Mocniejszy: Totalitaryzm w dzisiejszej Polsce


RuslaveryTotalitarny po polsku znaczy całkowity. System totalitarny jest układem całkowicie pod wpływem ośrodka rządzącego.

„W systemach totalitarnych życie ludzi podporządkowane jest wszechobecnej kontroli ze strony władzy. Wyznacza ona standardy i normy zachowania, określa status socjalny obywateli, ustala kierunki, obszary i granice aktywności publicznej oraz kształtuje wzorce życia osobistego” (Wikipedia, Totalitaryzm).

Państwo totalitarne jest takim, w którym mieszkańcy są niemal całkowicie poddani władzom. Niemal całkowicie, ponieważ nawet niewolnik może rozbudzić wolną wolę i zbuntować się.

Czy Polska jest krajem rządzonym totalitarnie?

Oto lista bardziej rzucających się w oczy objawów wszechwładzy panów w nadwiślańskim kraju:

1. Jeszcze przed narodzinami państwo obejmuje wpływ na dzieci poczęte przy pomocy zasad rozdzielania zasiłków na dzieci urodzone. Aby takowy otrzymać, matka dziecka poczętego musi poddać się odnotowywanej przez państwo kontroli lekarza ginekologa. Dokonuje się to pod pretekstem ochrony zdrowia dzieci w państwie, którego prawo pozwala na niemal swobodne zabijanie ich przed urodzeniem.

2. Po narodzinach wszystkie dzieci pod groźbą kar muszą być wpisane na listę w urzędzie stanu cywilnego, gdzie wzorem obozów koncentracyjnych otrzymują numer osobisty, jeden na całe życie. Imię i nazwisko będą mogły zmienić, ale tego numeru nie. Za dwoma wyjątkami: Po pierwsze, w przypadu urzędowej zmiany płci – wtedy numer zostanie częściowo zmieniony (cyfry odpowiadające za oznaczenie płci i cyfra kontrolna). Po drugie, gdy zostaną przestępcami, a po złapaniu w ramach programu ochrony świadków koronnych zostanie zmieniona ich tożsamość.

3. Narodzone dzieci pod groźbą kar muszą zostać poddane obowiązkowym szczepieniom. Mimo rozbieżności ocen ich skutków – rodzice nie mają wyboru.

4. Dzieci kilkuletnie poddawane są obowiązkowi przedszkolnemu, a następnie przez kilkanaście lat obowiązkowi szkolnemu. Rodzice muszą posyłać je pod groźbą kar do placówek, w których poddaje się podopiecznych obróbce według programów zatwierdzonych przez państwo. Nawet przedszkola i szkoły utrzymywane bezpośrednio przez rodziców muszą wdrażać programy nauczania i wychowania państwowe i państwo ma możliwości sprawdzania tego oraz karania szkół i nauczycieli za odstępstwa. Programy są tak ułożone, by zabić za młodu naturalną ciekawość, pęd do wiedzy, samodzielność ocen, by zmusić do posłuszeństwa urzędnikom państwa i pracodawcom bez względu na osobiste poczucie wolności i podstawową sprawiedliwość.

5. Osoby pełnoletnie otrzymują obowiązkowo i za opłatą współczesny odpowiednik hitlerowskiej Kennkarte i dodatkowy numer ewidencyjny – numer dowodu osobistego. Kenkarty zawierały dane biometryczne (odciski palców), rządzący planują przywrócić tą cechę do dowodów tożsamości wzbogacając je też o inne informacje (najpierw wzór siatkówki oka, potem zapewne kod DNA). Bez dzisiejszych kenkart nie da się niczego załatwić w urzędach.

6. Wolne gospodarowanie, nawet społecznie pożyteczne jest zabronione pod groźbą kar. Aby prowadzić jakąkolwiek samodzielną działalność zarobkową należy poddać się opodatkowaniu i urzędowym procedurom nadawania numerów, udzielania zezwoleń. Zarabianie poza kontrolą państwa jest nazywane przestępczością i szarą strefą.

7. Wolność wykonywania zawodów nie istnieje. Wiele zajęć pod groźbą kar można wykonywać tylko za zgodą państwa po spełnieniu urzędowych wymogów. Nie liczy się wiedza, umiejętności, rzetelność, ale państwowe zezwolenie. Państwo nie chroni swobody wyboru zawodu, ale chroni samowolę wybranych grup zawodowych zwalczających konkurencję. Niektóre zrzeszenia zawodowe otrzymały od państwa prawo do decydowania, kto może, a kto nie może wykonywać zajęcia, na które przyznano im monopol (wyłączność).

8. Wolność posiadania ziemi i budowy na niej domu nie istnieje. Kto posiada ziemię, nawet nie mając z niej żadnego dochodu, ani w ogóle nie mając dochodu, musi płacić podatek gruntowy. Jeśli go nie zapłaci, straci ziemię i nieruchomości. Aby wybudować dom na własnym gruncie, należy uzyskać urzędowe zezwolenie po uiszczeniu związanych z tym opłat, w tym po opłaceniu projektu podpisanego przez architekta, który zawód wykonuje za zgodą państwa.

9. Obłożone podatkami są nie tylko handel i usługi, ale również darowizny, spadki. Jest też podatek od posiadania odbiorników radiowych i telewizyjnych.

10. Państwo ustaliło nową definicję śmierci człowieka – niezgodną z odwiecznym rozumieniem człowieczeństwa. Uczyniono to w celu rozwoju transplantologii kosztem powszechnego prawa do życia, wbrew lekarskiemu obowiązkowi ratowania każdego życia ludzkiego do końca oraz wbrew zawartemu w lekarskiej przysiędze Hipokratesa etycznemu zakazowi szkodzenia jakiemukolwiek człowiekowi.

11. Ciało każdego obywatela należy do państwa tak długo, dopóki obywatel nie zapisze się na państwową listę osób nie zgadzających się na zabranie jego narządów w razie uznania go za dawcę do przeszczepów.

12. Po śmierci rodzina może pochować ciało zmarłego tylko w miejscach wyznaczonych przez państwo, nie wolno jej pod groźbą kar uczynić tego na własnej ziemi. Państwo unieważniło wielowiekowy uświęcony zwyczaj nienaruszalności grobów, wprowadzając system ich dzierżawy od właścicieli cmentarzy i możliwość zniszczenia przez zarządców cmentarzy, jeśli rodzina co 20 lat nie ponowi opłaty dzierżawnej.

13. Państwo posiada zupełną samowolę zmieniania praw bez liczenia się z prawem naturalnym, prawami zwyczajowymi społeczeństwa, wolą obywateli. System władzy wąskiego kręgu wierchuszki partyjno-państwowej czyni z parlamentu i trybunału konstytucyjnego organy boskiej wszechwładzy prawodawczej. Po przyłączeniu Polski do Unii Europejskiej część tej prawodawczej swawoli oddano unijnym organom prawodawczym.

14. Decyzje w sprawach zarządu mieniem państwowym, wysokości podatków, wysokości pensji urzędniczych są podejmowane w wąskim kręgu trzymającym władzę. Referenda ogólnokrajowe zależą od woli parlamentu i odbywają się tylko wtedy, gdy spodziewane jest głosowanie obywateli zgodne z wolą rządzących. W wyborach do władz krajowych można startować po spełnieniu szeregu warunków zazwyczaj uniemożliwających kandydowanie bez wielkich pieniędzy albo wsparcia wielkich organizacji. Mimo to ustrój polityczny kłamliwie nazywany jest demokratycznym.

15. Państwo zabrania swobodnej wymiany wiedzy na tematy nieosobiste używając w tym celu ochrony rzekomych praw autorskich, patentowych i gospodarczych oraz cenzury sądowej, a także zmierza do wprowadzenia systemu cenzury rozproszonej opartej na oświadczeniach osób fizycznych i prawnych.

16. Jawnie i niejawnie zbiera państwo osobiste informacje na temat obywateli. Wykorzystuje do tego obowiązkowe spisy powszechne, informacje podawane w procedurach urzędowych (edukacyjnych, podatkowych, medycznych i innych) oraz służby specjalne.

Czy jest totalitarnym kraj, w którym obywatel bez zgody władzy państwowej nie może podejmować działań, do których ma naturalne prawo, w którym rządzący nakładają na obywateli bez ich zgody dowolne obowiązki sprzeczne z naturalnym porządkiem społecznym? Oczywiście, że jest totalitarny. I Polska jest rządzona totalitarnie przynajmniej od II wojny światowej.

MORAŁ:

Żeby zbuntować się przeciw niewoli, trzeba wiedzieć, że jest się niewolonym.

_________

Ilustracja pochodzi z Wikipedii: File:Ruslavery.jpg. Jest to obraz Сергея Васильевичa Ивановa „Торг в стане восточных славян” będący dobrą ilustracją problemu niewolnictwa nie tylko w średniowieczu. Dzisiaj niewolników nazywa się obywatelami, zamiast piętnować – wydaje się im dowody osobiste, ale wolnymi ludźmi nie są.

Mocniejszy

Za: MOCNIEJSZY – prawda gorzka jak lekarstwo – 25 stycznia 2012

POLISH CLUB ONLINE, 2012.02.01

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek