Wielkanoc w areszcie za protest w PKW?!


s2010-solidarni2010-logo
Oczekujemy na reakcję Prezydenta RP oraz Prokuratora Generalnego!

1. Trzej protestujący (Rafał Mossakowski, Zenon Nowak i Grzegorz Senatorski) zostali prawomocnie skazani przez sąd na kary grzywny za udział w proteście w PKW przeciwko fałszowaniu wyborów samorządowych w 2014 r.
2. Skazani złożyli do Prezydenta RP prośby o ułaskawienie.
3. Prezydent nie skorzystał z prawa łaski.
4. Wnioski o ułaskawienie Kancelaria Prezydenta przekazała do Prokuratury.
5. Prokuratura zwróciła do sądu wnioski o ułaskawienie, które nie zostały uwzględnione.
6. Jeden ze skazanych, Grzegorz Senatorski zapłacił grzywnę, pozostali dwaj (RM i ZN) odmówili jej zapłacenia.
7. Zenon Nowak czeka na wykonanie wyroku.
8. Rafał Mossakowski złożył do Prokuratora Generalnego (Zbigniewa Ziobry) wniosek o kasację wyroku.
9. Rafał Mossakowski dostał już wezwanie do odbycia kary aresztu na 23.03.2016 r.

A. Wydaje się, że przede wszystkim trzeba zapytać Prezydenta, dlaczego nie skorzystał z prawa łaski wobec tych skazanych. Argumenty natury proceduralnej nie powinny być nadużywane. Nie tylko litera Prawa jest ważna, ale i jego duch. Poza tym nadzwyczajne sytuacje wymagają nadzwyczajnych działań. Akt ułaskawienia skazanych przez Prezydenta RP może być (jak się zdaje) zastosowany na każdym etapie procedury sądowej,
B. Należy domagać się od obecnie rządzących naprawienia krzywd wobec wszystkich osób represjonowanych za protest 20.11.2014 r. poprzez kasację wszystkich wyroków, rehabilitację skazanych i obwinionych oraz nagrodzenie represjonowanych za udział w proteście 20.11.2014 r. odznaczeniami państwowymi.
C. Inicjatywa powinna być po stronie rządzących, którzy swoje stanowiska zawdzięczają zarówno protestującym 20.11.2014 r., wyborcom, jak i wszystkim, którzy pilnowali uczciwości wyborów (Korpus Ochrony Wyborów PiS oraz Ruch Kontroli Wyborów) w 2015 r. Brak reakcji rządzących na jawną niesprawiedliwość (skazanie wymienionych zamiast ich nagrodzenia za rozpoczęcie procesu zmian) świadczy bardzo źle o ich poczuciu sprawiedliwości. Zmiany zarówno w Pałacu Prezydenckim, Parlamencie jak i Urzędzie Rady Ministrów, które są wynikiem decyzji Narodu podczas wyborów 10.05.2015, 24.05.2015 i 25.10.2015 r., zostały zapoczątkowane protestami w siedzibie PKW 20.11.2014 r. Bez nich oficjalne wyniki tych wyborów prawdopodobnie nie przyniosłyby zmian w tych urzędach.

 


 

1. Dnia 08.12.2015 r. w siedzibie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawa-Śródmieście przy ul. Marszałkowskiej  82 odbyła się rozprawa pp. Marcina Bergchausena, Marcina Dybowskiego i Pawła Hermanowskiego oskarżonych za udział proteście w PKW 20.11.2014 r.

Postanowieniem Sądu sprawa przeciwko ww. osobom została umorzona.

Prokuratura odwołała się od tego wyroku. Sprawa ma swój dalszy bieg.

 

2. Ostatnim, toczącym się procesem przeciwko uczestnikom protestu w PKW 20. listopada 2014 r.,  jest postępowanie związane ze skazaniem Rafała Mossakowskiego, Zenona Nowaka i Grzegorza Senatorskiego wyrokiem Sądu Rejonowego w dn. 27. lutego 2015 r. (utrzymanym w mocy przez Sąd Okręgowy postanowieniem z dn. 6. lipca 2015 i 10.08.2015 r.) na karę grzywny. Orzeczone wyroki uprawomocniły się.

2.1.1. Skazani wnieśli do Prezydenta RP prośbę o ułaskawienie (data wpłynięcia do Kancelarii Prezydenta RP 24.11.2015 r.).

2.1.2. Kancelaria Prezydenta pismem z dnia 30.11.2015 r. (podpisanym przez p. Małgorzatę Neumann, Zastępcę Dyrektora Biura Obywatelstw i Prawa Łaski) poinformowała, że „w odpowiedzi na prośbę o ułaskawienie na podstawie art. 139 Konstytucji RP i art. 567 §2 kpk […] Prezydent RP nie podjął postępowania ułaskawieniowego w powyższym trybie. Zgodnie zatem z art. 565 §2 kk [sic!][1] […] prośbę o ułaskawienie przesłano Prokuratorowi Generalnemu w celu nadania jej biegu w trybie art. 561 kpk.”

2.1.3. Prokuratura Generalna pismem z dnia 04.12.2015 r. (Departament Postępowania Sądowego. Zespół do Spraw Ułaskawień i Postępowania Wykonawczego) poinformowała, że „prośba została przekazana Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Śródmieścia, X Wydział Karny, w celu podjęcia decyzji, dotyczących dalszego biegu postępowania o ułaskawienie. Prokurator Generalny nie podjął decyzji, dotyczących dalszego postępowania o wszczęciu z urzędu takiego postępowania.”

Pisma wróciły do tego samego Sądu, który miał orzekać w sprawie skazanych.

2.1.4. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia 05.02.2016 r. wydał Postanowienie o „braku podstaw do wydania opinii pozytywnej wobec wniosku skazanego Rafała Mossakowskiego o ułaskawienie” i przekazał akta sprawy do X wydz. karnego odwoławczego Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd powiadomił skazanego o postanowieniu pismem z dnia 10.02.2016 r.

2.1.5. Sąd Okręgowy w Warszawie dnia 10.03.2016 r. wydał Postanowienie o pozostawieniu bez dalszego biegu Prośby skazanego Rafała Mossakowskiego o ułaskawienie („sądy obu instancji wydały w sprawie negatywne opinie”).

2.2.1. Rafał Mossakowski dnia 17.12.2015 r. wniósł do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, X Wydział Karny, Sekcja Wykonawcza, Wniosek o odroczenie wykonania kary zastępczej, w związku z oczekiwaniem na decyzję Prezydenta RP ws. prośby o ułaskawienie.

2.2.2. Dnia 17.12.2015 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy-Śródmieścia odbyła się rozprawa Rafała Mossakowskiego.

2.2.3. Sąd Rejonowy odrzucił wniosek Rafała Mossakowskiego z pkt. 2.2.1.

2.3. Sąd Rejonowy dnia 17.12.2015 r., w związku z brakiem uiszczenia orzeczonej grzywny[2] przez Rafała Mossakowskiego, wydał Postanowienie o zarządzeniu skazanemu kary zastępczej 17 dni pozbawienia wolności.

2.3.1 Skazany złożył dnia 23.12.2015 r. Zażalenie na ww. Postanowienie do Sądu Okręgowego dla m.st. Warszawy.

2.3.2. Dnia 19 lutego 2016 r. Zażalenie Rafała Mossakowskiego z 23.12.2015 r. na  Postanowienie Sądu Rejonowego z 17.12.2015 r. zostało przez Sąd Okręgowy w Warszawie nieuwzględnione. Sąd Okręgowy postanowił utrzymać w mocy zaskarżone Postanowienie.

2.4. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia pismem z dnia 23.02.2016 r. wezwał Rafała Mossakowskiego do stawienia się dnia 23.03.2016 r. do Aresztu Śledczego Warszawa Mokotów, celem odbycia kary 17 dni pozbawienia wolności z prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dn. 27.02.2015 r.

2.4.1. Sąd Rejonowy wydał Nakaz przyjęcia do odbycia kary przez Rafała Mossakowskiego pismem z dn. 23.02.2016 r., skierowanym do dyrektora Aresztu Śledczego Warszawa Mokotów, Warszawa ul. Rakowiecka 37.

2.5. Dn. 17.03.2016 r. Rafał Mossakowski wniósł do Prokuratora Generalnego wniosek o kasację wyroku, a w dn. 22.03 –  wniosek o wstrzymanie wykonania kary, z powołaniem na wczorajszą decyzję Prokuratora Generalnego w sprawie Marcina Falkowskiego. Przypominamy: Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zdecydował z urzędu wstrzymać wykonanie kary pozbawienia wolności do czasu zbadania zasadności złożenia wniosku o ułaskawienie. [od redakcji]

 

2.6. Zenon Nowak nie otrzymał wezwania na rozprawę.

 

sporządził 22.03.2016 r. Paweł Zdun, Ruch Kontroli Wyborów


[1] Tak w piśmie Kancelarii. Powinno tu być: „kpk”, a nie: „kk”.

[2] Zgodnie z informacją, przekazaną przez Sąd Rejonowy, obecnym na rozprawie 17.12.2015 r., Grzegorz Senatorski grzywnę zapłacił (nie podano daty).

  • Na zdjęciu: Grzegorz Braun wynoszony z lokalu PKW w czasie protestu przeciwko fałszowaniu wyborów samorządowych w 2014 r.  
Polish-Club-Online-PCO-logo-2  , 2016.03.24
Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane