V rozbiór Polski, ustalenie granic między, Niemcami a bolszewikami.


Bundesarchiv-Bild-183-1990-1028-500-Dtsch-Sowjet-Grenz-u-Freundschaftsvertrag-Ribentrop-Molotow-Stalin
J. Ribbentrop w obecności Stalina i Mołotowa

W wyniku paktu Ribentrop-Mołotow,podpisanego poza plecami Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 sierpnia 1939 roku, następnym krokiem było ustalenie granic między dwoma agresorami III Rzeszą i Zawiązkiem sowieckim

Podpisanie traktatu między III Rzeszą a związkiem sowieckim nastąpiło

w dniu 28 września 1939 roku, kilka godzin po podpisaniu kapitulacji Stolicy Polski Warszawy.

Pakt ten wszedł do historii pod nazwą pakt Ribbentrop-Mołotow, tak jak ten pierwszy z 23 sierpnia 1939 roku, gdyż podpisały go te same osoby i w tym samym miejscu w Moskwie na Kremlu w obecności dyktatora związku sowieckiego Józefa Stalina.

Ulrich Friedrich Willy Joachim von Ribbentrop, minister spraw zagranicznych III Rzeszy od 4 lutego 1938 roku do 30 kwietnia 1945 roku.

Wiaczesław Michajłowicz Mołotow Вячеслав Михайлович Молотов (Скрябин), właśc. Skriabin / narodowości żydowskiej, tak jak Józef Stalin / przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Союз Советских Социалистических Республик СССР. Uczestnik zamachu na Chruszczowa. W dniu 5 marca 1940 na posiedzeniu Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPZR podpisał decyzję o wymordowaniu 22 467 Polaków, jeńców wojennych, polskich oficerów, żandarmów, policjantów, osadników, ziemian i polskiej inteligencji więzionych między innymi w Katyniu, Miednoje, Ostaszkowie / Zbrodnia Katyńska /. Osobista zemsta Stalina za klęskę w 1920 roku.

Molotow-Stalin-uzgadnianie-granicy
Towarzysze: Mołotow i Stalin, uzgadniają granice

Traktat o granicach i przyjaźni III Rzesza-ZSRR 28 września 1939 r. z tajnymi protokołami.

Rząd Rzeszy Niemieckiej i Rząd ZSRR uznają, że jest ich wyłącznym zadaniem, po upadku byłego państwa polskiego odtworzyć spokój i porządek na tych terytoriach i zapewnić pokojowy byt ludności tam zamieszkującej w zgodzie z jej narodowym charakterem. W tym celu uzgodniono co następuje:

Art. I. Rząd Rzeszy Niemieckiej i Rząd ZSRR ustalają jako granicę swych wzajemnych narodowych interesów na terytorium byłego państwa polskiego linię oznaczoną na załączonej mapie, która będzie opisana szczegółowo w protokole dodatkowym.

Art. II. Obie strony uznają granicę wzajemnych narodowych interesów określoną w artykule I za ostateczną i odrzucą jakąkolwiek ingerencję mocarstw trzecich w to rozstrzygnięcie.

Art. III. Niezbędna reorganizacja administracji publicznej będzie przeprowadzona na terenach na zachód od linii określonej w artykule I przez Rząd Rzeszy Niemieckiej, na terenach na wschód od tej linii przez Rząd ZSRR.

Art. IV. Rząd Rzeszy Niemieckiej i Rząd ZSRR uznają to rozstrzygnięcie za pewny fundament przyszłego rozwoju przyjaznych stosunków między ich narodami.

Art. V. Traktat ten będzie ratyfikowany, a dokumenty ratyfikacji wymienione będą w Berlinie tak szybko, jak to możliwe. Traktat nabiera mocy po podpisaniu.

Sporządzono w dwóch egzemplarzach, w języku niemieckim i rosyjskim

Za rząd Rzeszy Niemieckiej…………………………………J. Ribbentrop

W imieniu Rządu ZSRR………………………………………W. Mołotow

Moskwa, 28 września 1939

Mapa – załącznik do traktatu z podpisami: J. Stalin. J. Ribbentrop,
data: 28.09.1939 roku

„Drugi pakt Ribbentrop – Mołotow” z 28 września 1939 r. Mapa Polski podpisana przez Stalina i Ribbentropa (koncentrująca się na Kresach) dostosowująca granicę niemiecko-sowiecką po inwazji niemieckiej i radzieckiej na Polskę.

kopia, dokument tajnego protokołu dodatkowego z dn. 28.09.1939 dotyczącego koordynacji działań antypolskich z podpisami stron: W. Mołotow J. Ribbentrop – tekst rosyjski

Tekst polski:

Niżej podpisani upełnomocnieni ogłaszają porozumienie Rządu Rzeszy Niemieckiej i Rządu ZSRR jak następuje:

Tajny Protokół Dodatkowy podpisany 23 sierpnia 1939 r. będzie zmodyfikowany tak, że terytorium Państwa Litewskiego przechodzi do strefy wpływów ZSRR, podczas gdy z drugiej strony województwo lubelskie i część województwa warszawskiego przechodzą do strefy wpływów Niemiec (p. mapa dołączona do Traktatu o granicach i przyjaźni dziś podpisanego). W przypadku gdy Rząd ZSRR podejmie szczególne środki na terytorium litewskim dla ochrony swych interesów, obecna granica niemiecko-litewska w celu naturalnego i prostego wytyczenia granicy będzie skorygowana w ten sposób, że terytorium litewskie znajdujące się na południowy zachód od linii zaznaczonej na załączonej mapie przejdzie do Niemiec.

Oświadcza się dalej, obecnie obowiązujące porozumienia gospodarcze pomiędzy Niemcami a Litwą nie będą naruszone przez wyżej wspomniane środki Związku Sowieckiego.

Moskwa, 28 września 1939

Za rząd Rzeszy Niemieckiej…………………………………J. Ribbentrop

W imieniu Rządu ZSRR………………………………………W. Mołotow

Tajny protokół numer 2

Niżej podpisani upełnomocnieni, w konkluzji sowiecko-niemieckiego Traktatu o Granicach i Przyjaźni ogłaszają swe porozumienie jak następuje:

Obie strony nie będą tolerować na swych terytoriach jakiejkolwiek polskiej propagandy, która dotyczy terytoriów drugiej strony. Będą one tłumić na swych terytoriach wszelkie zaczątki takiej propagandy i informować się wzajemnie w odniesieniu do odpowiednich środków w tym celu.

Za rząd Rzeszy Niemieckiej…………………………………J. Ribbentrop

W imieniu Rządu ZSRR………………………………………W. Mołotow

Moskwa, 28 września 1939

Dead-joachim-ribbentrop-blogmedia24-michal

Zdjecie: Tak zakończył żywot J. Ribbentrop, powieszony w wyniku prawomocnego wyroku w wyniku procesu w Norymberdze, przez amerykańskiego kata

Granica między III Rzeszą a Związkiem sowieckim, przebiegała mniej więcej według Linii Curzona.

George Nathaniel Curzon, markiz Curzon of Kedleston, będąc premierem brytyjskim zaproponował linię demarkacyjna pomiędzy wojskami polskimi a bolszewickimi opracowaną w latach 1919-1920, przedstawioną 11 lipca 1920 roku w SPA. Linia ta, została zmieniona w sposób dość tajemniczy przez Anglika, Żyda urodzonego w Polsce w Woli Okrzejskiej, pracownika brytyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych Lewisa Bernsteina-Namierowskiego.

W nocy 11 lipca 1920 roku Lewis Bernstein-Namierowski przesunął ją na zachód od Lwowa i Drohobycza i w tej wersji została podana sowieckiemu ministrowi G. Cziczerinowi.

Vide Roman Dmowski „Odbudowanie państwa”

Roman Dmowski uważa Namiera jako głównego wroga sprawy polskiej i winowajcę wrogiego stosunku premiera Davida Lloyd George’a do Polski.

Wiemy, że Lewis Bernstein-Namierowski był gorącym orędownikiem utworzenia na ziemiach polskich Judeopolonii. Odpadł Lublin, bo rewolucja zmiotła carat. Lwów był dobrym miejscem na stolicę Judeopolonii.

W tym czasie kiedy w Moskwie był podpisywany pakt o nowym podziale Polski i Europy, Rzeczypospolita Polska miała umowy z Wielką Brytanią.

Traktat sojuszniczy rozwijał wcześniejsze, jednostronne gwarancje brytyjskie z 31 marca 1939 i gwarancje dwustronne zawarte w protokole podpisanym 6 kwietnia 1939 roku w trakcie wizyty w Londynie, ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Pana Pułkownika Józefa Becka z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Edwardem Frederickiem Lindley Woodlordem 1. hrabią Halifax.

Traktat był dokumentem prawa międzynarodowego zobowiązującym obie strony sygnujące do udzielenia sobie wzajemnej pomocy militarnej w przypadku agresji na jedną ze stron, lub tzw. agresji pośredniej – na terytorium Wolnego Miasta Gdańska, Litwy, Belgii i Holandii i nie zawierania odrębnego pokoju z agresorem

Składał się on z dwóch części – tekstu zasadniczego oraz tajnego protokołu wyjaśniającego jego pełny tekst. Przewidywał wzajemną, pełną pomoc zbrojną wobec agresji nie wymienionego z nazwy „europejskiego mocarstwa”. Tajny aneks precyzował, że chodzi wyłącznie o Niemcy. Traktat został zawarty na czas pięciu lat z automatycznym przedłużeniem w przypadku braku wypowiedzenia. Była to pierwsza formalna dwustronna umowa sojusznicza Wielkiej Brytanii z krajem na wschód od linii Renu.

W dniu 25 sierpnia 1939 roku został zawarty kolejny układ sojuszniczy Miedzy Wielka Brytanią, reprezentowaną przez ministra spraw Zagranicznych Edwarda Fredericka Lindley Woodlorda 1. hrabiego Halifax a ambasadorem Rzeczypospolitej w Wielkiej Brytanii hrabiego Edwarda Bernarda Raczyńskiego herbu Nałęcz.

Pakt Ribbentrop -Mołotow miał olbrzymie znaczenie dla obu państw szykujących się do napaści na Polskę. Hitlerowi otwierał drogę w jego już zaplanowanej napaści na Polskę. Plan Fall Weiss z 11 IV.

Stalin uzyskiwał olbrzymie wpływy na ziemiach polskich by z członków różnych organizacji komunistycznych KPP, KPZU, stworzyć V Kolumnę w czasie ataku na Niemcy. Umacnianie komunizmu i bolszewizmu na ziemiach etnicznie polskich.

Rosja i Niemcy zawarły pakt Ribbentrop-Mołotow aby załatwić swoje bieżące interesy. Tu i teraz. Oba państwa przygotowywały się do wzajemnego ataku. Stalin zamierzał rozszerzyć komunizm na całą Europę pod swoim berłem. Niemcy chciały zdobyć nowe przestrzenie życiowe w krajach Słowiańskich i niewolników.

Treść traktatu Ribbentrop-Mołotow była znana Stanom Zjednoczonym już 25 sierpnia, czyli dwa dni po jego podpisaniu. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Moskwie,Charles Eustis “Chip” Bohlen przekazał go w korespondencji z Cordell Hull, sekretarzowi stanu Stanów Zjednoczonych.

Informacje amerykanie otrzymali od niemieckiego antyfaszysty Hansa-Heinricha Herwartha von Bittenfeld, sekretarza ambasadora niemieckiego w Moskwie, Friedricha-Wernera Grafa von der Schulenburg.

Hans-Heinrich Herwarth von Bittenfeld Tajny pakt przekazał amerykanom jako gest dobrej woli.

W dniu 27 sierpnia kopia paktu Ribbentrop -Mołotow leżała na biurku ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Edwarda Fredericka Lindley Woodlorda 1. hrabiego Halifax .

Aby było ciekawiej, Francuzi via Wielka Brytania o pakcie wiedzieli 28 sierpnia 1939 roku.

Polska była sojusznikiem Wielkiej Brytanii i Francji. Niestety nikt nie widział potrzeby poinformować Polski i Polaków.Wielka Brytania już 30 VIII ustami swego berlińskiego ambasadora obiecała III Rzeszy, że postulaty dotyczące eksterytorialnej autostrady i Gdańska zostaną przez Europę rozpatrzone i dnia następnego. Ambasador angielski starał się przekonać rząd polski do akceptacji niemieckiego ultimatum, co tylko opóźniło polską mobilizację powszechną. Skutkiem tych zabiegów o „ratowanie pokoju” był więc tylko chaos rozpętany przez Anglików w Polsce w przededniu decydującego starcia z potężnym i prężnym wrogiem.

Podobna sytuacja miała miejsce, kiedy pułkownik Kukliński uciekł do USA i poinformował stany o stanie wojennym. Czy po to aby Polacy nie zdążyli kupić sobie chleba i mleka. Kiedy naczelny wódz marszałek Edward Rydz Śmigły zamierzał ogłosić mobilizacje, nasi sojusznicy, Francja i Anglia odwiodły nas od tego planu.

Wśród najlepszych przyjaciół psy zająca zjadły.

A , dziś?

putin-merkel-kwiaty-foto-inter

Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

Ilustracja tytułowa: Ministrowie Mołotow i Ribbentrop

Zrodlo: Blogmedia24.pl, Michal St. de Zieleskiewicz – blog, 28.09.2011  

Na Polish Club Online pierwotnie opublikowany 29 września 2011.

*

2019.08.23.
  Podziel się:
Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci