KWK „Krupiński” uznano za nierentowną jedynie w celu jej likwidacji!


Prawdziwe „przyczyny” uznania KWK „Krupiński” przez wszystkie organy JSW SA (Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy reprezentowane przez Ministra Energii) i Obligatariuszy za kopalnię trwale nierentowną celem jej likwidacji i podstępnej, obcej uzgodnionej już z inwestorem prywatyzacji.

 1. Kopalnia w latach 80 została zaprojektowana i uruchomiona jako kopalnia głęboka do wydobywania głównie węgla koksowego typu 35. W 1998 zasypano bezmyślnie szyb wentylacyjny IV oraz zrezygnowano z koncesji na wydobycie najlepszego węgla zalegającego w południowej części obszaru górniczego mogącego uzyskiwać 2 lub nawet 4 krotnie wyższe ceny rynkowe ze sprzedaży, w zależności od (sterowanej) koniunktury na rynkach światowych i generować olbrzymie zyski.
 2. Podejmując decyzję o likwidacji kopalni, JSW SA dobrowolnie pozbawiła się na rzecz przyszłego inwestora (polskiego czy zagranicznego?) najlepszej bazy zasobowej udokumentowanych już złóż bilansowych do głębokości 1200 m w ilości około 1 mld t i ponad 5 mld m3 metanu na byłym i obecnym obszarze górniczym należącym do KWK „Krupiński”. JSW SA odcięła się tym samym od dostępu do wielokrotnie większych zasobów zalegających na głębokości od 1200 m do 5000 m w przyszłości, które w trybie pilnym należy rozpoznać i udokumentować!. Zasoby KWK „Krupiński” z obecnego obszaru górniczego to ponad 13 % zasobów JSW SA, razem z byłym obszarem, na który kopalnia miała koncesję to około 20 % a z Kop. Orzesze , o którą koncesję na wydobycie ubiega się kapitał niemiecki to około 1/3 zasobów JSW SA
 3. Dbanie o systematyczne poszerzania bazy zasobowej jest najważniejszym strategicznym celem każdej spółki surowcowej. Działanie odwrotne, które obecnie ma miejsce jest rażącym działaniem na szkodę spółki.
 4. W ostatnich 10 latach kopalnia wygenerowała około 900 mln strat, z czego ponad 500 mln dotyczyło odpisów aktualizujących, dokonanych w ostatnich 2 latach działalności wynikających z nietrafionych inwestycji na skutek braku właściwego nadzoru właścicielskiego i braku umiejętności lub świadomej alokacji kapitałów w obszary generowania strat zamiast w obszary generujące zyski (infrastruktura dołowa i powierzchniowa – zakład skraplania i brykietowania itp.)
 5. W okresie tym kopalnia świadomie wydobywała to co najgorsze, pomimo że mottem przewodnim JSW SA sygnowanym na każdym dokumencie giełdowej spółki było i nadal jest „wydobywamy to co najlepsze” cynicznie oszukując w ten sposób opinię publiczną oraz byłych i potencjalnych akcjonariuszy. Sprzedawano węgiel energetyczny o dużej kaloryczności po skandalicznie niskich cenach dochodzących nawet do 140 -150 zł/t, przy średniej cenie za rok 2016 około 200 zł/t. Wydobywając węgiel typu 34.1 i 34.2 można było uzyskać ceny znacznie wyższe od ceny 250 zł/t, czyli ceny powyżej jednostkowych kosztów wytworzenia a więc zamiast generowania strat można było prowadzić działalność z zyskiem (również przy cenach obowiązujących w przeszłości, nawet bez eksploatacji najcenniejszego pokładu 405)
 6. Mając do dyspozycji grube pokłady najwyższej jakości bez przerostów kamienia usytuowane stosunkowo w bliskiej odległości od szybów wydobywczych i zakładu przeróbczego prowadzono eksploatację na wschodzie w pokładach niskiej jakości z dużymi przerostami kamienia w najbardziej odległych rejonach eksploatacyjnych. W efekcie kopalnia wydobywała więcej odpadowego kamienia niż węgla drastycznie ograniczając przychody i ponosząc duże koszty związane z długością dróg transportowych i wentylacyjnych oraz urabianiem, transportem, odseparowaniem od węgla i ostatecznym składowaniem kamienia.
 7. Ponadto zamiast na południu, gdzie najwyższej jakości złoże zbadane już było otworami geologicznymi zaprojektowano i prowadzono eksploatację w północnej części obszaru górniczego, na którym zalegał węgiel złej jakości, wymagający dodatkowego wykonania szeregu kapitałochłonnych odwiertów celem udokumentowania i opracowania Planu Zagospodarowania Złoża. Powyższe czynności związane z dużymi kosztami koniecznymi dla dokonania uzgodnień środowiskowych celem wydania koncesji na wydobycie węgla w tym mało produktywnym i zurbanizowanym rejonie eksploatacyjnym powodując wzrost kosztów związanych z szkodami górniczymi w infrastrukturze technicznej i budowlach i budynkach.
 8. Tym sposobem upieczono 2 pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony znacznie zmniejszono przychody poprzez wydobywanie niższej kaloryczności mocno zanieczyszczonego węgla na północy zamiast wydobywania węgla najwyższej jakości z minimalną ilością kamienia na południu.
 9. Z drugiej strony wykonano kapitałochłonne i czasochłonne roboty udostępniające do granic przyszłej kopalni Orzesze, której udziałowcem jest niemiecki kapitał na wyłączny koszt JSW SA.
 10. W ten sposób prawie cała infrastruktura dołowa i powierzchniowa kopalni „Krupiński” została przygotowana dla korzystania przez inwestora zagranicznego, który stosunkowo bardzo niskimi nakładami udostępniającymi i przygotowawczymi oraz opłaty dzierżawnej mógłby uruchomić wydobycie z sąsiedniej kopalni Orzesze. Gdyby nie zdemaskowano współtwórców takiego scenariusza to wszystko odbyłoby się kosztem akcjonariusza wiodącego w JSW SA jakim jest Skarb Państwa, który wybudował kopalnię za minimum 6-8 mld zł.
 11. W ostatnim okresie decyzjami zarządu zakazywano wydobycia węgla w soboty tylko z kopalni „Krupiński” na który był duży popyt, pomimo że potencjał produkcyjny wykorzystywany był tylko w około 50%, co znacząco pogarszało jej wyniki. Bez generowania strat w przeszłości zarząd nie mógłby podjąć decyzji o uznaniu jej jako kopalni trwale nierentownej.
 12. Gdyby te nakłady skierowano na południe do pokładu 405 ze względu na jego zasobność (50 mln t), korzystne nachylenie (8-15 stopni), miąższość pokładu (4.5-11m) oraz wysoką jakość i wysoką cenę sprzedaży to stopa zwrotu z tej inwestycji rzędu 500 mln zł niezbędnej do wydatkowania celem uruchomienia eksploatacji w tym pokładzie (żyle czarnego lub błękitnego złota) wyniosłaby minimum 1000 %. Takiej rentowności wynikającej również z nowoczesnej infrastruktury tej kopalni i jej lokalizacji oraz takiego potencjału do innowacyjności i niezbędności dla gospodarki na dzień dzisiejszy nie ma żadna inne kopalnia w Polsce
 13. Taki „Model Biznesowy” wygenerował duże straty konieczne do uznania tej kopalni za trwale nierentowną dostarczając tym samym opinii publicznej nowych, dodatkowych argumentów „uzasadniających” likwidację najbardziej perspektywicznej w polskim górnictwie kopalni.
