USTAWA NR 60 Z ROKU 1920 nigdy nie była anulowana, czekała na Bufetową.


USTAWA NR 60 Z ROKU 1920

Rodacy! Poniżej jest cały czas aktualna ustawa. Rządzący zbrodniarze w swej zuchwałości zapomnieli ją usunąć. Polska jest nadal, a nie jakieś „Polin”. Istnieje też prawo o którym zapomnieli ci, którzy uważają, że prawa nie ma. W związku z ustawą nr 60, którą zapomnieli anulować są wydawane wyroki.  Zapadł też wyrok na Hajkę Grundbaum. I na nic jej wycieczki do Izraela. Tam też może być odczytany jej wyrok.

 

*

 

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Nr 60

U S T A W A

z dnia 30 stycznia 1920 roku

w przedmiocie odpowiedzialności urzędników za przestępstwa popełnione z chęci zysku.

          Art.1. Urzędnik winny popełnienia w związku z urzędowaniem i z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub służbowych:

1)    kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia) albo udziału w tychże ( art. 51 k. k. ros. z r. 1903, § 5 aust. u. k. z 1852, §§ 47 – 49 niem. k. k. z r. 1871), jeśli mienie, skradzione lub przywłaszczone (sprzeniewierzone), było mu dostępne lub powierzone  z powodu służby lub stanowiska służbowego;

2)    oszustwa lub udziału w niem. ( art. 51 k. k. ros. z r. 1903, § 5 austr. u. k. z r. 1852, §§ 47 – 49 niem. k. k. z r. 1871), jeżeli oszustwo popełniono w ten sposób, że winny w zamiarze osiągnięcia dla siebie lub osoby trzeciej nieprawnej korzyści majątkowej wyrządził innemu szkodę majątkową przez wprowadzenie w błąd lub utrzymywanie  w błędzie za pomocą przedstawienia okoliczności fałszywych albo przekręcania lub ukrywania prawdziwych –

będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

          Art. 2. Urzędnik winny:

1)    przyjęcia bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub korzyści majątkowej, danych w zamiarze skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej;

2)    innego przestępstwa służbowego, popełnionego w chęci zysku i z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub służbowych w b. dzielnicy rosyjskiej i pruskiej, a w b dzielnicy austriackiej nadużycia władzy urzędowej, popełnionego z chęci zysku –

   będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

          Art. 3. Urzędnik,  winny przyjęcia w związku z rozstrzyganiem spraw urzędowych lub służbowych, bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub korzyści majątkowej, danych bez zamiaru skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej, – ulegnie karze ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15.

          Art. 4. W wypadkach mniejszej wagi, lub w razie uznania okoliczności łagodzących, sąd mocen jest wymierzyć za przestępstwa, przewidziane w art. 1 i 2, karę ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15, a za przestępstwa, przewidziane w art. 3, karę ciężkiego więzienia (domu karnego) od roku jednego do lat 4.

          Dalsze złagodzenie kary jest niedopuszczalne.

          Art. 5. Usiłowanie przestępstw, w art. 1, 2 i 3 przewidzianych, ulega karom, przepisanym powyżej za czyny dokonane.

          Art. 6. W razie skazania za przestępstwa, przewidziane w art. 2 i 3 niniejszej ustawy, należy otrzymany podarunek lub wartość tegoż uznać za przepadłe na rzecz Skarbu Państwa.

*

Cezary Piotr Tarkowski

 

Źródło:  Patriota-Tarkowski.blogspot.com , 19 stycznia 2018.

  • Ilustracja tytułowa:  Wanda Gronkiewicz Waltz (Hajka Grundbaum) i rabin satanistycznej sekty Chabad Lubawicz Szalom Stambler, przedstawiciel polskojęzycznych lubawiczerów w dorzeczu Wisły. Fot. za: Wolna-Polska.pl

Przeczytaj również:

 

 

 , 2013.01.19

Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci