Tygodnik Podlaski: Wsparcie dla diaspory, zamiast dla Polonii


Tygodnik Podlaski

 

fot. internet
Radosław Sikorski

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydaje pieniądze na wsparcie zagranicznych organizacji i projektów związanych z dziedzictwem żydowskim. Jednocześnie brakuje środków na projekty prowadzone przez polskie środowiska współpracujące z Polonią.

Głos w tej sprawie na ostatnim posiedzeniu Parlamentu zabrał senator Grzegorz Bierecki. Senatorowie wysłuchiwali w środę informacji ministra Radosława Sikorskiego na temat polityki polonijnej. Sikorski, opowiadając o działaniach swojego resortu, wywołał spore poruszenie, stwierdzając, że powinniśmy zamiast słowa „Polonia i Polacy za granicą” używać konsekwentnie nowego pojęcia „diaspora polska” czy „diaspora narodowa”. – Panie Ministrze, znamy pana z różnych funkcji, a dzisiaj poznaliśmy pana jako językoznawcę – ironizował senator Grzegorz Bierecki, który następnie zapytał Sikorskiego m.in. o finansowanie rozmaitych organizacji w ramach konkursu pod nazwą „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w roku 2014”.

Były wśród nich m.in. fundacja Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego w Polsce z siedzibą w USA, Fundacja „Shalom” z USA, Fundacja „Festiwal Kultury Żydowskiej” z USA czy też Forum Dialogu USA-Izrael- -Australia. Otrzymały one zazwyczaj po kilkadziesiąt tysięcy złotych. – Porównałem te kwoty z kwotą przyznaną bliskiej mojemu sercu organizacji, działającej w pobliżu mojego okręgu wyborczego, czyli Fundacji Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny. Otrzymała ona w tym konkursie 10 tysięcy 536 zł – mówił senator Grzegorz Bierecki. – Znam wielu wspaniałych ludzi w moim okręgu na południowym Podlasiu, są tam wspaniałe parafie, księża, którzy za własne pieniądze oraz zorganizowane, zebrane od mieszkańców, od swoich parafian zapraszają polskie dzieci z Białorusi, żeby poznawały polską kulturę, szlifowały język polski, uczyły się naszej historii.

Wolałbym, żeby pieniądze, które są przyznawane w konkursie „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”, były kierowane do tych organizacji, które rzeczywiście się Polakami zajmują i które dbają o polskość poza granicami kraju. Przypomnijmy, że niedawno pismo „Times of Israel” opublikowało artykuł, z którego wynika, że po nowelizacji ustawy o kombatantach, ofiarach represji wojennych i weteranach, ocalali z Holocaustu Żydzi, nie mieszkający dziś w Polsce, będą mogli otrzymać emeryturę z polskiego budżetu.

Redakcja TP

Źródło:   http://www.tygodnikpodlaski.pl/wydarzenia/wsparcie-dla-diaspory-zamiast-dla-polonii-pnews-5154.html , 13 czerwca 2014

Wybór zdjęcia wg/PCO

Od Redakcji PCO:

Nadmienione w artykule emerytury z polskiego budżetu m.in. dla Żydów ocalałych z holokaustu zostały uchwalone przez Sejm z poparciem 436 i sprzeciwie zaledwie 2 posłów.

Wspieranie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizacji polonijnych jedynie uległych ludziom z konsulatów jest znane od lat. Tak było za PRL, kiedy to jedynie organizacje realizujące zadania ówczesnych władz nad Wisłą były wspierane finansowo w różny sposób, tak też podobnie wygląda i teraz. Bywa że powstały nowe organizacje, często aktywistami  są ci sami ludzie lub ich wychowankowie.

Szczególnie bolesne dla Polaków jest znikome wsparcie dla organizacji polskich na Kresach co zostało przytoczone przez posła Bireckiego. Należy jeszcze dodać  że MSZ często ostentacyjnie wspiera organizacje, które mają za cel  „reformować” te kraje co w sposób oczywisty spotka się z agresją miejscowych rządów i represje w stosunku do pozostałych istniejących organizacji.  

wg/PCO

*     *     *

Poseł Grzegorz Birecki jest założycielem Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Polsce i prezesem światowego związku Unii Kredytowych. Poniżej informacja ze strony sejmowej posła Bireckiego:

Twórca i założyciel Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Polsce – instytucji finansowej zrzeszającej ponad 2,6 miliony gospodarstw domowych z aktywami ponad 16 miliardów zł.

Posiada 20-letnie doświadczenie związane z rynkiem finansowym w Polsce. Od 12 lat jest członkiem Rady Dyrektorów WOCCU z siedzibą w Madison (USA), a więc jednej z największych i najbardziej liczących się w świecie organizacji finansowych ze 101 krajów, z aktywami ponad 1,6 biliona dolarów. W WOCCU od 7 lat przewodniczy Komitetowi ds. Regulacji i Legislacji.

Opiniuje projekty zmian przepisów dla najważniejszych na świecie organizacji, takich jak Komitet Bazylejski, Komisja i Parlament Europejski, czy Grupa G20.

W lipcu 2013 roku – na światowej konferencji w Ottawie – jednogłośnie zostaje wybrany przewodniczącym WOCCU.

Od 2011 roku pełni obowiązki pierwszego wiceprzewodniczącego WOCCU.

W październiku 2006 roku Grzegorz Bierecki został powołany przez ministra finansów do Rady Rozwoju Rynku Finansowego (składająca się z szefów najważniejszych instytucji finansowych w Polsce) będąca dla Ministerstwa Finansów organem opiniodawczym i doradczym w sprawach rynku finansowego.

W dniach 4-6 grudnia 2006 r. w Waszyngtonie odbyło się inauguracyjne posiedzenie tzw. Grupy G7, a więc przedstawicieli siedmiu najbardziej rozwiniętych Unii Kredytowych na świecie. W jej skład wchodzą Unie z Ameryki, Australii, Kanady, Karaibów, Irlandii, Brazylii i Polski, reprezentowanej przez Grzegorza Biereckiego. Zaproszenie do tego szacownego grona szefa polskich kas kredytowych było potwierdzeniem ogromnej roli, jaką w naszym kraju spełnia instytucja finansowa będąca alternatywą dla komercyjnych banków. To także dowód na docenienie poza granicami naszego kraju na arenie międzynarodowej.

Podczas IV Światowego Kongresu Rodzin, który odbył się w Warszawie w dniach 11-13 maja 2007 r., Grzegorz Bierecki, odebrał niezwykle prestiżowe wyróżnienie przyznane Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej „Za prowadzenie edukacji ekonomicznej rodzin, uczenie ich samopomocy finansowej oraz kształtowanie umiejętności zarządzania finansami w sposób efektywny i demokratyczny”.

W marcu 2010 r. powołany przez prezydenta RP do Narodowej Rady Rozwoju.

Grzegorz Bierecki, urodzony 28 IX 1963 r., w czasach szkolnych i studenckich – w latach 80. – założyciel i członek m.in. Federacji Młodzieży Szkolnej i NZS. W maju 1988 roku współorganizował strajki studenckie w Gdańsku. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w podzespole ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Działacz i pracownik NSZZ „Solidarność”.

W 2001 roku został wyróżniony odznaką ministra kultury i dziedzictwa narodowego – Zasłużony Działacz Kultury.

W 2005 roku w uznaniu zasług dla idei wolnej i solidarnej Polski został uhonorowany Medalem 25 rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych. W 2007 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

POLISH CLUB ONLINE , 2014.07.17

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek