Leszek Skonka: Triumf stalinizmu zza grobu i poniżenie jego ofiar


wroclaw-pomnik-ofiar-stalinizmu-foto-interW roku 2009  Parlament Europejski, większością głosów posłów uchwalił by Dzień 23 sierpnia ogłosić  Dniem Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu . W Polsce, gdzie stalinizm był szczególnie okrutny i krwawy, a jego korzenie i praktyki pod zmienionymi nazwami tkwią do dziś  w życiu Państwa.

Działający od ponad 20 lat Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu poparł tę  inicjatywę i włączył się do jej realizacji. Komitet uważa, że uczczenie pamięci ofiar Stalinizmu i nazizmu powinno być nadal ostrzeżeniem przed jego odrodzeniem w różnych nazwach i postaciach. I dlatego  ponownie apeluje do wszystkich państw byłego bloku sowieckiego i całego świata cywilizacyjnego,  by we własnym zakresie przygotowały się, nie tylko do obchodów tego Dnia, ale Dzień ten obchodziły co roku, jako ostrzeżenie narodów  przed niebezpieczeństwem odrodzenia się tych zbrodniczych  systemów (nie tylko  bolszewicko-stalinowskiego i hitlerowskiego). Komitet podjął się, w razie potrzeby,  formy koordynacji na zasadzie Primus Inter pares (pierwszy spośród równych). Przede wszystkim zwrócił się do organizacji i osób o postawach obywatelskich, patriotycznych o współudział w przygotowaniu do godnego obchodu tego Dnia, upowszechnienia wiedzy, szczególnie na Zachodzie i wśród młodych pokoleń , w szkołach, instytucjach wychowawczych, środkach masowego przekazu, kościołach, organizacjach społecznych, o  represjach i zbrodniach obu reżimów.

Istnieje jednak uzasadniona obawa, że pewne siły będą próbować generalizować zbrodnie nazistowskie, a pomniejszać winy stalinizmu. Szczególnie na Zachodzie, w środowiskach żydowskich, w Izraelu,  łagodniej ocenia się Stalina i jego system) , bo w pewnym okresie wojny, Związek Radziecki, z konieczności, stał się uczestnikiem koalicji antyhitlerowskiej. Zresztą państwa zachodnie nie doznały nigdy stalinowskich represji i krzywd. Istnieje także inny ważny powód, by łagodniej ocenić stalinizm. Otóż stalinowski system był tworzony i funkcjonował z dominującym udziałem i gorliwością ludności pochodzenia żydowskiego ( aparaty represji w ZSSR i krajach okupowanych). Stąd w powszechnej ocenie i odczuciu był on traktowany jako reżim „żydokomuny”. Już w okresie rewolucji Żydzi stanowili przytłaczającą większość w jej kierownictwa, np. na 21 komisarzy ludowych (ministrów) rewolucji , aż 17 stanowili Żydzi.

W Polsce i innych podbitych i zhołdowanych krajach, Stalin wykorzystywał Żydów, bo nie ufał w pełni, nawet Rosjanom, Ukraińcom, Białorusinom … Toteż Żydzi, szantażując dziś sprawdzonym „wytrychem antysemityzmu” będą usiłowali wyolbrzymić zbrodnie hitlerowskie, ukazując przede wszystkim martyrologię Żydów, holocaust, Auschwitz, Birkenau, getta. Mogą także pojawić się próby obciążania za zbrodnie hitlerowskie Polaków, Francuzów, Węgrów… co zresztą propaganda żydowska czyni od lat. Nie pomniejszając ogromu zbrodni nazistowskich, trzeba przypomnieć opinii światowej takie zbrodnie sowieckie, jak Katyń, Charków Miednoje, Bykowania, Włodzimierz Wołyński, tysiące nie odkrytych jeszcze masowych i pojedynczych grobów , cierpienie milionów ofiar zesłanych na Sybir i w głąb Związku Radzieckiego, zamęczonych w łagrach , zmarłych z głodu, chorób, wycieńczenia, mrozów. Należy także przypomnieć i zapoznać opinię światową ze zbrodniami na ludności ukraińskiej, której ok. 20  milionów zmarło w latach dwudziestych z głodu wywołanego sztucznie przez bolszewików pod przewodnictwem Stalina. Także inne kraje zniewolone, doznały ogromu okrutnych represji, prześladowań i krzywd. W tych krajach Stalin oddał władzę także swoim agentom, ale i oni nadzorowani byli przez super agentów;  np. nawet nad prezydentem PRL Bolesławem Bierutem, który był wiernym agentem sowieckim, nadzór sprawował Jakub Berman (Żyd). Podobna sytuacja była na Węgrzech, w Czechosłowacji, w NRD …

Nie chodzi o licytacje , kto był większym zbrodniarzem: Hitler czy Stalina, ale o uczciwe pokazania okrucieństwa oby systemów. Z tym, że reżim hitlerowski poniósł pewne, choć nieadekwatne do winy, konsekwencje. Dzięki odszkodowaniom wypłacanym przez Niemcy Żydom wzbogacone zostało i wzmocniło się militarnie państwo Izrael. Natomiast posowiecka Rosja, nie poczuwa się do odpowiedzialności za zbrodniczą przeszłość ZSSR i nie próbuje do tej pory  uczciwie rozliczyć się  przed okupowanymi  przez 35 i dłużej    krajami i narodami,  i  wypłacić reparacje wojenne, a winnych ukarać, choćby dla zadośćuczynienia moralnego ofiarom.

Wrocław dnia 16 sierpnia 2011     Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu

 

                           APEL DO NARODÓW BYŁEGO OBOZU SOWIECKIEGO

Parlament Unii Europejskiej większością głosów uchwalił, by dzień 23 sierpnia 2009 uznać jako Dzień Uczczenia Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu. Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce , we Wrocławiu zaapelował do opinii światowej by Dzień Pamięci Ofiar Stalinowsko-hitlerowskich był obchodzony, co roku  w całym cywilizowanym świecie.

Zachód jest bardziej łagodny w ocenie stalinizmu, bo go nie odczuł tak boleśnie i tragicznie, jak narody ujarzmiane przez dziesięciolecia przez Związek Radziecki. Jego wiedza o stosowanych represjach, zadawanych cierpieniach , masowych mordach, zbrodniach ludobójstwa nie dotarła w pełni, także do powojennych pokoleń. Trzeba więc wykorzystać okazję (Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu ) by dotrzeć z prawdą o zbrodniach stalinowskich do szerokiej opinii społeczeństw Zachodnich. Zwłaszcza do przemilczanych i ukrywanych zbrodniach dokonanych na narodzie : rosyjskim, ukraińskim , białoruskim, polskim, w krajach bałtyckich …

Od zakończenia wojny minęło już ponad 66  lat , ale skutki stalinowskiego panowania w Rosji i b. krajach satelitarnych są nadal odczuwalne. W minionych 66 tatach weszły w życie społeczne nowe pokolenia, które nie mają świadomości o rozmiarach stalinowskich i hitlerowskich zbrodniach . Istnieje także obawa, że nowe pokolenia nie będą w stanie pojąć ogromu zbrodni obu tych totalitaryzmów: represji , szkód, krzywd, poniżenia człowieka. Zwłaszcza trudno zrozumieć to ludziom na Zachodzie, którzy nie doświadczyli bezpośrednio stalinowskich represje i zbrodni sowieckich .

Istnieje także uzasadniona obawa , że będą próby zdominowania tematyki obchodów dotyczącej nazizmu i hitlerowskiego faszyzmu, natomiast mniej obiektywnie traktowane zbrodnie stalinowskie. Może być np. nadmiernie eksponowana tematyka hitlerowskich obozów koncentracyjnych i holokaustu , a pomniejszanie zbrodni stalinowskich: obozów koncentracyjnych zwanych w sowietach łagrami, zsyłek milionów niewinnych ludzi różnych narodowości na Sybir i w głąb Rosji. Ofiary stalinizmu, doznawały okrutnych cierpień i krzywd przez kilkadziesiąt, a nie przez 6 lat hitlerowskiej okupacji. Zmuszane były do zabójczej, niewolniczej pracy, skazywane bezpodstawnie na więzione w łagrach, (sowieckich obozach koncentracyjnych), , skazywane bez sądów na śmierć . Ludzie umierali z wycieńczenia ciężką pracą, z głodu, chorób, zimna .

Zachód wie wiele o obozach koncentracyjnych i krematoriach hitlerowskich, a nie ma pojęcia o istnieniu podobnych w sowieckiej Rosji ;  tzw. „białych krematoriach” gdzie zabijano ludzi za pomocą mrozu, głodu, chorób i wycieczenia ciężką, niewolniczą  pracą , o Sybirze i innych miejscach katowni , gdzie mordowano setki tysięcy ludzi , topiono więźniów w morzu, rozstrzeliwano tysiące urojonych wrogów , tylko dlatego że mogliby być potencjalnie niewygodni w przyszłości dla Związku Radzieckiego. Stalin przesiedlał całe narody, pod różnymi pretekstami, lub bez żadnego pretekstu. 

Wciąż odkrywane są miejsca masowych grobów: Katyń, Miednoje, Charków, Bykowania; to tylko przykładowe miejsca masowych mordów sowieckich;  w Katyniu bez sądów wymordowano tysiące polskich oficerów, policjantów, pograniczników, urzędników państwowych, a winą przez dziesiątki lat próbowano obciążyć hitlerowców. W odróżnieniu od skrupulatnie prowadzonej ewidencji zbrodni przez hitlerowski reżim , ofiary stalinowskie do dziś są niepoliczalne.

Szacuje się , że tylko w latach dwudziestych na Ukrainie w czasie wywołanego sztucznie głodu, uśmiercono około 20 milionów ludzi: starców, chorych, kobiet i dzieci. W XX wieku , w cywilizowanej Europie, na Ukrainie dochodziło nawet do kanibalizmu. Silniejsi zjadali słabszych, najczęściej bezbronne, małe dzieci.

Aleksander Sołżenicyn szacuje , że w okresie stalinowskim, tzn. od 1917 do 1956 roku, wymordowano około 60 milionów ludzi w Związku Radzieckim i w krajach satelitarnych, w Polsce, Czechach , na Węgrzech…

Dlatego trzeba uniknąć jednostronnego wyolbrzymiania zbrodni hitlerowskich, a pomniejszania win stalinowskich. Trzeba umożliwić społeczeństwom Zachodu poznanie obiektywnej prawdy o obu zbrodniczych systemach. Ukazać ogrom zbrodni ludobójstwa, okrucieństw stalinowskich, podając fakty, dowody, relacje ofiar, które przeżyły sowieckie piekło …

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce, z siedzibą we Wrocławiu, działający od 20 lat, posiada w swoim archiwum wiele dokumentów i relacji utrwalonych w postaci pisemnej, fonicznej, video, fotograficznej, stalinowskiego ludobójstwa. Oczekuje jednak bezskutecznie w różnej formie pomocy. Za zgodą organizacji i osób wspierających działalność , Komitet będzie informował w Internecie i w innych dostępnych mu formach martyrologii Polaków. Dokumenty te wymagają jednak rzetelnego opracowania i udostępnienia. O ich jakości i wartości dokumentalnej świadczy załączony tekst pt. „ Bez Nienawiści”, którego nie można do tej pory upowszechnić w państwie, podobno, obywatelskim i „bez cenzury”.

Dokument ten jest zbudowany z fragmentów relacji ofiar stalinizmu, z przeżyć osobistych i cierpień osób najbliższych, zadanych na „nieludzkiej” ziemi , w okresie wojny i w PRL. Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu zwraca się do niezależnych organizacji i osób o postawach obywatelskich , patriotycznych, o włączenie się do przygotowań uczczenia pamięci Ofiar stalinizmu.

Nie chodzi tylko , o ów jeden „Dzień Pamięci”, lecz o rzetelne przygotowanie do przedstawienie prawdy o zbrodniach stalinowskich i dotarcie z nią do świadomości nowych pokoleń i  społeczeństw Zachodnich, które radzi by pomniejszyć winy Związku Radzieckiego i Stalina, bo z agresora stał się sprzymierzeńcem Zachodu; ale dopiero , gdy niewdzięczne hitlerowskie Niemcy napadły na niego, niedawnego sojusznika i współinicjatora II wojny światowej, agresją na Polskę 17 wrześniu 1939 roku.

Do czasu pojawienia się innego niezależnego, obywatelskiego, bardziej sprawnego ośrodka koordynującego przygotowania do uroczystości, Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu, podejmuje się tej funkcji, na zasadzie prymus Inter pares (pierwszy spośród równych).

1/ Jako pierwsze zadanie Komitet proponuje upowszechnić załączony Apel i tekst „Bez Nienawiści”, w kraju i za granicą , w języku ojczystym i w tłumaczeniach. Prawdopodobnie  krajowe czynniki oficjalne uaktywnią się , ale dopiero przed dniem Upamiętnienia Ofiar Stalinizmu i potraktuję je formalnie, biurokratyczni, eksponując tematy nazizmu i holocaustu. Komitet Ofiar Stalinizmu zwraca się o pomoc  do wszystkich, którzy mogą wesprzeć jego działanie, finansowo , rzeczowo, technicznie, organizacyjnie, moralnie.

2/ Komitet prosi o organizowanie  miejscowych, niezależnych od rządzących Komitetów Uczczenia Pamięci Ofiar Stalinizmu i faszyzmu i   obchodzenie tego Dnia uroczyście przed pomnikami i miejscami  pamięci  i martyrologii Ofiar w małych lokalnych, obywatelskich grupach

3/ Prosimy o informowanie  Komitetu we Wrocławiu o przegotowaniach i przebiegu uroczystości (oficjalne środki masowego przekazu będą próbował przemilczeć te  inicjatywy).

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu – Leszek Skonka

adres kontaktowy: Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce,  –  Leszek Skonka, Poland,  50-046 Wrocław, ul, Sądowa 10/7, tel.fax (48) 717809081,  kom. (48) 691 830350,

Mail [email protected][email protected]   , skype.leszek.skonka1

Konto: Leszek Skonka 97 1910 1048 2944 2803 6405 0001 Deutsche Bank. (Za granicą trzeba numer konta poprzedzić kodem  DEUTPLPK)

Za: Informacja – email: [email protected], 16 sirpnia 2011

Zobacz rowniez:

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek