XXV lat Polonijnego Ośrodka Kulturalno – Pastralnego w Sacramento


W dniu 22 paździenika 1985 roku, w urzędzie Stanu Kalifornia podpisano i potwierdzono akt prawny powołania Polonijnego Ośrodka Kulturalno Pastralnego (Polonian Cultural and Pastoral Center) w Sacramento.

2010-10-24 021Nowo powstała organizacja była kontunacją Polonijnego Ośrodka Duszpasterskiego wcześniej powstałego w stolicy Kalifornii.

W skład ówczesnego zarządu wchodzili:

Stanisłąw Rowiński – Prezes,
ks. Leon Juchniewicza –Wiceprezes,
Eugeniusz Grellus – Skarbnik,
George Johnson – Sekretarz
.
I ta czwórka przeszła do historii jako założyciele ośrodka.

Bardzo szybko, bo już w kilka miesięcy zebrano wystarczającą kwotę i zakupiono ziemię w Rio Linda. Było to możliwe tylko dzięki hojności zarówno członków organizacji jak i licznego grona darczyńców.  Postanowiono na tej parceli wybudować ośrodek z kaplicą. Projekt budynku okazał się jednak w rzeczywistości za drogi na możliwości finansowe polonijnej wspólnoty. Po wstępnej ocenie działki okazało się, że można będzie ją sprzedać ze znacznym zyskiem, co też Rada Ośrodka zadecydowała zrobić. Uzyskana ze sprzedaży kwota pozwoliła na rozejrzenie się za czyms gotowym. Po kilku nieudanych próbach, w połowie 1990 roku, zakupiono używany budynek przy 1601 South Avenu w Sacramento.

2010-10-24 049 Ponieważ entuzjazmu nie brakowało więc z zapałem zabrano się do pracy. We własnym zakresie przeprowadzono zarówno remont budynku jak i dostosowanie kaplicy do wymogów kościelnych; ogrodzono tak powstały ośrodek nowym parkanem.

Radosnym dla wspólnoty był dzień 27 października 1991 roku kiedy to nastąpiło uroczyste otwarcie Polonijnego Ośrodka Kulturalno Pastoralnego. Kilka lat później, 10 kwietnia 1995 roku Biskup Diecezji Sacramento Wiliam Weigand konsekrował Kaplicę Matki Boskiej Częstochowskiej jaką zrobion w ośrodku.

Szeroka działalnośc i entuzjazm członków, dużo inicjatyw w celu gromadzenia środków na spłacanie pożyczki pozwoliły szybko pozbyć się długu. Wtedy postanowiono rozbudować część socjalną, która ”pękała w szwach” zarówno w czasie uroczystości jak i serwowanych w ośrodku codziennych obiadów patronackich.

W2010-10-23 030 styczniu 2003 roku zdecydowano się na rozbudowę ośrodka. W dwa miesiące powołana Komisja Budowlana przygotowała niezbędną dokumentacjię i złożyła ją w celu uzyskania niezbędnego na rozbudowę zezwolenia. Negocjacje z władzami miasta trwały ponad dwa lata zanim zakończyły się sukcesem. 25 maja 2005 roku Ośrodek stosowne pozwolenie otrzymał i już następnego dnia prace rozpoczęto.

Uwijano się. Ostatecznie dwudziestą rocznicę założenia ośrodka świętowano w nim radośnie w październiku 2005 roku.

W późniejszych latach zajęto się utwardzeniem parkingu oraz zielenią. Ostatecznie remont robiony z szerokim rozmachem zakończył się i 24 października 2007 można było już korzystać z całego nowego budynku. W roku 2008 wykonano kolejne niezbędne prace; zrobiono odwodnienie terenu, wyasfaltowano resztę parkingu a ośrodek obsadzono młodymi IMG_8013drzewami.

W październiku 2010 roku uroczyście obchodzono 25-lecie Polonijnego Ośrodka Kulturalno-Pastoralnego w Sacramento. Dokonano posumowań i snuto plany na przyszłość, podziękowano wszystkim członkom za aktywność , szczególnie finansową jak również darczyńcom za ich chojność. Aktualnie posługę duszpasterską w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej pełni ks. Dariusz Malczuk. Na uroczystym balu licznie zebranych gości bawił zespół Folk_Muz, którego członkami są miejscowi parafianie.

Wraz z ośrodkiem wyrosła i umocniła się prężna wspólnota, w tym zdyscyplinowane grono harcerskich “wilków morskich” oraz liczna IMG_8043polonijna młodzież i dzieci. Są to nie tylko symptomy ale można rzec, że gwarancje intensywnego istnienienia i działalności ośrodka na rzecz Polonii w Sacramento. Redakcja Polish Club Online dołącza sie do wielu serdecznych życzyczeń jakie napłynęły z okazji XXV rocznicy powstania Polonijnego Ośrodka Kulturalno-Pastoralnego w Sacramento.

W tekście wykorzystano materiały ze strony internetowej Polonian Cultural and Pastoral Center http://poloniasacramento.com/Home.aspx
Zdjęcia Daniel Goluszek i Józef Romuzga.

wg
2010/11/09

FOLK%20MUZ[1]

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek