SMOG znika natychmiast! Gmina Rajcza działa skuteczniej niż ślamazarne władze.


Zanim przejdziemy do tematu dwie sprawy:

  1. Walczymy aby w konstytucji zapisano; ZASOBY NATURALNE SĄ WŁASNOŚCIĄ NARODU POLSKIEGO – tak było do 1979 roku, zanim zdradziecka konstytucja Kwaśniewskiego usunęła ten zapis.
  2. Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego d/s Kopalni Krupiński – 25.X. Sejm RO s. 307 godz. 12:00

*

Dzisiaj prezentowaliśmy ponad klasowy kocioł oraz innowacyjną technologię ograniczenia SMOGU z kotłów niskiej emisji w Wodzisławiu, gdzie na prezydenta startuje Pan Kacper Biernacki. Młody, przedsiębiorczy człowiek, który potrafi liczyć pieniądze, dla którego jasnym jest, że będzie można zaoszczędzić wiele z wydatków na program „Czyste Powietrze”.

Po zastosowaniu technologii SMOG znika natychmiast, a szkodliwe związki są redukowane do norm Polskiego Prawa Ochrony Środowiska. Żadna z innych technologii tego nie zapewnia, więc liczymy na takie oddolne inicjatywy, pokażemy, że bez decyzji na szczeblu rządowym można wiele dobrego zrobić, szczególnie dla tej najbiedniejszej części społeczeństwa. www.walkazesmogiem.pl

*

Wystąpienie Wójta gminy Rajcza

Geplaatst door Bogdan Gizdoń op Zaterdag 13 januari 2018

 

Sprawozdanie
z postępu prac związanych z ochroną powietrza
w Gminie Rajcza
poprzez
wdrożenie innowacyjnych technologii.

Mając na uwadze zdrowie i komfort Mieszkańców, oraz odwiedzających nas turystów, podjąłem trudne wezwanie zmierzające do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, tzw. smogu.

Zanim jednak Rada Gminy i Mieszkańcy mogli zapoznać się z potencjalnymi możliwościami tanich i skutecznych metod, przez ponad rok czasu analizowałem i oceniałem różne technologie prezentowane między innymi na posiedzeniach Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu oraz na spotkaniach w łodygowickim Zamku, gdzie mogłem wysłuchać prelekcji i referatów znanych Profesorów.

Pod koniec 2017 roku do naszej Gminy zostali zaproszeni przedstawiciele Zespołu Autorskiego WNM (Z.A.) w celu wygłoszenia prezentacji na temat – technik sorbentowych, technologii własnych tegoż Zespołu.

Prezentacja przekonała obecnych na spotkaniu Radnych i pracowników-palaczy w szkołach i obiektach komunalnych gminy co do celowości wykonania prób z tą technologią.

Poprosiłem o ofertę propozycji praktycznej oceny wdrożeń wymienionego Z.A. Delegacja w składzie: Wójt, Przewodniczący Rady i Pani Skarbnik, odwiedziła prywatną posesję na Górnym Śląsku w Łaziskach Górnych, gdzie właściciel samodzielnie zmodernizował kocioł starego typu i zastosował do kompozycji z węglem Sorbent ER1. Mogliśmy przekonać się, że ta technologia jest z powodzeniem zastosowana.

Jest już wdrożona:

  • w kotłowni Hurtowni florystycznej w powiecie Wodzisław Śląski,
  • w zabytkowym kościele Parafii p.w. Świętego Józefa w Chorzowie,
  • oraz w domkach jednorodzinnych w Łodygowicach, Łochowie, Wodzisławiu Śląskim, Łaziskach Górnych, itd.

Po tym zdarzeniu na początku 2018 roku został zakupiony Sorbent ER1 dla celów próbnych w kotłowniach zarządzanych przez Gminę Rajcza.

Nie mniej w pierwszej kolejności przeprowadziłem próby na swoim prywatnym kotle w swoim domu. Praktyka potwierdziła, że technologia się sprawdza i można by, w ramach Programu Gminy, rozpocząć „walkę” o czyste powietrze.

Na sesji Rady Gminy Rajcza w dniu 28 września podjęto uchwałę: „w sprawie przyjęcia programu wspomagania mieszkańców w zakresie działań mających na celu ograniczenie tzw. „niskiej emisji” – która daje możliwość wójtowi dalszych działań w tym zakresie.

Wizytę w Naszej Gminie złożyli przedstawiciele ministerstw: Energii z Departamentu Energetyki oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – którzy na miejscu mieli możliwość zapoznania się z naszymi działaniami w tej kwestii.

W efekcie tej wizyty złożyłem wniosek do NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie dotychczasowych i przyszłych prac związanych z procesami wdrożeniowymi „walce” o czyste powietrze w Gminie Rajcza.

Oczekuję na decyzję.

Dotychczasowa realizacja Programu została przedstawiona podczas imprezy „Spotkanie z Tradycją i Ekologią”, która miała miejsce 29 września tego roku.

Realizując dotychczasowy Program miałem możliwość zapoznania się z wieloma technologiami Z.A. Stąd powstała inicjatywa utworzenia samofinansującego się zakładu przemysłowo-badawczego ds. wytwarzania energii pod nazwą NOWOCZESNE LABORATORIUM PRZEMYSŁOWE.

List Intencyjny podpisany z Wydziałem Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach upoważnia Grupę Inicjatywną do wystąpienia o środki publiczne z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Kwota otrzymanych środków finansowych zostałaby przeznaczona na budowę i realizacje przedsięwzięcia pod tytułem „Budowa innowacyjnego ciągu technologicznego do termicznego przekształcania materiałów organicznych (BOCT)”.

W ramach tego przedsięwzięcia możliwa też jest adaptacja nieukończonego budynku szkolnego w Rajczy na: siedzibę, sale wykładowe i konferencyjne, profesjonalne laboratoria i pomieszczenia hotelowe dla wykładowców, studentów i gości.

Cała inwestycja byłaby dofinansowana przez NCBR.

Swoje uczestnictwo w planowanym przedsięwzięciu deklarują:

1. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
2. Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk;
3. Stowarzyszenie „EKO-BIEGŁY” z Wrocławia;
4. Grupa Doradcza z Katowic;
5. Prywatne Podmioty Gospodarcze.

Jako Wójt uczestniczyłem w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. zastosowania podobnych technologii dla rolnictwa. (8 sierpnia br) natomiast 25 października poprowadzę demonstrację spalania węgla kamiennego w kotle mobilnym, który spełnia Normy emisyjne dyrektywy IED wraz z konkluzjami z 2017 roku, na konferencji SIiTChem NOT w Ustroniu.

Pragnę dodać, że po wykonaniu audytu rodzaju kotłów grzewczych jakich używają mieszkańcy – mamy dane do określania i opracowania działań wspomagających mieszkańców z rozwiązaniem problemu poprawy jakości powietrza.

W kotle w budynku komunalnym w „lecznicy zwierząt” została dokonana przeróbka celem zastosowania w nim elementów ceramicznych tzw palnika turbo „VERY”. Prowadzimy okresowe pomiary i zbieramy doświadczenia z eksploatacji tego typu kotłów.

W ramach bieżących działalności w dniu 23 października 2018 roku w budynku komunalnym i OSP w Soli, zostanie zainstalowany w miejsce zużytego kotła, nowy kocioł z podajnikiem tłokowym typu KSW. Dzięki unowocześnieniom jest wyposażony w palenisko automatyczne, w którym można spalać węgiel kamienny w sortymentach: miał, groszek, ekogroszek, oraz pelet, zrębki, itd..

Po skomponowaniu opału z Sorbentem ER1 palące się złoże nie powinno ulegać spiekaniu. Redukowane powinny być szkodliwe emisje: SO2, NOx, metali ciężkich (w tym rtęci Hg), benzopirenów smolistych oraz dioksyn i furanów. Kocioł ma charakteryzować się bardzo wysoką sprawnością energetyczną. Armatura kotła wyposażona jest w najnowszej generacji sterownik ST37, który obsługuje 4 pompy: CO, CWU, podłogową, cyrkulacyjną oraz jeden siłownik zaworu, wentylator nadmuchowy i motoreduktor. Opcjonalnie jest możliwe podłączenie pod sterownik regulatora pokojowego.

To wdrożenie inicjuje rozpoczęcie prac badawczych, gdyż na zlecenie Wydziału Chemicznego – Katedra Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ w Gliwicach przeprowadzi cykl badań, które będą stanowić podstawę do nadania przez Polski Rejestr Statków międzynarodowej atestacji typoszeregu kotłów o Mocy powyżej 50 kW.

W ramach koniecznych wymian kotłów w obiektach zarządzanych przez UG Rajcza, zostaną przeprowadzone podobne procedury na innych innowacyjnych typoszeregach kotłów, które zostaną zbudowane w zakładzie około stoczniowym w Szczecinie z uprawnieniami Morskich Towarzystw Klasyfikacyjnych.

Realizując przedstawiony program na nadchodzący okres grzewczy 2018/2019 chcemy, aby Gmina Rajcza stała się wykładnią wdrożeń innowacyjnych technologii dla Polski w pierwszej kolejności dla „niskich emisji”, a w następnych latach dla nowego Sektora Energetyki Rozproszonej w Polsce.

Czy nam się to uda?!

Mam nadzieję, że TAK.

Rajcza dnia: 17 października 2018 roku.

Kazimierz Fujak
Wójt Gminy Rajcza.

*

Przeczytaj również:

 

Bogdan Gizoń

 

Źródło: Bogdan Gizoń – Facebook , 21.10.2018.

  • Ilustracja tytułowa za:  walkazesmogiem.pl   / wyb. zdjęcia wg.pco

 

   , 2018.10.21

Bogdan Gizdoń

Autor: Bogdan Gizdoń