 14. W końcówce roku 2016 zarząd opracował 6 alternatywnych scenariuszy dla funkcjonowania kopalni w okresie posiadanej koncesji na wydobycie węgla i metanu tj. do roku 2030. Wszystkie Biznes Plany skonfigurowano tak wadliwie pod względem wielkości i lokalizacji wydobycia oraz asortymentów produkcji i cen sprzedaży, że żaden z nich na koniec projektowanego okresu nie miał żadnych szans na dodatnie, skumulowane i zdyskontowane przepływy netto z działalności operacyjnej, co pozwoliło NWZA „uzasadnić” decyzję o zamknięciu kopalni.
 15. Strona społeczna wraz z dyrekcją kopalni opracowała 2 scenariusze z skumulowanymi na koniec roku 2030 dodatnimi przepływami netto w wysokości 0.7 i 1.3 mld zł ale ich celowo nie zdyskontowała, czyli nie uwzględniła wartości pieniądza w czasie aby zasugerować opinii publicznej, że strona społeczna z dyrekcją kopalni znalazła „rentowne” rozwiązania dla dalszego funkcjonowania kopani, które faktycznie również było biznesem generującym straty
 16. Niestety była to tylko gra pozorów i swoisty teatr mający dać prawo ZZ do szukania inwestora zagranicznego (znanego wcześniej) już po zamknięciu kopalni pod wyświechtanym hasłem obrony miejsc pracy i walki o wpływy budżetowe dla lokalnych gmin. Była to gra pozorów, bo de facto ich propozycje były również negatywne. Nie zdyskontowano bowiem przepływów operacyjnych w poszczególnych latach, co przy wysokiej stopie dyskonta przyjętej w 6 scenariuszach zarządu oznaczało również nieopłacalność kontynuacji dalszej działalności wg Biznes Planu strony społecznej.
 17. W krańcowo wyrafinowany i trudny do wychwycenia przez zwykłego górnika sposób, przemycono więc do świadomości społecznej fałszywy przekaz o mądrości i wielkości liderów związkowych dbających rzekomo o dobro branży. Podobnie z wielkim powodzeniem rozgrywano prywatyzację kopalni „Silesia” i kopalni „Brzeszcze” kopalń mające duże zasoby najcenniejszego złoża.
 18. RN, Minister Energii i Obligatariusze skwapliwie tą misternie przygotowaną „taktykę” podchwycili dające im moralne i „uzasadnione” biznesowo prawo do podjęcia w dniu 2 grudnia 2016 roku uchwały NWZA dotyczącej likwidacji Kopalni.
 19. Umowa Restrukturyzacyjna podpisana 29 sierpnia 2016 roku przez zarząd JSW SA w oparciu o nielegalną uchwałę zarządu z dnia 9 sierpnia (przekroczenie uprawnień, brak opinii RN i zgody NWZA) wymuszająca przez obligatariuszy likwidację kopalni była nieprawomocna, którą dopiero wstecznie zalegalizowano uchwałą NWZA w dniu 2. XII. 2016 roku.
 20. Decyzję taką podjęto pomimo nie wzięcia pod uwagę korzystnych prognoz kształtowania się cen węgla na rynkach światowych w najbliższej dekadzie opracowanej przez Biuro Maklerskie PKO BP jako głównego obligatariusza spółki. Raport ten nieoficjalnie wycofano na NWZA w dniu 2.XII. 2016 celem zatarcia śladów dla nietrafionej i skandalicznej decyzji na której ciąży zarzut działania na szkodę spółki na ogromną skalę.
 21. Eksperci z Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych zapoznając się z odtajnionymi informacjami dotyczących wszystkich scenariuszy w ciągu zaledwie tygodnia w ograniczonym składzie opracowali autorski Nowy Model Biznesowy dla funkcjonowania tej kopalni.
 22. Wynika z niego, że kopalnia Krupiński zmieniając tylko lokalizację wydobycia i asortyment produkcji oraz wprowadzając koncentrację robót górniczych w 2 bezpośredniej bliskości rejonach wydobywczych, gdzie zalega najcenniejsze złoże oraz przyjmując w projektowanym okresie ceny sprzedaży takie same jak zrobił to zarząd i strona społeczna w swoich negatywnych Biznes Planach mogłaby wygenerować minimum 5-8 mld zł netto. Żadna z kopalń ani z JSW SA ani PGG-KHW nie ma takiej perspektywy.
 23. Koncepcja ta w styczniu 2017 roku została przedstawiona stronie społecznej i dyrekcji kopalni oraz w sposób pośredni poprzez publikacje w środkach masowego przekazu Ministerstwu Energii celem wyrażenia zgody na dopuszczenie niezależnych ekspertów do jej dopracowania w formie Biznes Planu przez udostępnienie im materiałów źródłowych na co nikt, z wiadomych względów (totalne obnażenie kompetencji i wrogich zamiarów zarządu, RN i ME) nie wyraził zgody.
 24. Wiarygodnym dokumentem dla właściciela podejmującego strategiczne decyzje o likwidacji lub dla potencjalnego inwestora jest Biznes Plan i Studium Wykonalności Projektu do czego nas nie dopuszczono z obawy przed ujawnieniem faktów, które wstrzymałyby likwidację i uniemożliwiłyby przyszłą prywatyzację kopalni.
 25. Powołana Spółka Restrukturyzacji Kopalń jest podmiotem celowym, głównie do wyselekcjonowania najcenniejszych aktywów celem ich sprzedaży oraz likwidacją aktywów bezproduktywnych danej kopalni na koszt państwa. Tym sposobem Pomoc publiczna w kwocie 8 mld zł zakazana jest dla strategicznych spółek skarbu państwa ale pokątnie tolerowana jest przez UE (KE) i Rząd RP jeśli udzielana jest dla likwidacji i prywatyzacji kopalń, najchętniej kapitałem niemieckim – wszechobecna etyka sytuacyjna jest skutecznym instrumentem i triumfuje w wielu kluczowych rozwiązaniach.
 26. Precyzyjnie wyreżyserowaną wcześniej, główną pra przyczyną podjęcia decyzji o likwidacji kopalni „Krupiński” była celowa decyzja z lipca roku 2014 dotycząca zakupu przez JSW SA kopalni „Knurów-Szczygłowice”, którą przejęto w okresie dekoniunktury cenowej, w okresie kiedy spółka generowała straty, w okresie braku odtworzonego frontu wydobywczego, braku środków własnych i braku zdolności kredytowej.
 27. Okoliczności i podpisanie przez zarząd skrajnie niekorzystnych warunków umowy dotyczących emisji obligacji niezbędnych dla pozyskania środków na zakup Kopalni Knurów Szczygłowice miały ścisły związek z planowaną utratą płynności celem późniejszego argumentowania, że dla jej ratowania należy poświęcić kopalnię Krupiński, która wymaga inwestycyjnego dofinansowania w następnych latach.
 28. Wyjęto w ten sposób najbardziej perspektywiczną kopalnię ze struktur JSW SA, w której SP ma około 54 % akcji celem wyprowadzenia 100% zysków do przyszłego inwestora w przypadku jej sprywatyzowania.
 29. W najwyższym stopniu prawdopodobieństwa jest teza, że przyszłymi inwestorami w KWK „Krupiński” są obecni nieujawnieni dotychczas (posiadający poniżej 5% akcji) współwłaściciele mniejszościowi, którzy w sumie mają 46% akcji JSW SA. W innym przypadku nie wyraziliby zgody (KSH – wymagane 75% głosów na NWZA dla strategicznych uchwał) na likwidację kopalni pozbawiając się dobrowolnie w 46% dywidendy.
 30. Przyczyniając się do jej likwidacji a następnie do przejęcia kopalni z 46% udziałowcami stają się udziałowcem 100 % przechwytując całość a nie tylko 46% potężnych zysków w przyszłości.
 31. Podobna sytuacja jest z akcjonariuszami mniejszościowymi w PKO BP (SP ponad 30%), PZU (SP ponad 30%) jako głównymi obligatariuszmi JSW, którzy bezpardonowo naciskali na likwidację KWK „Krupiński”, robili to z tych samych powodów bo w ich akcjonariacie mniejszościowym są ci sami akcjonariusze co w JSW SA. Czym sytuacja jest bardziej skomplikowana tym większe możliwości ukrycia prawdziwych ale nieczystych intencji.
 32. Inna wersja zdarzeń jest mało prawdopodobna, bo w tych profesjonalnych instytucjach finansowych, zatrudniających tylu różnej maści ekspertów, w tym górniczych – tak skrajnie nieodpowiedzialnych i głupich decyzji się nie podejmuje.
 33. Największe przekręty wymagają skrytości i zaszyfrowanej taktyki, a „uzdolnieni” Polacy na przykładzie ENIGMY pokazali, że w tym temacie są mistrzami.
 34. Przewodniczący ZZ „Solidarność” Pan Mieczysław Kościuk i przewodniczący ZZ „Kadra” Pan Andrzej Józefczyk pracujący w KWK „Krupiński” od kilkunastu lat dysponując informacjami o rażących zaniedbaniach publicznie zobowiązali się do złożenia zawiadomienia do prokuratury w związku z marnotrawstwem narodowego majątku przy likwidacji kopalni, czego do dnia dzisiejszego z obawy o …………? – nie dokonali. Wiadomo jednak, że związkowcy obecnie z inwestorami ubiegają się poprzez spółkę pracowniczą przejąć tą kopalnię od SRK.
 35. W imieniu i z pełnomocnictwa akcjonariusza mniejszościowego Krzysztof Tylko (niezależny ekspert OKOPZN) w dniu 30 marca 2017 roku złożył 30marca 2017 roku zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na wielką skalę (dziesiątków mln zł) z niemożliwym do podważenia uzasadnianiem.
 36. Do dnia dzisiejszego prokuratura nie zabezpieczyła dowodów w sprawie ani nie rozpoczęła śledztwa pomimo, że bezsprzeczne zarzuty dotyczą niegospodarności setek milionów lub kilkunastu mld złotych, jako utracone korzyści w przyszłości.
 37. Dla uświadomienia jak pod rządami PiS-u działa wybiórczo prokuratura w górnictwie informuję, że prokuratura w Świdnicy sprawdza, czy opolscy urzędnicy ujawnili poufne informacje zawarte w umowie między TVP a Opolem ws. organizacji festiwalu. Zawiadomienie w tej sprawie złożył prezes TVP Jacek Kurski. Zawiadomienie do prokuratury wpłynęło w lipcu. Śledztwo zostało wszczęte już w sierpniu, ale sprawa wyszła na jaw dopiero dziś, na dzień przed rozpoczęciem 54 Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Opolscy urzędnicy zostali już wezwani do prokuratury do złożenia wyjaśnień. Minęło 6 miesięcy w sprawie dotyczącej malwersacji wielu mld zł i złowroga cisza.
 38. „Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, w jaki sposób i na co wydatkowana jest każda złotówka zarówno z budżetu miasta Opola, jak i z budżetu państwa. Tym bardziej że umowa zawarta została między samorządem a Telewizją Publiczną na bazie pieniędzy publicznych” – informuje Onet Piotr Letachowicz z Urzędu Miejskiego Opola – co pozostawiam już bez komentarza!.

 

Krzysztof Tytko

 

Niemcy chcą się dobrać do naszego węgla !

 

Źródło: kiki85uuu , 28 września 2017.

 

Materiały nadesłane: Bogdan Gizoń, 16 października 2017.

 

 

 • Ilustracja tytułowa: Wydobycie węgla w Polsce w latach 1988 – 2013. Graf za szczesniak.pl / wybór zdjęcia wg.pco

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-2, 2017.10.22.

Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane