Etyka żydowska / I. KONFERENCJA ŻYDOZNAWCZA (Warszawa, XII.1921)


Od Redakcji PCO:

Prezentujemy trzeci dzień obrad i kolejny wykład I. KONFERENCJI ŻYDOZNAWCZEJ  jaka obyła się w grudniu 1921 roku w Warszawie. Tym razem cytujemy wystąpienie Józefa Jaxy-Chamca pt. „Etyka żydowska.” Poniższy tekst prezentujemy Państwu z zachowaniem pisowni oryginału. Obszerniejsze słowo wstępne od Redakcji PCO można przeczytać w części I.
Waldemar Glodek/PCO

*        *        *

PAMIĘTNIK I. KONFERENCJI ŻYDOZNAWCZEJ

odbytej w grudniu 1921 roku w Warszawie.

(Część XI pamiętnika, str. 77 – 83.)

Przeczytaj poprzednie wystąpienia:      Część I.      Część II.      Część III.       Część IV.     Część V.     Część VI.     Część VII.       Część VIII.       Część IX.     Część X.

Trzeci dzień obrad.

5. „ Etyka żydowska“ — Józef Jaxa-Chamiec.

Pamietnik_I_Konferencji_Zydoznawczej_1921-okladka

Mam mówić o etyce żydowskiej. Temat bardzo ciężki ze względu na to, że trudno mówić o etyce narodu, który etyki zupełnie nie posiada. Kupiectwo świata całego zdawien dawna uskarża się na etykę żydowską. Paryski cech kupców francuskich w 18-em stuleciu nazywa etykę żydów —kupców etyką os, wdzierających się do pszczół, aby je pozabijać, a z otwartych ran wysysać miód. Żyd wnosi do etyki kupieckiej tylko jedno: niezdrowy handel, uznający tylko największy zysk osobisty, nie krępujący się niczem wobec odbiorcy i spożywcy. Żyd-kupiec wyzwolił handel świata z pod czujnego oka prokuratora i z pod karcącej ręki prawa. Dzięki temu, że nie posiadali etyki uczciwej, żydzi zaczęli odgrywać i po dziś dzień odgrywają w handlu wszechświatowym i na giełdach pierwszorzędną rolę i marzą o zmonopolizowaniu w swoich rękach handlu świata całego. Sztuka ta udała się żydom dotąd w całej pełni tylko w 4-ch krajach: w Ameryce, na Węgrzech, w Rumunji i w Polsce, za wyjątkiem Poznańskiego i Pomorza.

Najwięcej kapitałów na całym świecie jest w rękach żydowskich, a na giełdach całego świata żydzi są jedynymi gospodarzami. W przeciągu ostatnich 100 lat, 200 tysięcy żydów francuskich zagarnęło jedną trzecią część franków całej Francji. W ostatnich 100 latach najwięksi miljonerzy amerykańscy — żydzi zdobyli 50% przemysłu i handlu amerykańskiego. Werner Sombart w książce swojej powiada, że za 50 — 70 lat najpóźniej wszyscy Ameryka nie będą w służbie u żydów.

Zachodzi pytanie, jakimi środkami zdobywają sobie żydzi olbrzymie majątki, dlaczego w rękach żydowskich ten pieniądz podwaja się, potraja, rośnie, olbrzymieje? Oto dlatego, że etyka religji żydowskiej pozwala żydom na wszystko. Każdy środek, niszczący goja, nuchrę, akurua, jak żydzi nas nazywają, jest właściwym z punktu widzenia religji żydowskiej.

Etyka religji żydowskiej sprawia, że naród ten zawsze tworzył i tworzyć będzie oddzielne państwo w państwie, wśród którego żyje. Każda religja na świecie ma jedną wspólną cechę, każda religja na świecie dąży do umoralniania ludzi, dąży do tego, aby czuwać nad prawidłowym rozwojem woli człowieka. Jedna jedyna religja żydowska ma cel przeciwny: dąży do tego, aby uniemoralniać żydów. Chrystjanizm wznosi człowieka do nieba, judaizm zwraca człowieka tylko do ziemi. Religja żydowska ma charakter czysto praktyczny, wszystkie jej rytuały mają na celu życie doczesne. Religja żydowską jest naturalnym i bezwiednym wyznawcą pozytywizmu. Żydzi mają biblję czyli Pismo św., oraz połączone 3 księgi: Thorę, Misznę i Gemerę, zwane talmudem. Tysiąc lat pracowali żydzi nad talmudem i zrobili z niego książkę, dążącą do odgrodzenia się murem chińskim od innych narodów. Żydzi powiadają: Pismo św. ma smak zwyczajnej wody, gdy talmud nasz ma smak wspaniałego aromatycznego wina. I z tego widać, że żydzi  bardziej wierzą w talmud, aniżeli w Pismo św.

Chcąc się zapoznać chociaż w zarysie z duchem talmudu, przytoczę ważniejsze dane z prac prof. A. Rehlinga, uznanego za najlepszego znawcę talmudu. Zacznę od wyjaśnienia, jak pojmują żydzi najwyższą istotę, t. j. Stwórcę i Boga. Talmud mówi, że Pan Bóg dawniej po całych dniach i nocach nic innego nie robił, jak tylko uczył się ciągle talmudu na pamięć. A więc według religji żydowskiej, Pan Bóg uczył się rozumu od 940 rabinów żydowskich, autorów talmudu. A teraz Pan Bóg nie czyta talmudu, nie ma na to czasu, bo po całych dniach i nocach nic innego nie robi, tylko ciągle płacze w niebie, bo ciężko względem żydów zgrzeszył, odbierając im ziemię obiecaną. Dalej etyka religji żydowskiej powiada, że Pan Bóg sam jest przyczyną wszystkich grzechów, popełnianych na świecie. Grzechy zatem żydów nie są grzechami żydów, a grzechami samego Pana Boga.

O szczęśliwej przyszłości żydów jeszcze na tym świecie talmud powiada: „Nadejdzie czas, że wzejdzie na świat Mesjasz żydowski, wtedy dopiero ziemia prawdziwie będzie błogosławiona przez Boga, wtedy ziemia ta będzie rodzić gotowe upieczone ciastka, ubrania wełniane i jedwabne, a ziarna pszenicy będą tak wielkie, jak dwie wątroby największego wołu. Wtedy panowanie nad całym światem oddane będzie nam, żydom; wtedy inne narody nam, żydom, będą posłuszne; w tedy każdy żyd, każda żydówka, będą książętami, każdy żyd i żydówka będą posiadali po 2800 służących. Wszystkie skarby całego świata przejdą w żydowskie ręce, wszystkie narody świata nawrócą się na wiarę żydowską, tylko jedni chrześcijanie, goje, nuchry, akumi przeklęci nie będą mieli udziału w tem wielkiem szczęściu, bo całkowicie będą wytępieni przez żydów, jako pochodzący od ducha nieczystego“.

My wszyscy chrześcijanie w talmudzie nie jesteśmy uważani za ludzi. „Żydzi milsi są Panu Bogu od aniołów“— woła talmud, a dalej — „O ile ludzie wyżsi są od zwierząt, o tyle żydzi wyżsi są od wszystkich innych narodów świata“. „Tylko żydzi są ludźmi, wszystkie inne narody na świecie mają tylko naturę bydlęcą“. „Domy chrześcijan, są domami dzikich zwierząt“. Chyba powyższe mówi samo za siebie.

Zacytuję jeszcze urywek z talmudu, abyście mieli pojęcie, jak etyka religji żydowskiej nakazuje im postępować z nami, chrześcijanami. Gdy nasza wiara uczy: „Kochaj bliźniego, jak siebie samego“, — religja żydowska również poucza: „Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego“, — lecz jednocześnie dodaje, że kto nie jest żydem, ten w żadnym razie nie może być uważany za bliźniego. Żyd więc nie jest obowiązany miłować niebliźnich — zwierzęta. W stosunku do chrześcijan żydzi nie powinni się krępować niczem i nigdy, a uważać ich za wrogów Boga i żydów. Jest dalej powiedziane w tal mudzie, że żydzi, jako przyobleczeni majestatem bożym, są posiadaczami wszystkiego, co tylko egzystuje na ziemi. Wszelka własność chrześcijańska jest uważana przez żydów za ich własność, talmud bowiem najwyraźniej powiada, że Pan Bóg rozmierzył ziemię i oddał ziemię i wszystkie inne narody na własność żydom, a słynny rabin żydowski Ber Abbo nie waha się powiedzieć, że Pan Bóg dał Izraelitom władzę nietylko nad majątkiem, ale nawet nad życiem wszystkich innych narodów. Talmud powiada, że żyd może zabijać nawet najuczciwszego z pomiędzy bałwochwalców, o ile tylko to jest możliwe bez ściągnięcia na siebie odpowiedzialności. „Kto się przyczyni do wylania krwi bezbożnej, ten składa ofiary Bogu samemu“— cytuje talmud, a według talmudzisty – rabina Majmonidesa nie wolno żydowi ulitować się nad bałwochwalcą, o ile go widzi tonącego w rzece, ginącego podczas, pożaru lub umierającego w jakikolwiekbądź inny gwałtowny sposób.

Oto jest etyka religji żydowskiej, oto jest etyka żydów świata całego. A teraz słów parą o sposobach „etycznej“ walki żydów z nami.

„Odkąd stowarzyszenia potężne i tajne poczęły grozić waszym państwom chrześcijańskim, waszym instytucjom chrześcijańskim i waszej religji chrześcijańskiej, tam zawsze widzicie żydów w pierwszych szeregach burzycieli“ — woła otwarcie w r. 1844 w parlamencie angielskim żyd, lord d’Israeli.

I rzeczywiście, odkąd chrystjanizm objął i zjednoczył w wierze niemal wszystkie kulturalne narody świata, żydzi wypowiedzieli mu walkę i walka ta ciemnoty, nienawiści, zabobonu żydowskiego ze światłem prawdziwej wiary Chrystusowej trwa po dziś dzień. W walce tej żydzi przez swoje tajne organizacje masońskie oraz socjalistyczne ustawicznie pracują nad tem, aby narody chrześcijańskie pozbawić wiary i zdeprawować moralnie.

Długoletnie doświadczenie nauczyło żydów, że zawsze będą oni wśród narodów chrześcijańskich przedmiotem nieufności i pogardy, i dlatego żydzi już w 13-em stuleciu po Chrystusie Panu stworzyli potężną organizację masonów, czyli wolnomularzy. Organizacja ta rozpoczęła działalność swoją w 13-em stuleciu. Dwaj główni organizatorowie lóż , niejaki Manes, oraz człowiek o nieznanem nazwisku, zwący się Starcem z gór — obaj byli żydami. I dziś uczony francuski Deschamps, ex-mason, pisze, że Manes, żyd, ogłosił się pocieszycielem obiecanym przez Chrystusa Pana i naukę swoją krzewił śród chrześcijan bezwyznaniowców w celu pokonania swego największego wroga— katolicyzmu i papieża rzymskiego.

Talmud żydowski był kluczem wolnomularzy, a księga filozoficzna Zochar —podstawą naukową dla całego wolnomularstwa. Jest to jednak tajemnica, którą żydzi zachowali dla siebie wyłącznie; żaden dokument masoński o tem nie wspomina.

Podczas pobytu mego w Londynie, w 1911 r., zdarzyło mi się zwiedzić 3 loże masońskie. Zewnętrzna strona każdej loży ma charakter czysto żydowski. Przy wejściu do sali głównej, przeznaczonej do modlitwy i narad, stały dwa słupy: jeden czarny, drugi biały. Są one przypomnieniem owej kolumny ciemnej we dnie, a jasnej w nocy, która prowadziła żydów do ziemi obiecanej. Nazwa tych kolumn w masonerji: Jakim i Booz. Tak samo nazywały się dwa słupy, postawione u wejścia do świątyni Salomona, na znak, że żydzi doszli do celu zamierzonego. Pobudowanie świątyni, o której ciągle w modlitwach wspominają masoni, jest tylko formą, pod którą żydzi ukrywają marzenia o odbudowaniu potęgi Izraela, czyli za władnięcia całym światem. A stopnie w masonerji: Hi- ram, Zarobabel, kawaler wschodu, książę Jerozolimy, Noachita, wódz przybytku, Kadosz — wymownie świadczą, że masonerja i żydostwo to jedno i to samo, że masonerja jest jednym z organów żydowskich na świecie. Pozatem, w każdej loży masońskiej, tak samo, jak w każdej bóżnicy żydowskiej, widzimy świecznik siedmioramienny, arkę przymierza oraz stół-ołtarz z drzewa akacjowego lub cedrowego.

O ścisłym związku masonerji z żydostwem, prócz formy, mówią nam następujące jeszcze fakty, że na 9 członków najwyższej loży masońskiej świata musi być 5 żydów, a więc większość, a uczony współczesny Carlile twierdzi, że obecnie cała wielka loża masońska jest wyłącznie żydowska.

Do najgłówniejszych zadań masonerji należy w pierwszej linji walka z Chrystusem oraz ze wszystkiem, co z ducha jego wypływa, a więc: walka przeciw nierozerwalności sakramentu małżeństwa, pozbawienie opieki chrześcijańskiej chorych i zmarłych, zaprowadzenie szkół bez wyznaniowych, walka z Kościołem i odłączenie go od państwa, podkopywanie instytucji chrześcijańskich, podkopywanie finansów państw oraz majątków osób prywatnych, zawładnięcie prasą całego świata, wytwarzanie t. zw. prasy liberalnej, radykalnej czyli postępowej, wreszcie dążenie do zaprowadzenia jednej wielkiej rzeczypospolitej, naturalnie pod rządami żydowsko-masońskimi. A więc misja, jaką podjęli masoni oraz ich kierownicy — żydzi, ma jeden cel: wywołanie rewolucji, skierowanej przeciwko państwu i religji, własności prywatnej, rodzinie, rewolucji, któraby podkopała byt wszystkich narodów chrześcijańskich z korzyścią dla żydów,

W myśl etyki żydów, cel uświęca środki. Niech więc o tem świat chrześcijański zawsze pamięta, a skoro równie zawsze pamiętać będzie o tem, jaki jest ostateczny cel żydów — ich panowanie nad światem — to z tych dwóch przesłanek niezawodnie wyprowadzi właściwe wnioski co do swego postępowania z żydami.

 

*     *     *

Przytoczony referat wygłoszony trzeciego dnia  I. KONFERENCJI ŻYDOZNAWCZEJ (Warszawa, XII.1921) był piątym w kolejności. Jako szósty głos zabrał major Walenty Zieliński z wystąpieniem pt. „Rola żydów w wojsku i w stosunku do wojska”, którego tekst opublikujemy za kilka dni. Red. PCO.

  • Zdjęcie tytułowe:  Żydzi warszawscy. Fot. za: niezwykłe.com / wybór zdjęcia wg.pco.

Przejdź do Części XII.

Polish-Club-Online-PCO-logo-2, 2017.06.24.
Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane