Kontrowersje w/s pomnika katyńskiego w Jersey City


Poniżej przedstawiam tłumaczenie na j. polski uwag jakie udało mi się przedstawić na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej Jersey City.

Jan Welenc

*

 

Szanowny Pan Steven Fulop, Burmistrz Jersey City,

My, Polacy, nigdy nie zapomnimy, że przeprowadził Pan zamach na naszą historię związaną z pomnikiem katyńskim. Traktuje Pan nas Amerykanów polskiego pochodzenia jako obywateli drugiej kategorii, którym można wszystko narzucić na podstawie umów zakulisowych, podpisanych bez konsultacji z nami Polonią. Chcemy, aby Rada Miasta zrozumiała, że wciąż istnieje szansa na uniknięcie takiej sytuacji jak na Titanicu bez narażania się na szwank. Wciąż wierzymy w Wasz rozsądek.

Chcielibyśmy przypomnieć panu Burmistrzowi Fulopowi historię Stanów Zjednoczonych, jeśli nie pamięta, że dwóch polskich generałów, Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski walczyli o niepodległość Stanów Zjednoczonych, a Kazimierz Pułaski zginął w bitwie pod Savannah.

Warto przypomnieć, że inna grupa obywateli amerykańskich, Afroamerykanie, przez długi czas walczyła o wolność i godność, a ich lider Martin Luther King stracił za to życie, ale dziś wielu z nich zajmuje ważne stanowiska w administracji państwowej i innych dziedzinach jak na przykład były prezydent Barak Obama.

Dzisiejsza sytuacja przeniesienia pomnika katyńskiego w inne miejsce, blisko miejskiej sieci kanalizacyjnej, jest skandalem światowym. Pomnik Katyński upamiętnia bowiem bohaterstwo i męczeństwo polskiego żołnierza podczas II wojny światowej.

Oburzają nas twoje oskarżenia wobec Marszałka Senatu RP, trzeciej osoby w państwie, którego obraziłeś, oskarżając go o domniemany antysemityzm i zaprzeczanie Holokaustowi oraz biały nacjonalizm i brak wiarygodności. Te skandaliczne oskarżenia były publikowane na całym świecie. Dlaczego dziś burmistrz Fulop jako osoba publiczna nie może wypowiedzieć prostego słowa „przepraszam” za używanie tak skandalicznych słów w stosunku do ozłonka polskiego rządu. Czy twoja religia zabrania ci tego?

Polonia domaga się natychmiastowych przeprosin, także w mediach. Uważamy, że powinienes zakończyć swoja karierę polityczną i jak najszybciej podać się do dymisji.

Biorąc pod uwagę powyzsze  uwagi, Twoje zamiary zostania  ambasadorem USA w Polsce są niedorzecznie.

Dziękuję za możliwość zabrania głosu na dzisiejszym zebraniu.

 

Jan Welenc
[email protected]

*

In English:

Mr. Steven Fulop, Mayor of Jersey City,

 

We, Poles will never forget you that you have carried out an assassination attempt on our history related to the Katyn monument. You treated us Americans of Polish descent as second-class citizens, which you can impose everything as a result of behind-the-scenes agreements signed without consulting with us Polonia. We want City Council to understand that there is still a chance to retreat from this Titanic situation unscathed. We still believe in your wisdom.

We would like to remind Mr. Mayor Fulop history of United States, if he does not remember, that two Polish generals, Tadeusz Kosciuszko and Kazimierz Pulaski fought for the independence of United States and Kazimierz Pulaski was killed in the Battle of Savannah.

It is worth recalling that another group of US citizens, Afroamericans, for a long time fought for their freedom and dignity and their leader Martin Luther King lost his life for this, but today many of them hold important positions in the state administration and other areas, for example former President Barak Obama.

Today’s situation of moving the Katyn monument into another location, close to the city’s sewage system, is a world scandal. The Katyn Monument commemorates the heroism and martyrdom of the Polish soldier during WWII.

We are outraged by your accusations against the Marshal of Polish Senate, the third person in the state whom you pictured accusing him of alleged anti-Semitism and denial of the Holocaust and white nationalism and lack of credibility. These scandalous accusations went round the world. Why today Mayor Fulop as a public figure can not get a simple word for sorry for using such scandalous words in relation to a member of Polish government. Does your religion forbid you?

Polonia demands you an immediate apology, also in the media. We believe that you should finish your political career and resign as soon as possible.

Taking abov into consideration, your plan to become an ambassador of USA in Poland sounds riduculous.

Thank you for possibility to speak to you today.

 

Jan Welenc
[email protected]

*

KATYN MEMORIAL DOCUMENTARY

*

Polski MSZ w kompletnym upadku! Witek z USA o pomniku Katyńskim, akcie 447 i kolonizacji Polski

https://www.youtube.com/channel/UCiwsDgj8mJnsGOr6oN-2OVQ/live

*

OSWIADCZENIE PRASOWE

KOMIETET PAMIECI ZBRODNI KATYNSKIEJ powiadamia ze Burmistrz miasta Jersey City, N.J. zaoferowal umieszczenie pomnika KATYN 1940, dzielo slynnego rzezbiarza Andrzeja Pitynskiego, przy ujsciu ulicy York street nad rzeka Hudson w Jersey City, N.J.

Komitet jest wdzięczny ze miasto Jersey City rozpoznało ważność Pomnika jako uhonorowanie morderstwa 22,000 oficerów POLSKICH w kwietniu 1940. Pomnik przypomina ta straszna zbrodnie, która nie powinna się już więcej powtórzyć. Uniwersalne znaczenie pomnika popiera koncepcje światowego pokoju.

Miasto proponuje przesuniecie pomnika z powodu stworzenia parku w miejscu gdzie teraz pomnik sie znajduje. Komitet z zadowoleniem przyjmuje propozycje burmistrza. Do uzgodnienia beda mialy miejsce prawne zobowiazania potwierdzajadze bezpieczne przeniesienie pomnika.

Z tego powodu zaplanowana manifestacja na sobote, 12go maja, przy ratuszu miasta Jersey City, 280 Grove str. jest zawieszona, Pozwolenie na ta manifestacje zostalo wycofane. W poniedzialek bedzie podane do publicznej wiadomosci oswiadczenie w tej spawie .

Maj 11, 2018; 19:00 godz.

Krzysztof Nowak
Prezes Komitetu Katynskiego

Krzysztof Nowak

May 23 at 8:09 AM

Żadnych ścieków nie ma tam gdzie pomnik będzie stal. Ścieki są na prawo, w bok dalej. Ścieki tak samo są przy Exchange Pl. Ludzie nie wiedzą co czytają, itd. PROPAGANDA

 

Nadesłał: Bob Kordecky , 26 maja 2018.

 

Ilustracja tytułowa: Po rozmowach w ratuszu Jersey City przemawia burmistrz Steven Fulop. Fot. za You Tube: The Rundown, Part 1., 22 maja 2018.

 

, 2018.05.26. / Akt. 2018.05.27.

Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane