Zaproszenie na Światowe Dni Młodzieży / Invitation to World Youth Day


sdm-swiatowe-dni-mlodziezy-logoSzanowna społeczności polonijna, organizacje, grupy, stowarzyszenia Polaków poza granicami kraju,

Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży w Krakowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w tym niezwykłym na skalę światową wydarzeniu oraz do aktywnego włączenia się w działalność wolontaryjną podczas jego trwania.

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie to jedno z największych wydarzeń w historii Polski. Do jego organizacji potrzeba ok. 25 tysięcy wolontariuszy w tym około trzech tysięcy osób, które przybędą spoza granicy Polski.Pragniemy, aby dużą rolę odegrała tu Polonia z wielu krajów Europy i świata. Większość przedstawicieli Polonii posługuje się więcej niż jednym językiem (w tym językiem polskim), co byłoby nieocenioną zaletą podczas organizacji ŚDM. 

Światowe Dni Młodzieży to piętnaście dni, które może odmienić życie. Chcemy  poprzez to wydarzenie pobudzić Młodych do działania – angażowania się w sprawy publiczne, troski o dobro wspólne, do bycia czynnym uczestnikiem życia społecznego, działania na rzecz innych. Wolontariusze pod koniec trwania Światowych Dni Młodzieży będą uczestniczyć w przygotowanym dla nich spotkaniu z Papieżem.

Zachęcamy do przekazywania tej wiadomości młodym Polakom mieszkającym za granicami kraju lecz również obcokrajowcom, ludziom dobrej woli, którzy chcieliby zaangażować się w organizację ŚDM.

W załączniku do tej wiadomości znajdują się szczegółowe ustalenia organizacyjne.

Zapraszamy do współpracy!

 

KONTAKT:

Strona internetowa: http://www.krakow2016.com

E-mail: [email protected]

tel: +48 518 309 704

facebook.com/badzbliskoSDM

 

__________________________________________________

 

Dear Polonia Societies, oranisations, groups, Polish associations outside of Poland,

 

Organising Committee of World Youth Day in Cracow would like invite you to participate in this worldwide scale event and toactively support our volunteering group during the event.

World Youth Day in Cracow is one of the greatest events in the history of Poland. Around 25 thousand volunteers are required to properly organise it, where at least 3 thousand are supposed to be from outside of Poland. We wish that an enourmous role was a part of the Polonia from many countries of Europe and the world. Most of Polonia members fluently use more than one language (one of which is Polish), which treat would be of immense value during the WYD.

World Youth Day is a fifteen day long event which can change one’s life. We want to stimulate the young to action – to engage in public affairs, to take care of common goods, to be active in social life and to work for others. The volunteers are going to participate in meeting with the Pope himself at the end of the World Youth Day.

We encourage you to forward this message to young Poles living abroad as well as foreigners, people of good will who would like to help with organising the WYD.

You will find detailed information in the appandage to this message.

We invite you to co-operation!

 

CONTACT:

Website: http://www.krakow2016.com

E-mail: [email protected]

tel: +48 518 309 704

facebook.com/badzbliskoSDM

 

Informacja za       https://wirtualnapolonia.com/2016/02/20/zaproszenie-na-swiatowe-dni-mlodziezy-invitation-to-world-youth-day/ , 2016.02.20

 

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 odbędą się w dniach od 26 do 31 lipca 2016.

Fot. za Radio.Kielce.pl / wybór wg.pco

Polish-Club-Online-PCO-logo-2, 2016.02.20

Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci