Żądamy wstrzymania zbrodniczego procederu likwidacji „Krupińskiego”!


W kopalni wznowimy wydobycie, mamy osiem sposobów sfinansowania tego przedsięwzięcia. To nie jest prośba, żądamy wstrzymania tego zbrodniczego procederu. Nie ma na to zgody społeczeństwa. W kopalni jest ponad 40 mld zysku z pokładu 405/1. Posłowie ze Śląska zastanówcie się razem z ministrami energii, do czego ta polityka Was doprowadzi… Lekceważenie tego problemu spowoduje utratę wiarygodności PiS. Nadchodzą wybory, kogo ludzie będą wybierać?

*

Obywatelski Komitet
Obrony Polskich Zasobów Naturalnych

Szanowni górnicy i mieszkańcy Gminy Suszec

Kopalnia Krupiński, to najbardziej perspektywiczna kopalnia na Śląsku do generowania przyszłych zysków rzędu ok. 1 mld zł/rok, przy dzisiejszych cenach węgla koksującego. Decyzja o likwidacji KWK „Krupiński” była całkowicie nieuzasadniona. W kolejnych latach przed zamknięciem kopalnia generowała straty, na skutek fatalnej polityki operacyjnej zarządu spółki wydobywając to co najgorsze i najdalej od szybu zamiast tego co najlepsze czyli węgiel koksujący z pokładu 405/1 i pokładu 360, który zalega odpowiednio 650m i 1650 m od szybu wydobywczego.

Zasoby tej kopalni do głębokości 1200 m wynoszą 720 mln t, w którym znajduje się ok 3 mld m3 metanu. Poniżej tej głębokości szacuje się, że jest go wielokrotnie więcej, który możliwy jest do wydobycia tylko i wyłącznie poprzez zastosowanie technologii podziemnego zgazowania, która jest już, zarówno w kraju i na świecie na ostatnim etapie dopracowana na skalę przemysłową.

Nowy Model Biznesowy opracowany przez ekspertów z OKOPZN zakłada powołanie Kopalni Doświadczalnej „Krupiński” XXI wieku na wzór byłej Kopalni Doświadczalnej „Jan”, w której oprócz bardzo opłacalnego wydobycia pokładów węgla koksującego metodą tradycyjną, testowane byłyby z wypracowanych zysków rozwiązania związane z innowacyjnymi czystymi technologiami węglowymi, które po osiągnięciu sukcesu wdrażane byłyby w pozostałych kopalniach.

Korzyści dla górników, zatrudnionych ponownie w KWK „Krupiński”

1. Płaca większa o 25% od płacy w pozostałych kopalniach JSW SA i PGG SA
2. Wypłata rocznej dywidendy z zysków w wysokości do 50 000 zł/rok
3. Bezpieczniejsza praca ze względu na wcześniejsze przed eksploatacyjne odmetanowanie pokładu 405/1. Zapewnienie zatrudnienia do minimum 2030 roku.
4. Większe emerytury w przyszłości w związku z zaangażowaniem funduszy z OFE i PPK w rozwój tej kopalni.

Korzyści dla Gminy Suszec i jej mieszkańców

1. Większe dochody, ze względu na zwiększone wydobycie i wzrost aktywności gospodarczej na terenie górniczym kopalni Krupiński.
2. Znacznie mniejsze koszty za dostarczoną energię, ciepło i chłód poprzez powołanie Klastra Energii w 5 okolicznych Gminach bazując na lokalnych źródłach energii.
3. Poprawa środowiska poprzez eliminację niskiej emisji z pieców indywidualnych opalanych węglem, poprzez rozwój i dostawę ciepła sieciowego z kogeneracji.

[email protected]
Parlamentarny Zespół ds. likwidacji kopalni Krupiński.
Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych

*

Hanna Monika napisała na FB-Wspólnota PL:
Na konferencji w sprawie zatrzymania bandyckiej likwidacji kopalni Krupiński była duża grupa byłych pracowników i górników – nie tak duża jak byśmy chcieli, ale też i ludzie są rozczarowani i zmęczeni poczynaniami JSW, szefów Solidarności i rządu. Szczególnie minister Tchórzewski, którego debilnych wyjaśnień słuchaliśmy na wideo, jest jaskrawym przykładem, że tu przekręt goni przekręt a minister tak naprawdę wie dobrze o tym, jak bogata jest kopalnia, ale ktoś mu już coś obiecał… znów Polacy mają oddać skarby wrogom Polski, żeby przypadkiem bogactwo nie trafiło do obywateli.
Kopalnia Krupiński może dać 2 bln zł zysków przy wdrożeniu technologii podziemnego zgazowania węgla a rząd chce zasypać szyby i kopalnię „zlikwidować” po czym zapewne przekazać naszym wrogom.

*

Bogdan Gizoń

Źródło: Bogdan Gizoń – Facebook , 9.04.2019.

*

 , 2019.04.09.

Bogdan Gizdoń

Autor: Bogdan Gizdoń