Antoni Sadzewicz: „Bolszewizm a żydzi” / I. KONFERENCJA ŻYDOZNAWCZA (Warszawa, XII.1921)


Od Redakcji PCO:

Prezentujemy kolejny wykład I. KONFERENCJI ŻYDOZNAWCZEJ  jaka obyła się w grudniu 1921 roku w Warszawie. Tym razem cytujemy wystąpienie red. Antoniego Sadzewicza pt. „Bolszewizm a żydzi.” Poniższy tekst prezentujemy Państwu z zachowaniem pisowni oryginału. Obszerniejsze słowo wstępne od Redakcji PCO można przeczytać w części I.
Waldemar Glodek/PCO

 

*        *        *

PAMIĘTNIK I. KONFERENCJI ŻYDOZNAWCZEJ

odbytej w grudniu 1921 roku w Warszawie.

(Część III pamiętnika, str. 32  – 37.)

 

Przeczytaj poprzednie wystąpienia:      Część I.      Część II.

 

Pamietnik_I_Konferencji_Zydoznawczej_1921-okladka4. „Bolszewizm a żydzi“ — red. Antoni Sadzewicz.

Czy mówić o stosunku żydów do bolszewizmu nie jest kwestją zbyteczną? Czy nie jest otwieraniem dawno już otwartych drzwi, czy to nie jest stwierdzeniem przez wszystkich przyjętego aksjomatu, równego temu, że w dzień słońce świeci, a w nocy jest ciemno? Czy my wszyscy, cały świat, a przedewszystkiem my, Polacy, dawno nie wiemy o tem, że żydzi, są sprawcami bolszewizmu w Rosji, że ten symbol pseudo-państwowości rosyjskiej — złote litery na gwiaździstem tle, jakie powiewają z balkonu przedstawicielstwa bolszewickiego w Warszawie, nie jest niczem innem, jak symbolem państwowości judejskiej? To pytanie zadawałem sobie, kiedy przystępowałem do tematu, jednakże musiałem sobie powiedzieć: nie. Niestety, nie tylko na całym świecie, ale i u nas, w Polsce, nie wszycy sobie dostatecznie jasno zdają sprawę z tego, czem są właściwie żydzi Rosji współczesnej, tej t. zw. Rosji sowieckiej, do jakiego stopnia ją opanowali, do jakiego stopnia udział ich w rządach tamtejszych jest wybitny, przemożny, przeważający.

Aby wyjść z ogólników, postaram się przytoczyć nieco faktów. Wszyscy prawie zachodni europejczycy, za wyjątkiem tych, którzy szli na pasku bolszewików, jednogłośnie po zbadaniu Rosji stwierdzali, że bolszewizm i judaizm to jest jedno. Przedstawiciel Austrii, hr. Czernin, który się zetknął z nimi podczas pokoju brzeskiego, odrazu pisał o tem, że bolszewicy to są żydzi. Amerykanin, który z ’ramienia Komitetu Amerykańskiego prowadził ankietę w Rosji, równie raportował, że bolszewikami są żydzi. Gerard Shelley, Anglik, stwierdza, że bolszewicy to żydzi, pracujący dla odwiecznych idei judaizmu.

W niedawno wydanej książce: „Przyczyny wrzenia światowego“, autora angielskiego, na str. 124-5 przytoczone są nazwiska 50 najgłówniejszych przywódców bolszewizmu w Rosji, nazwiska i pseudonimy. Na te 50 na zwisk najgłośniejszych przywódców bolszewików w Rosji znajdujemy kilku tylko Rosjan, jednego Niemca, paru Łotyszów i niestety paru Polaków. To jest epoka rządów bolszewickich. Te 50 nazwisk nie wyczerpują jednak całości; na pięciuset kilkudziesięciu przywódców rządu bolszewickiego w Rosji, jest czterystu kilkudziesięciu, którzy są żydami.

Mam tu przed sobą rękopis niewydanej jeszcze pracy, opracowanej przez Polaka, który był długie lata w Rosji, badał bolszewizm na gruncie i na podstawie cyfr, wyjętych ze statystyczno-informacyjnych oddziałów przy ispołkomach, to znaczy ze źródeł bolszewickich. W pracy tej znajdujemy w trzech wykazach zawarte dane o rządach bolszewickich pod względem składu rozmaitych instytucji rządowych.
Wykaz Nr. 1 zawiera listę przedstawicieli w t. zw. sowdepach. Są to rady lokalne, coś w rodzaju małych parlamentów lokalnych, wybieranych przez ludzi pod presją, przy wyborach sfałszowanych i przymusowych. Przedstawicieli w t. zw. sowdepach jest:

  • w gubernjalnych włościan 2%, robotników 21%, żydów  77%;
  • w powiatowych        – „ –     5%,         – „ –        10%    – „ –    85%;
  • w miasteczkowych  – „ –     6%,         – „ –          5%    – „ –    89%;                                               ______________________________
  • przeciętnie          włościan 4%,   robotników 12%, żydów 84%.

Wykaz Nr. 2 obejmuje dane z rozmaitych instytucji rządzących, czyli t. zw. ispołkomów, które odpowiadają w pewnym zakresie naszym ministerjom. Więc oddział dyrekcji, który, odpowiada mniej więcej naszemu Ministerjum Spraw Wewnętrznych,  zawiera żydów 66%. Oddział sekretny, to jest t. zw. czrezwyczajka, która trzyma w ręku wszystkie nerwy życia rosyjskiego, a więc oddział najważniejszy, liczy żydów aż 98,8%. Oddział statystyczno-informacyjny, równie ważny, bo rozdziela karty żywnościowe, dostarcza danych o tem, do jakiej kategorji robotników zaliczać należy i t. d., ma żydów 95,7%. Tylko w jednym ziemoddziele, który zajmuje się rolnictwem, żydzi stanowią rażącą mniejszość, mianowicie 16%. Pozatem jeszcze tylko w t. zw. sownarchozie, który się zajmuje gospodarką społeczną, jest żydów zaledwie 50%, a w oddziale wojskowym — 35%, ale trzeba zaraz zauważyć, że już w oddziale t. zw. wojenruki, t. zn. w oddziale operacyjnym, który układa plany strategiczne i jest czemś w rodzaju czrezwyczajki wojennej, żydzi stanowią 83%! Również znaczny jest udział żydów w t. zw. ispołkomacb, a mianowicie 83,8%, przy 2% włościan i 14% robotników. Wreszcie wykaz No 1 podaje ciekawe dane co do udziału żydów w ustawodawczych sowdepach: włościanie mają tam tylko 2% – 6% głosów, robotnicy od 5% — 21%, a żydzi od 77% do 89% głosów. To w instytucjach ustawodawczych jeżeli wziąć pod uwagę, że wszystkie sowiety w Rosji, których liczba ogólna dochodzi do 600, mają prawie 40 000 deputatów, to ilość włościańskich „deputatów“ będzie stanowić 1.600, robotniczych 4.800, a żydowskich 33.600. Cała masa włościaństwa, wynosząca 64 mil. ludności, dała tylko 1.600 głosów, klasa robotni cza licząca 4,5 mil., dała 4.800 głosów, a niecałe 5 mil. żydów zamieszkujących Rosję ma w sowietach 33.600 głosów.

Wykazy No 2 i 3 wykazują, iż wszystkich urzędników, od najmniejszych do najwyższych, we wszystkich sowieckich instytucjach znajdowało się na dzień 1 stycznia 1920 r. 2.352.460. Oczywiście, jest to biurokracja najliczniejsza, jaka istniała kiedykolwiek na świecie. Z tej liczby 1.971.810 było żydów i 380.650 innych narodowości, co procentowe wynosi 83,8% żydów i 16,2% innych narodowości, z których 2% stanowią włościanie i 14,2% robotmcy. Stąd wynika, że 75-miljonowa masa ludności nie żydowskiej dała 380.000 aktywnych pracowników sowieckich, co stanowi 0,5% ogólnej ilości tej masy, a 5 mil. żydów dało około 2 mil. pracowników, znaczy całą prawie ludność dorosłą żydowską, bo to stanowi 40% ogółu żydów w Rosji. Nic też dziwnego, że w tych instytucjach 15 i 16-letni chłopcy i dziewczęta żydowscy odgrywają rolę poważną.

Sądzę, że te dane, zaczerpnięte z samych źródeł sowieckich, są w stosunku do bolszewizmu dostateczną odpowiedzią na to, co oznaczają złote litery na tem krwawem tle, jakie widzimy na 2 balkonach warszawskich. Żydzi wcale tego nie ukrywają, przecie ich gwiazda Dawida zastąpiła obecnie dwugłowego orła w Rosji i tę to krwawą gwiazdę noszą obecnie krasnoarmiejcy na swoich, niewiadomo dlaczego, rurykowskich czapkach. Ta to gwiazda ozdabia wszystkie instytucje, względnie papiery i t. p. żydzi, czując w sobie tyle siły, chełpią się nawet, i Rosja jest tem państwem, w którem udało im się pochwycić władzę w swoje ręce. Podobny udział żydów w ruchu komunistycznym daje się zaobserwować wszędzie; wszędzie też na jego czele stoją żydzi, tak na Węgrzech, w Niemczech, we Francji, a nawet i w Ameryce, co, jak wiadomo, zmusiło Stany Zjednoczone, które energicznie przeciwstawiły się tej robocie wywrotowej, do wydalenia kilkunastu tysięcy bolszewików, samych prawie żydów.

Czem się tłomaczy dążenia żydów do opanowania Rosji?

W odpowiedzi przytoczę kilka, zdaniem mojem, najważniejszych czynników:

1) Opętanie narodu żydowskiego przez ideę władztwa nad światem. Uważają oni, że opanowawszy Rosję, zdobyli oni podwaliny do panowania nad światem całym. Kto wie, czy Lejba Trocki nie wyobraża sobie, że jest jeżeli nie Mesjaszem, to w każdym razie zwiastunem tego Mesjasza, w wyobraźni żydów mocarza nad mocarze, który podbije świat, w celu utrwalenia panowania żydowskiego. Kto wie, czy kiedy Trocki szedł z czerwonemi hordami na Warszawę, nie wyobrażał sobie, że po zabraniu Warszawy będzie zrobiony ogromny krok na przód do urzeczywistnienia idei panowania nad światem. Idea ta niezawodnie była jedną z tych, która popchnęła żydów do opanowania Rosji przez bolszewizm.

2) Wieczny rewolucjonizm, to cecha charakterystyczna żydostwa, o czem zresztą tak wyczerpująco i wymownie mówił prof. Sobieski. (zobacz część II. – link dodany przez red. PCO)

3) Nienawiść wielka i pogarda dla nie-żydów, ich okrutny, mściwy i krwiożerczy charakter. Do niedawna jeszcze żydzi przekonywali nas, że oni są najmniej krwiożerczym narodem, że nie prowadzą żadnej wojny, że stosunkowo wśród nich jest mało zbrodni, połączonych z zabójstwem i t. d. Tak nie jest. Jakkolwiek sobie przy pomnę Stary Testament i rozmaite z niego ustępy, to na każdym kroku spotyka się, jak żydzi, pobiwszy nieprzyjaciela, wytępiali okrutnie i bezwzględnie wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci, a nawet zwierzęta swego wroga. Tak było w rozmaitych zwycięstwach, mniejsza 0 to, czy prawdziwych, czy nieprawdziwych, jakie opisuje Stary Testament, tak było przy zdobyciu Jerycha, kiedy żydzi, jak sami opisują, darowali życie jednej tylko kobiecie publicznej, która przyjęła u siebie szpiegów, a pozatem wytępili wszystkie kobiety, dzieci i zwierzęta,  które należały do nieprzyjaciela. Podobnego rodzaju ustępów nie spotykamy w historji żadnego innego narodu. Jeden z najbardziej wojowniczych szczepów żydowskich znalazł się na południu Rosji, w zaraniu naszych dziejów, i występuje pod nazwą chazarów. Ju wówczas był to szczep niesłychanie wojowniczy i zachłanny, a występował zawsze pod władzą swoich kahałów, bowiem, jak wiadomo z historji, był to szczep wyznania Mojeszowego. To są dzisiejsi żydzi rosyjscy! To jest ów szczep krwiożerczy, odważny, wojowniczy, nie podobny do przeciętnego żyda. jakiegośmy sobie wyobrażali, patrząc przez dobroduszne okulary Jeske-Choińskiego, lub przez światopogląd wielkich humanistów, w rodzaju Orzeszkowej. To jest inny gatunek człowieka. Taka krwawa Róża, o której wieści dotarły i do nas, nie mogła usiąść do obiadu, póki jej rewolwer nie najadł się krwi kontrrewolucjonisty (czytaj: nie żyda), taka krwawa Róża może tylko figurować w ciemnych i krwawych podaniach Starego Testamentu.

Nie będę się zastanawiał dziś nad tem, dlaczego naród rosyjski dał się tak opanować nielicznej nawet stosunkowo, choćby śmiałej i odważnej kaście ludzi. Trzebaby na to zbadać cały charakter rosyjski, jego psychologję, ale jedno trzeba zaznaczyć, że naród rosyjski na leżał do najbardziej zacofanych na świecie. Niech mi to nie będzie uważane za bluźnierstwo przeciwko religji, jeżeli powiem, że nie każdy człowiek, który stoi na 2 nogach, jest człowiekiem. Nie każdy, kto ma oblicze ludzkie, jest człowiekiem. Śród ludu rosyjskiego jest bardzo wielu, którzy jeszcze ludźmi nie są. Brak pamięci i konsekwencji, oraz wielu innych cech, które znamionują człowieka inteligentnego, jest niemal powszechnym śród mas ludowych rosyjskich. Dlatego nie rozumieją oni, dlaczego naprz. noszą gwiazdy żydowskie na czapkach, a nawet nie wiedzą co to za gwiazda. Lud rosyjski wie, że jest fatalnie wyzyskany, że dusi go nędza, głód i tyfus, ale nie zdaje sobie sprawy, jaki jest początek i gdzie powinien być koniec tego wszystkiego.

Mam w każdym razie niepłonną nadzieję, że jak żydzi tylokrotnie już w dziejach stwierdzili, że nie są zdolni do stworzenia trwałej państwowości, tak i na gruncie rosyjskim nie zdołają się utrzymać. Dziś już widzimy zwrot od komunizmu, który użyty był dla rozsadzenia państwowości rosyjskiej i chęć powrotu do kapitalizmu pod jednym wszakże warunkiem, aby władzę utrzymać w swoim ręku. Pomaga im w tem potęga wszechświatowa—międzynarodowe żydostwo. Ta potęga jest wielką, ale nie wszechmocną, bowiem gdyby była wszechmocną, to Polska nie istniałaby i nad nami panowaliby już nieodwołalnie żydzi. Potęga wszechżydowska, popierają żydów w Rosji, stara się zachować w ich rękach władzę w Rosji. Jestem jednak przekonany, że władza ta nie długo runie, choćby dlatego, że nie są oni zdolni do wytworzenia trwałego państwa. A kiedy potęga ta runie, wtedy świat cały przekona się nareszcie, że to, co nazywamy bolszewizmem, było niczem innem, jak tylko wielkim pogromem ludności chrześcijańskiej, dokonanym przez ludność żydowską.

*     *     *

Tym wystąpieniem zakończył się pierwszy dzień I. KONFERENCJI ŻYDOZNAWCZEJ (Warszawa, XII.1921). Kolejne wystąpienie „Opanowanie miast polskich przez żydów“ — Marji Buyno-Arctowej opublikujemy za kilka dni. Red. PCO.

 

Przejdź do    Część IV.

 

Na zdjęciu tytułowym:   Liderzy Rewolucji Październikowej 1917 r. w Rosji celebrują jej 3. rocznice. W centrum Kameniew, Lenin i Trotzky. Fot. Inter.

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-2, 2016.09.01.

Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane