Michał St. de Zieleśkiewicz: Nierządy i rządy Tadeusza Mazowieckiego


Adam-Michnik-Tadeusz-Mazowiecki-fot-zapaplRząd Tadeusza Mazowieckiego został powołany przez Sejm 24 sierpnia 1989 roku a zatwierdzony przez Ten Sejm i Prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego*** w dniu :

12 września 1989 roku

Rząd Tadeusza Mazowieckiego powstał po nieudanej próbie utworzenia rządu w dniu 2 sierpnia 1989 przez Generała Czesława Kiszczaka z PZPR.

Do dnia 12 września 1989 roku role rządu pełnił rząd Mieczysława Franciszka Rakowskiego, ale bez MFR.

W dniu 1 sierpnia 1989 roku Sejm przyjął dymisję MFR złożoną 4 lipca 1989 roku.

Oto skład pierwszego rządu Tadeusza Mazowieckiego:

Tadeusz Mazowiecki, premier z ramienia "Solidarności"

Leszek Balcerowicz; wiceprezes rady ministrów, minister finansów, "Solidarność" dawniej PZPR

Generał Czesław Kiszczak; wiceprezes Rady Ministrów, minister spraw wewnętrznych , odpowiedzialny za weryfikacje pracowników UB i SB z których minimum 70 % przeszło do nowopowstałego Urzędu Ochrony Państwa

Generał Czesław Kiszczak to współtwórca Stanu Wojennego, Członek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.Minister spraw wewnętrznych w rządzie MFR.

Odpowiedzialny za niszczenie akt UB, SB.

Generał Florian Siwicki; minister obrony narodowej

Generał Siwicki był ministrem obrony narodowej w rządach generała Wojciecha Jaruzelskiego, Zbigniewa Messnera, MFR. Członek Biura Politycznego KC PZPR, Członek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, współtwórca Stanu Wojennego.

Marcin Święcicki; minister współpracy gospodarczej z zagranicą

Marcin Święcicki, był sekretarzem KC PZPR

prywatnie zięć Eugeniusza Szyra, członka KPP, PPR, członka Biura Politycznego PZPR, wicepremiera, który wraz z Julią Bristygierową proponowali J. Stalinowi,

przeniesienie Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego ad patres Franciszek Adam Wielądek, minister transportu, żeglugi i łączności, PZPR

Jacek Kuroń; minister pracy i polityki socjalnej "Solidarność"

Czesław Janicki; wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa, gospodarki żywnościowej i leśnictwa z ZSL.

Jan Janowski, wiceprezes Rady Ministrów, minister – kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń, Stronnictwo Demokratyczne

Jacek Ambroziak; minister, szef Urzędu Rady Ministrów , "Solidarność"

Artur Balazs; minister bez teki ds. socjalnych i cywilizacyjnych wsi, "Solidarność"

Aleksander Bentkowski; minister sprawiedliwości z ZSL

Izabella Cywińska; minister kultury i sztuki "Solidarność"

Aleksander Hall; minister bez teki ds. współpracy z organizacjami politycznymi i stowarzyszeniami, "Solidarność"

Bronisław Kamiński; minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych , z ZSL

Andrzej Kosiniak-Kamysz; minister zdrowia i opieki społecznej z ZSL

Marek Kucharski; minister bez teki ds. organizacji resortu łączności SD

Aleksander Mackiewicz; minister rynku wewnętrznego, "Solidarność"

Jerzy Osiatyński; minister, kierownik Centralnego Urzędu Planowania, "Solidarność"

Aleksander Paszyński; minister gospodarki przestrzennej i budownictwa "Solidarność"

Henryk Samsonowicz; minister edukacji narodowej "Solidarność"

Profesor Krzysztof Skubiszewski; minister spraw zagranicznych, bezpartyjny.

Tadeusz Syryjczyk; minister przemysłu "Solidarność"

Witold Trzeciakowski; minister-członek Rady Ministrów, "Solidarność"

Małgorzata Niezabitowska, rzecznik rządu, "Solidarność"

Prezesem Radiokomitetu, powołanym przez premiera Tadeusza mazowieckiego był Jerzy Urban* / prawdziwe nazwisko Urbach, pochodził z rodziny syjonistów. Ojciec należał do Bundu

 

Część członków rządu Tadeusza Mazowieckiego, to współpracownicy służb specjalnych PRL / vide Lista Macierewicza i Milczanowskiego /

*W 1983 w poufnym liście do gen. Czesława Kiszczaka zaproponował utworzenie w MSW specjalnego pionu propagandowego, którego celem miałoby być m.in. programowanie i realizacja czarnej propagandy oraz prowadzenie przemyślanej, zręcznej i stałej kampanii na rzecz zmiany obrazu SB, MOi ZOMO w społeczeństwie i inicjowanie akcji tych służb dla ocieplenia ich wizerunku do którego polecał m.in. Mariusza Waltera, gdyż to najzdolniejszy w ogóle redaktor telewizyjny w Polsce, który przedstawia tow. Mieczysławowi Rakowskiemu.

Oto list Jerzego Urbana do wicepremiera generała Czesława Kiszczaka

Tow.Generał Czesław Kiszczak

Minister Spraw Wewnętrznych

Proponuję utworzenie w MSW oddzielnego pionu ( służby) propagandowej, działającej także w obrębie MO. Znaczna część politycznie ważnych w skali kraju przedsięwzięć polityczni-propagandowych ma związek domeną działalności MSW. Dopóki w kraju toczyć się będzie walka polityczna, MSW będzie planować i realizować przedsięwzięcia o największym znaczeniu z punktu widzenia jej przebiegu. Niezbędny jest, więc poważny, instytucjonalny instrument umożliwiający lepsze wykorzystanie propagandowe tych operacji, bezpośrednie oddziaływanie na społeczeństwo w pożądanym kierunku. (…)

Służba propagandowa MSW powinna mieć możliwość dawania do TV, radia i prasy gotowych programów do druku, albo też dostarczania TV, radiu i prasie półproduktów, którym ostateczny kształt nadadzą redakcje TV, radia i prasy.(..) W przypadku tego rodzaju rozbudowy służby propagandowej, decydujące znaczenie będzie mieć obsada kadrowa. Trudno jednak znaleźć dobrych dziennikarzy, którzy zdecydują się przejść do MSW. Nie mniej mam pewne propozycje, które jak uważam, warto przynajmniej rozważyć:

Wojciech Jaruzelski, I Sekretarz KC PZPR, twórca stanu wojennego, został prezydentem z polecenia Adma Michnika, który w Gazecie Wyborczej napisał

"Wasz / PZPR / prezydent-Wojciech Jaruzelski , nasz? Solidarność, premier Tadeusz Mazowiecki

1. Mariusz Walter nadaje się na głównego konsultanta, jakiegoś szefa propagowania, szefa realizacji programów radiowo-tv – jednym słowem na kierownika pionu propagandy, lecz główną siłę koncepcyjno – fachową. (…) Pozytywnie zweryfikowany w 1982r. Sam się usunął z TV, mając dość nękania go. (…) Walter zwleka z decyzją powrotu, żądając satysfakcji i pognębienia jego wrogów.(…) Walter jest więc w tej chwili do wzięcia i wkrótce będzie za późno, bo ma otrzymać wysokie stanowisko w TV, jak mu się tam oczyści przedpole. (….)

Gdyby udało się pociągnąć Waltera, on zaproponuje dużo młodych, zdolnych ludzi. Ja dalej będę myśleć, rozglądać się, szukać.

Jerzy Urban

 

Sąd Okręgowy w Warszawie sygn. akt VIIIK37/98 t. IV, akta tajne

Przesłuchanie Grzegorza Żemka

„Odpowiedzialnym z ramienia II Zarządu Sztabu Generalnego WP za lokowanie agentów w sferze mediów był Ryszard Pospieszyński, najpierw pracownik Komitetu Centralnego PZPR, a później dyrektor generalny Filmu Polskiego. Ja dostałem od służb specjalnych wojskowych zadanie po konsultacjach z Pospieszyńskim aby znaleźć za granicą firmę, która mogłaby pełnić rolę „konia trojańskiego", to znaczy która mogłaby służyć do wprowadzenia agentów na obszar na Zachodzie, w dziedzinie mediów. Był to rok 1987.

Jedyną firmą zagraniczną w dziedzinie mediów, którą znałem była firma należąca do Jana Wejherta, ulokowana w Irlandii, na obszarze doków portowych, które stanowiły wydzielony w Irlandii obszar tzw. „raju podatkowego". Mechanizmy działań tego raju podatkowego były analogiczne do tych, które funkcjonowały na Guernsey.

Firma ta nazywała się Cantal , a później zmieniono jej nazwę na I.T.I. Ta firma finansowała się z kredytów banku handlowego International w Luksemburgu.

Zapytałem służb wojskowych czy mogę podjąć kontakt z Wejhertem. Otrzymałem wówczas informację, że on już współpracuje ze służbami wojskowymi, więc będzie to proste. W tym czasie byłem dyrektorem Departamentu Kredytów w BHI. Poznałem w czasie tych rozmów z Wejhertem jego współpracowników m.in. Marcina* Waltera. Zasugerowali mi, że jeżeli jest potrzeba zorganizowania – znalezienia przykrycia dla agentów działających w dziedzinie mediów i ich finansowanie, to najlepiej stworzyć międzynarodowy koncern z udziałem Filmu Polskiego. (…) Przekazałem te sugestie do wojska, ale postawiłem warunek że jeżeli mam się tym zająć to muszę dostać ludzi którzy znają się na mediach i byliby w stanie taki koncern zorganizować. (…) Ten biznesplan przekazałem do WSI oraz Wejchertowi, do oceny.(…)

Przyznaję jednak, że przez cały czas miałem naciski ze służb specjalnych czy to ze strony Pospieszyńskiego żeby jak najszybciej zorganizować ten koncern medialny na zachodzie. W związku z tym rozpoczęła się pierwsza faza tworzenia tego koncernu; muszę przyznać że trochę „na wariackich papierach". (…)

Chcę przypomnieć, że w końcu 1988 r. z konta W.K. Nebeling, tj. zaszyfrowanego konta wojskowego w banku International w Luksemburgu (BIL) dokonywano wypłat na konto pana Weinfelda, oznaczone Group Weinfeld, nie pamiętam w tej chwili w jakim banku. Mnie zlecono żebym takie wpłaty przekazywał jako dysponent konta. Wiem, że kwoty przekazywane we frankach belgijskich Weinfeld zamieniał na dolary i przekazywał do Attachatu Wojskowego w Brukseli. Będąc już dyrektorem FOZZ-u też dokonywałem takich operacji , a nawet osobiście zamieniałem pieniądze i zanosiłem do Attachatu Wojskowego przy Ambasadzie Polskiej w Brukseli. Attache był Wojciech Myszak. Chcę sprecyzować wyglądało to tak, że ja przekazywałem do Weinfelda pieniądze z konta wojskowego w BIL a on przywoził mi czek na franki belgijskie. Ja je zamieniałem na dolary i zanosiłem do Attachatu. Wynikało to stąd, że wojsko rozliczało się tylko w dolarach. Informacje o których mówię zawierają również dokumenty w aktach tajnych na k. 113,116. W późniejszym okresie czasu Weinfeld szantażował służby wojskowe , że ujawni operacje gotówkowe prowadzone przez wojsko na terenie Belgii. (…)

* – oczywista pomyłka w imieniu

Dokument znajduje się w Raporcie Komisji Weryfikacyjnej o działalności żołnierzy i pracowników WSI. Str. 302-303 i stanowi aneks nr.9 http://www.wsi.emulelinki.com/aneks_9.htm

Tak, w świetle powyższych dokumentów, wyglądają „historyczne" podstawy, na jakich powstał koncern medialny ITI i rzeczywiste inspiracje jego twórców. Nie ma żadnych powodów, by sądzić, że współpracujący z wojskowymi służbami specjalnymi Wejchert i Walter zakończyli tę współpracę w wolnej Polsce. Takich ludzi i takiego majątku służby nie wypuszczały z rąk. Jeżeli przyjąć, że układ PRL -owskich służb wojskowych przetrwał w niezmienionej formie do obecnych czasów, w takim samym stopniu przetrwała również szeroko rozumiana agentura.

Jak wyraźnie wynika z zeznań Grzegorza Żemka – kadrowego oficera WSI, finansowanie koncernu medialnego odbywało się poprzez Bank International w Luksemburgu, służący wywiadowi PRL do dokonywania nielegalnych operacji finansowych. Jasno też określono zadania operacyjne medialnego „konia trojańskiego". Dalekowzroczna strategia służb sowieckich, zakładała proces transformacji ustrojowej, w której przeprowadzeniu szczególną rolę przypisano „wolnym mediom". W tworzeniu pozorów państwa demokratycznego, konieczne były struktury propagandy, kamuflowane pod przykryciem prywatnych mediów, dające solidne zaplecze finansowe i służące manipulacji opinią publiczną. Innym sposobem, była zgoda komunistycznych służb na powołanie mediów, zarządzanych przez koncesjonowaną opozycję – czego przykładem może być Gazeta Wyborcza, powstała na skutek ustaleń, zawartych przy Okrągłym Stole.

Jeżeli z tej perspektywy spojrzeć na informacyjną działalność TVN -u, nietrudno dostrzec, że jej priorytetem jest obrona status quo, zwanego umownie III Rzeczpospolitą. To wokół mediów takich jak TVN czy Gazeta Wyborcza, powstały środowiska opiniotwórcze i tam należy szukać pierwszej linii obrony frontu – ustaleń Okrągłego Stołu. Łatwość, z jaką tego typu media, posługują się materiałami uzyskanymi od służb specjalnych, znajduje swoje uzasadnienie w słowach Jerzego Urbana – „Służba propagandowa MSW powinna mieć możliwość dawania do TV, radia i prasy gotowych programów do druku, albo też dostarczania TV, radiu i prasie półproduktów, którym ostateczny kształt nadadzą redakcje TV, radia i prasy.

**Mariusz Walter wraz Janem Wejchertem założył holding medialno propagandowy ITI International Trading and Investments Holdings SA Luxembourg.

Dzis w skład ITI wchodzą:

 • TVN – ogólnotematyczna stacja telewizyjna nadająca od 3 października 1997
 • TVN 24 – pierwsza w Polsce całodobowa telewizja informacyjna nadająca od 9 sierpnia 2001
 • TVN 7 – kanał rozrywkowo-filmowy, 1 marca 2002 swoją nazwę na TVN Siedem zmienił przejęty dwa miesiące wcześniej RTL 7
 • TVN Meteo – kanał pogodowy, rozpoczął nadawanie 10 marca 2003
 • TVN Turbo – kanał motoryzacyjny, uruchomiony 12 grudnia 2003
 • TVN International – telewizja emitująca swój program dla Polaków mieszkających za granicą, ruszyła 29 kwietnia 2004
 • TVN Style – kanał lifestylowy, został uruchomiony 1 sierpnia 2004
 • NTL Radomsko – 14 grudnia 2005 nastąpiło przejęcie lokalnej telewizji radomszczańskiej NTL
 • nSport HD – kanał sportowy nadający w HD od 12 października 2006
 • Wojna i Pokój – kanał filmowy emitujący produkcje rosyjskie od 17 listopada 2006
  Mango 24 – 23 maja 2007 TVN kupiła spółkę Mango Media, nadawcę stacji telezakupowej nadającej od 1 marca 2002
 • Religia.tv – kanał o profilu chrześcijańskim, tworzony we współpracy z Tygodnikiem Powszechnym, uruchomiony dnia 15 października 2007 roku
 • TVN CNBC – kanał o profilu ekonomiczno-biznesowym we współpracy programowej z CNBC, ruszył 3 września 2007
 • TVN HD – kanał nadający w jakości HD od 28 sierpnia 2007
 • nSport – kopia kanału sportowego w jakości SD od 3 października 2008 roku – na potrzeby Telewizji na kartę
 • nFilm HD – od 2 września 2009 kanał filmowy premium
 • nFilm HD 2 – drugi kanał filmowy typu premium, od 2 września 2009
 • TVN HD+1 – kanał nadający w jakości HD od 1 maja 2010, retransmisja TVN HD, z godzinnym opóźnieniem.
 • nSHOW 3D – serwis nadający w standardzie 3D

Michał St. de Zieleśkiewicz

Zrodlo: BLOGMEDIA24.PL, Michał St. de Zieleśkiewicz – blog, 12/09/2011

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek