,
11 ;; 2 kk
_ wobec stwierdzenia, braku znamion czynu zabronionego, tj. na podstaWie art.
17 § 1 pkt 2 k.p.k.

 

Uzasadnienie

Do tutejszej Prokuratury wpłynęło zawiadomienie Bohdana Szewczyka (› podejrzeniu
popełnienia przestępstwa przez jego zmarłą siostrę Lidię Szewczyk, działającą w
porozumieniu 2 bratem Piotrem Szewczyk i jego zmarłą żoną Janiną Szewczyk, a następnie
kuzynem Maciejem Szewczyk. Wymienieni członkowie rodziny Bohdana Szewczyk mieli
popełnić przestępstwa oszustwa z art. 286 § l k.k. oraz podrobienia dokumentów z art. 270 {}
1 kk.

Bohdan Szewczyk podnosił, że wyjeżdżając za granicę pozostawił do sprzedaży
siostrze Lidii Szewczyk dom przy ul. Akacjowej, a także umożliwił jej zamieszkiwanie w lokalu przy ul.Tetmajera.
Z kolei co do mieszkania na Tetmajera, Lidia Szewczyk, jako jego nowa właścicielka, W 2010 roku dotarła do niego informacja o sprzedaży domu przy Akacjowej dla brata Piotra Szewczyka . Tytułem tej sprzedaży, zawiadamiający nie otrzymał żadnej zapłaty. Zdaniem zamawiającego, siostra dokonała przekazania b domu na podstawie fikcyjnego finansowania na podstawie długów Bohdana Szewczyka w PKO i w WPEC Koszalin . Które faktycznie sam spłacał.

Z kolei co do mieszkania na Tetmajera, Lidia Szewczyk, jako jego nowa właścicielka, przekazała je w spadku synowi zawiadamiającego Adamowi Szewczyk – w testamencie z 2016r. Według Bohdana Szewczykmieszkanie to miało być zwrócone bez jakichkolwiek formalności po jego powrocie do kraju. Nie wie w jaki sposób siostra mogła tak rozporządzić
mieszkaniem. Przyznaje, że Lidia Szewczyk, jako pełnomocnik, posiadała upoważnienie do
reprezentowania jego interesów. Zdaniem Bohdana Szewczyk wystąpiła ona jednak wbrew
ich ustaleniom, organizując całość “przejęcia” nieruchomości. Bohdan Szewczyk czuje się tym procederem oszukany, albowiem w trybie spadkowym występuje podatek, a nadto stworzyło to możliwość żądania zachowku przez dalszych krewnych zmarłej.

Celem wystąpienia Bohdana Szewczyk z powyższy, zawiadomieniem, było więc odzyskanie nakładów poczynionych na budowę domu przy Akacjowej 27 o wartości 400 tys. zł. oraz zwrot mieszkania przy ul.Tetmajera 34 m 6 wraz z garażem. Jednocześnie Bohdan Szewczyk oświadczył, iż czasowo mieszka na ul. Tetmajera 34 m 6 w przypisanym synowi mieszkaniu.

-3-

Wskazać należy, że Bohdan Szewczyk wraz z żoną Zofią, w dniu 29.12.1984r. spożądzili upoważnienie, w którym oświadczyli, że rezygnują z członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej w Koszalinie zaś Lidię Szewczyk upoważniają do rozliczenia i dokonania niezbędnych formalności(14)

Jednocześnie 02.05.1984r. upoważnili w/do sprzedaży domu zlokalizowanego na działce nr 100 w obrębie 95 przy ul. Lipowej w Koszalinie (chodzi o obecną ul. Akacjowa 27 k. 15). Podpisanie ww. upoważnień nie budzi wątpliwości, sam zawiadamiający nie kwestionuje tego rodzaju ustaleń.

W materiałach dołączonych do sprawy (str. 22) widnieje zaświadczenie Państwowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy i zrealizowaniu jej zgodnie z
pozwoleniem dla nowych inwestorów Piotra i Janiny Szewczyk.

Decyzją z listopada 1998r. (k. 61) na wniosek Piotra i Janiny Szewczyk
przekształcono odpłatnie prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości
gruntowej, położonej w Koszalinie przy ul. Akacjowej 27, w prawo własności.

 

W uzasadnieniu decyzji wskazano, iż wnioskodawcy są następcami prawnymi na podstawie
umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego Rep. A nr 2273/1985 z dnia
12.04.198Sr.
. a prawo użytkowania wieczystego na przedmiotowej działce zostało
ustanowione umową w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 491/ 1977 z dnia 18.01.1977r.,
stąd okres wykonywania użytkowania wieczystego nieruchomości trwa dłużej niż 20 lat.
0 Sprzedaży domu zawiadamiający dowiedział się dopiero w 2010r. Jednak ustalenia
o sprzedaży domu, jakich Bohdan Szewczyk dokonywał z Lidia Szewczyk były to ustalenia
ustne. Poza bowiem pisemnym upoważnieniem na sprzedaż, nie uzgodniono w jakiej kwocie,
ani też komu zostaną przekazane pieniądze. Dom na Akacjowej został wykończony w 2008г,
przez Piotra i Janinę Szewczyk. Ww. spłacali też pożyczkę zaciągniętą na ten dom.

Wobec śmierci Janiny Szewczyk w 2014r. nastąpiła zmiana współwłaściciela
nieruchomości (udziału w prawie własności nieruchomości przy Akacjowej) na rzecz Macieja
Szewczyka (syna Piotra i Janiny ~ k. 65—66).

Z kolei aktem notarialnym z dnia 02.1252010r. KSM ,,Nasz Dom” w Koszalinie,
realizując roszczenie członka o przeniesienie praw oraz w wykonaniu uchwały Zarządu
określającej przedmiot odrębnej własności lokali, przeniosła na osobę uprawnioną Lidię
Szewczyk, jako Odrębną nieruchomość lokal mieszkalny przy ul. Tetmajera 34 m 6 (k. 120 i kolejne).

-4-

Analizując zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie sposób dopatrzeć się
występku określonego w art. 286 § ] k.k.

Czyn określony w tym przepisie polega na doprowadzeniu innej osoby do
niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej, za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do
należytego pojmowania przedsiębranego działania.

Wprowadzenie w błąd polega na podjęciu przez sprawcę podstępnych zabiegów
prowadzących do wywołania u pokrzywdzonego mylnego wyobrażenia o rzeczywistości.
 Ta postać oszustwa nazywana bywa „oszustwem czynnym” (por. Michalski (w:) Wąsek П, s.
948-949).

Wyzyskanie błędu zachodzi wtedy, kiedy pokrzywdzony już ma błędne wyobrażenie o
rzeczywistości
, zaś sprawca wyobrażenie to wykorzystuje (por. Michalski (w:) Wąsek II, s.
950). Wyzyskanie niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania polega
na wykorzystaniu takiej sytuacji, gdy ofiara z jakichkolwiek względów (wiek, choroba,
ograniczenie umysłowe, stan skrajnego zmęczenia lub wyczerpania, naiwność itd.) nie ma
należytego rozeznania co do transakcji, jaką podejmuje (por. J. Śliwowski, Prawo…, 3. 437;
A. Marek, Prawo karne…, s. 562).

W niniejszej sprawie brak jest ustawowych znamion do przypisania komukolwiek
występku z art. 286 § 1 k.k. Wskazane osoby nie podejmowały bowiem żadnych działań
mających na celu wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego (ś.p. Lidia Szewczyk była
upoważniona do sprzedaży domu zawiadamiającego, a także miała prawo dożywotniego
zamieszkiwania w lokalu Bohdana Szewczyka, co do którego zresztą sam zrezygnował z
członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej w Koszalinie, a które to nie stanowiło jego
odrębnej własności.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, postanowiono odmówić wszczęcia
postępowania w sprawie, nie dopatrując się w opisanym zachowaniu wszystkich znamion
czynu zabronionego. Wykonanie dalszych czynności dowodowych nie jest konieczne.

W szczególności ocenić należało, że sprawa ma stricte charakter cywilny i na tej
drodze zawiadamiający powinien dochodzić swoich roszczeń.

 

Prokurator Prokuratury Rejonowej

Paulina Wójcik – Lulka

Pouczenie:

1. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania
sprawy (art. 306 § 1 kpk oraz 465 § 2 kpk):
— pokrzywdzonemu,
— instytucji wymienionej wart. 305 @ 4 kpk.
– osobie wymienionej w art. 305 § 4 kpk. jeżeli wskutek przestępstwa doszło do naruszenia jej praw.

Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę
prokuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności bądź przeprowadzenia
wskazanych czynności (art. 330 § 1 kpk).
Jeżeli prokurator nadal nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia wyda ponownie
postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa — dochodzenia*) lub o jego umorzeniu.
Pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 kpk (tj. prawo dzłożenia zażalenia, które zostało uwzględnione przez sąd) może w takim przypadku wnieść akt oskarżenia do sądu w terminie miesiąca od daty doręczenia zawiadomienia o
postanowieniu (art. 330 § 2 kpk, art. 55 § 1 kpk).
Akt oskarżenia powinien spełniać wymogi określone w art. 55 § 2 kpk (sporządzony i
podpisany przez pełnomocnika, z zachowaniem warunków określonych w art. 332 kpk i 333 § 1 kpk
Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na
rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania (art. 55 § 3 kpk).

2. Uprawnionym do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 306 § 1 kpk, przysługuje
prawo przejrzenia akt sprawy. W celu przejrzenia akt prokurator może udostępnić akta w
postaci elektronicznej. (art. 306 § lb kpk).

3. W sprawach z oskarżenia prywatnego zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie
wszczęcia postępowania przygotowawczego rozpoznaje prokurator nadrzędny, jeżeli
postanowienie zapadło z uwagi na brak interesu społecznego w ściganiu z urzędu sprawcy
(art. 465 § 2a kpk).

4. Zażalenie na powyższe postanowienie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który
wydał postanowienie.

Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 i art. 460 kpk).

Zarządzenie:

Stosownie do art. 100 § 2 w zw. z art. 106 kpk i 305 § 4 kpk doręczyć odpis postanowienia:
– pokrzywdzonemu – Bohdanowi Szewczykowi ‚.
Prokurator Prakuratury Rejonowej
Paulina Wojcik – Lulka
~ /

*

 • Ilustracja tytułowa za Google.com/maps – zrzut ekranu 2018.09.17.- 556 PM PCT.

Źródło: Materiały nadesłał pokrzywdzony pan Bohdan Szewczyk, 8 grudnia 2018.

 

, 2018.12.08.

Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane