Richard C. Lukas: Forgotten Holocaust. The Poles under German Occupation 1939-1944


Forgotten-Holocaust(…) No group’s victimization has been more distorted in American film, television and journalism than the Polish nation,
which lost 3 million of its largely Catholic citizenry, most of whom died at the hands of the Nazis. Among the last few refugees of bigotry in the United States are the anti-Catholicism and anti-Polonism. Since most Poles are Catholic, they have been especially vulnerable.

The most disturbing Polonophobic slander is the obscene claim, repeated with nauseating regularity, that Catholic Poles were complicit in the Holocaust of the Jews. (…)

During World War II, only minorities of Christians approved or collaborated with the Germans in their grisly campaign against the Jews. There never was mass Polish participation of Poles in the slaughter of anyone. (…)

In Poland, Christians took risks unknown elsewhere in Europe. It was the only German-occupied country where aiding a Jew automatically resulted in the death penalty (off all family incl. children GWT). (…)

To be sure, the number of Jews aided or saved by Christians far exceeds those honored by Yad Vashem.

*     *     *

O żadnej innej grupie nie wypowiedziano tylu kłamstw i oszczerstw w amerykańskiej prasie, telewizji czy produkcjach filmowych co o Polakach, narodzie który stracił w czasie wojny 3,000,000 w dużej mierze
katolickich obywateli, z których większość zginęła z rąk niemieckich nazistów. W ostatnim czasie w Stanach Zjednoczonych z bigoteryjną gorliwością głosi sie anty- katolicyzm i antypolonizm.

Najbardziej niepokojącym polakożerczym oszczerstwem jest roszczenie, powtarzane z regularnością przyprawiającą o mdłości, że Polacy byli odpowiedzialni za współudział w Holokauście Żydów. (…)

W czasie II wojny światowej tylko znikoma część Polaków akceptowała lub kolaborowała z Niemcami w ich makabrycznej kampanii przeciwko Żydom. Polacy nigdy nie brali masowego udziału w eksterminacji jakiejkolwiek nacji. (…)

W Polsce, chrześcijanie podejmowali ryzyko nieznane gdzie indziej w Europie. Był to jedyny kraj okupowany przez Niemców, w którym pomoc Żydom automatycznie powodowała karę śmierci (wszystkich członków rodziny włacznie z dziećmi GWT). (…)

Oczywiście, liczba Polaków pomagających Żydom znacznie przekracza tą uhonorowaną przez Yad Vashem.

Richard C. Lukas

Opr. Maryla 

Za: Blogmedia24.pl , 21/10/2013

POLISH CLUB ONLINE, 2013.10.21

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek