Broń genetyczna


Cały ten artykuł w jego angielskiej wersji pochodzi z angielskiej Wikipedii[1], który tu podaję prawem cytatu za podaniem źródła z tłumaczeniem na polski

Biologiczna broń etniczna

Biologiczna broń etniczna (broń biogenetyczna lub bioetniczna) jest rodzajem broni biologicznej, która ma na celu wyrządzenie szkody tylko lub przede wszystkim ludziom o określonych grupach etnicznych lub genotypach.

Historia

Jedną z pierwszych współczesnych fikcyjnych dyskusji na temat broni etnicznej jest powieść Roberta A. Heinleina z 1942 r. „Szósta kolumna” (opublikowana jako „Dzień po jutrze”), w której specyficzna dla rasy broń
przeciw promieniowaniu jest używana przeciwko tak zwanemu „panazjatyckiemu” najeźdźcy [wymagany cytat].

Broń genetyczna

W 1997 r. Sekretarz Obrony USA William Cohen odniósł się do koncepcji broni biologicznej jako możliwego ryzyka. [1] W 1998 r. Niektórzy eksperci od broni biologicznej uważali taką „broń genetyczną” za
prawdopodobną i wierzyli, że były Związek Radziecki podjął pewne badania nad wpływem różnych substancji na geny ludzkie [2].

W swoim dokumencie strategicznym z 2000 r. Przebudowa obrony Ameryki, think-tank Project for the New American Century (PNAC) opisał
broń biologiczną jako „politycznie użyteczne narzędzie”, które amerykańskich przeciwników mogłoby zachęcić do jego rozwijania i
wykorzystywania [3].

Możliwość „bomby genetycznej” została zaprezentowana w książce Vincenta Saricha i Franka Miele, Race: „Rzeczywistość różnic ludzkich”, opublikowanej w 2004 r. Autorzy ci uważają taką broń za technicznie wykonalną, ale mało prawdopodobną do użycia. (strona 248 wydania w miękkiej oprawie).

W 2004 r. „The Guardian” poinformował, że Brytyjskie Stowarzyszenie Medyczne (BMA) rozważyło broń biologiczną przeznaczoną do
celowania w określone grupy etniczne jako możliwą i zwrócił uwagę na problemy, które postępy w nauce w zakresie takich rzeczy jak
„leczenia choroby Alzheimera i innych wyniszczających chorób można również użyć dla złośliwych celów”. [4]

W 2005 r. Oficjalny pogląd Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża brzmiał: „Potencjał skierowany do grupy etnicznej za pomocą czynnika biologicznego prawdopodobnie nie jest daleko. Scenariusze te
nie są wytworem wyobraźni MKCK, ale albo miały miejsce, albo były zidentyfikowane przez niezliczoną liczbę niezależnych i rządowych
ekspertów. ”[5]

W 2008 r. Rząd Stanów Zjednoczonych zorganizował komitet kongresowy „Genetyka i inne technologie modyfikacji człowieka: sensowne regulacje międzynarodowe czy nowy rodzaj wyścigu zbrojeń?”, Podczas którego
dyskutowano, w jaki sposób „możemy przewidzieć świat, w którym zbuntowany (a nawet nie-tak-nieuczciwe) państwa i podmioty niepaństwowe próbują manipulować genetyką ludzką w sposób, który nas przerazi ”[6]

W 2012 r. „The Atlantic” napisał, że określony wirus atakujący osoby o określonej sekwencji DNA jest możliwy w najbliższej przyszłości.
Magazyn przedstawił hipotetyczny scenariusz wirusa, który spowodował łagodną grypę w populacji ogólnej, ale śmiertelne objawy dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jako dowód przytaczają postępy w spersonalizowanej terapii genowej [7].

W 2016 r. Magazyn „Foreign Policy” zasugerował możliwość wykorzystania wirusa jako broni biologicznej, który mógłby wysterylizować „genetycznie spokrewnioną populację etniczną” [8].

Izraelska kontrowersja dotycząca „bomby
etnicznej”

W listopadzie 1998 r. „The Sunday Times” doniósł, że Izrael próbował zbudować „bombę etniczną” zawierającą czynnik biologiczny, który mógłby konkretnie celować w cechy genetyczne obecne wśród populacji arabskich
[9]. „Wired News” poinformował także o tej historii [10] [11], podobnie jak „Foreign Report”. [12]

Mikrobiologowie i genetycy byli sceptycznie nastawieni do naukowej wiarygodności takiego czynnika biologicznego [13]. „New York Post”,
opisując twierdzenia jako „zniesławienie krwi” („obrzydliwe zniesławienia”), poinformowało, że prawdopodobnym źródłem tej historii jest dzieło science fiction autorstwa izraelskiego profesora Dorona Stanitsky’ego. Dwa lata wcześniej Stanitsky wysłał swoją całkowicie
fikcyjną pracę na temat takiej broni do izraelskich gazet. W artykule odnotowano także poglądy badaczy genetycznych, którzy twierdzili, że pomysł jest „całkowicie fantastyczny”, a inni twierdzili, że broń była
teoretycznie możliwa. [14] [15]

Rosyjski zakaz wywozu próbek biologicznych

W maju 2007 r. Rosyjska gazeta „Kommersant” poinformowała, że rosyjski rząd zakazał wszelkiego eksportu biopróbek ludzkich [16].
Raport twierdzi, że przyczyną zakazu był tajny raport FSB o ciągłym rozwoju „genetycznych broni biologicznych” atakujących rosyjską
populację przez instytucje zachodnie. Raport wspomina o Harvard School of Public Health, American International Health Alliance, Department of Medical Biotechnology of Jagiellonian University, United
States Department of Justice Environment and Natural Resources Department, Instytut Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz United States Agency for International Development.

W fikcji

W powieści Liu Cixina „Mroczny las” organizacja terrorystyczna używa „osobistego” wirusa ukierunkowanego na DNA jednej konkretnej osoby, ale nie wyrządzającego poważnej szkody nikomu innemu.

W „Arma 3” zmodyfikowana odmiana malarii to „Atrox Strain” opracowana w „Traktacie o sojuszu strategicznym w ramach protokołu
kantońskiego”, która jest wykorzystywana do ukierunkowania określonych genotypów w celu rozszerzenia miękkiego oddziaływania na kraje
dotknięte skutkami poprzez pomoc medyczną.

[1] Całość pochodzi z https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_bioweapon.


In English:

Ethnic bioweapo

An ethnic bioweapon (biogenetic weapon) is a type of theoretical bioweapon that aims to harm only or primarily people of specific ethnicities or genotypes.

History

One of the first modern fictional discussions of ethnic weapons is in Robert A. Heinlein’s 1942 novel Sixth Column (republished as The Day After Tomorrow), in which a race-specific radiation weapon is used against a so-called „Pan-Asian” invader[citation needed].

Genetic weapons

In 1997, U.S. Secretary of Defense William Cohen referred to the concept of an ethnic bioweapon as a possible risk.[1] In 1998 some biological weapon experts considered such a „genetic weapon” plausible, and believed the
former Soviet Union had undertaken some research on the influence of various substances on human genes.[2]

In its 2000 policy paper Rebuilding America’s Defenses, think-tank Project for the New American Century (PNAC) described ethnic bioweapons as a „politically useful tool” that US adversaries could have incentive to develop and utilize.[3]

The possibility of a „genetic bomb” is presented in Vincent Sarich’s and Frank Miele’s book, Race: The Reality of Human Differences, published in 2004. These authors view such weapons as technically feasible but not very
likely to be used. (page 248 of paperback edition.)

In 2004, The Guardian reported that the British Medical Association (BMA) considered bioweapons designed to target certain ethnic groups as a possibility, and highlighted problems that advances in science for such things as „treatment to Alzheimer’s and other debilitating diseases could also be used for malign purposes”.[4]

In 2005, the official view of the International Committee of the Red Cross was „The potential to target a particular ethnic group with a biological agent is probably not far off. These scenarios are not the product of the ICRC’s imagination but have either occurred or been identified by countless independent and governmental experts.”[5]

In 2008, the US government held a congressional committee, ‘Genetics and other human modification technologies: sensible international regulation or a new kind of arms race?’, during which it was discussed how “we
can anticipate a world where rogue (and even not-so-rogue) states and non-state actors attempt to manipulate human genetics in ways that will
horrify us”.[6]

In 2012, The Atlantic wrote that a specific virus that targets individuals with a specific DNA sequence is within possibility in the near future.
The magazine put forward a hypothetical scenario of a virus which caused mild flu to the general population but deadly symptoms to the President of the United States. They cite advances in personalized gene therapy as
evidence.[7]

In 2016, Foreign Policy magazine suggested the possibility of a virus used as an ethnic bioweapon that could sterilize a „geneticallyrelated ethnic population.”[8]

Israeli „ethno-bomb” controversy

In November 1998, The Sunday Times reported that Israel was attempting to build an „ethnobomb” containing a biological agent that could specifically target genetic traits present amongst Arab populations.[9] Wired News also reported the story,[10][11] as did Foreign Report.[12]

Microbiologists and geneticists were skeptical towards the scientific plausibility of such a biological agent.[13] The New York Post, describing the claims as „blood libel”, reported that the likely source for the story was a work of science fiction by Israeli academic Doron Stanitsky. Stanitsky had sent his completely fictional work about such a weapon to Israeli newspapers two years before. The article also noted the views of genetic researchers who claimed the idea as „wholly fantastical”, with others claiming that the weapon was theoretically possible.[14][15]

Russian ban on export of biological samples

In May 2007, a Russian newspaper Kommersant reported that the Russian government banned all exports of human biosamples.[16] The report claims that the reason for the ban was a secret FSB report about on-going development of „genetic bioweapons” targeting Russian population by Western institutions. The report mentions the Harvard School of Public Health, American International Health Alliance, Department of Medical Biotechnology of Jagiellonian University, United States Department of Justice Environment and Natural Resources Division, Institute of Genetics and Biotechnology Warsaw University, and United States Agency for International Development.

In fiction

In Liu Cixin’s novel The Dark Forest, a terrorist organisation uses a „personal” virus targeted at the DNA of one particular individual but causing no serious harm to anyone else infected.

In Arma 3, „Atrox Strain” is an engineered variant of Malaria developed by the Canton Protocol Strategic Alliance Treaty that is used to target specific genotypes for the purposes of expanding soft power into affected countries via medical assistance.

See also

References

 1.  William Cohen (1997-04-28). „Terrorism, Weapons of Mass Destruction, and U.S. Strategy”Sam Nunn Policy Forum, University of Georgia. Archived from the original on 2004-11-18. Retrieved 2006-07-12.
 2. ^ Interview of Dr Christopher Davis, UK Defence Intelligence StaffPlague WarFrontlinePBS, October 1998
 3. ^ Rebuilding America’s Defenses: Strategies, Forces, and Resources For a New Century(PDF). September 2000. Archived from the original on August 17, 2013. Retrieved May 30,2007.
 4. ^ Adam, David (28 October 2004), Could you make a genetically targeted weapon?The Guardian
 5. ^ Preventing the use of biological and chemical weapons: 80 years on, Official Statement by Jacques Forster, vice-president of the ICRC, 10-06-2005
 6. ^ „Ethnic-bioweapons: between conspiracy and reality – The Badger”The Badger. 2018-05-08. Retrieved 2018-06-21.
 7. ^ Hessel, Andrew (2012), Hacking the President’s DNAThe Atlantic
 8. ^ Brooks, Rosa (2016-03-15). „Can There Be War Without Soldiers?”Foreign Policy. Retrieved 2016-06-15.
 9. ^ Uzi Mahnaimi; Marie Colvin (1998-11-15). „Israel planning ‚ethnic’ bomb as Saddam caves in”. The Sunday Times.
 10. ^ „Israel’s Ethnic Weapon?”Wired News. 1998-11-16.
 11. ^ James Ridgeway (1999-02-02). „Ethnic Warfare”The Village Voice.
 12. ^ „UPI report”.
 13. ^ Stein, Jeff. „Debunking the „ethno-bomb””Salon. Retrieved 25 February 2017.
 14. ^ „Now Playing: A Blood Libel For The 21st Century”. New York Post. 1998-11-22.
 15. ^ „Google Groups quoting Haaretz”groups.google.com. Retrieved 2017-11-14.
 16. ^ „Россия блюдет человеческий образец”Kommersant. 2007-05-29. Retrieved 2007-05-29.

W artykule tym zestawiono wiele aktualnych publikacji a z uwagi na pracochłonność nie aktualizuję tego na polskiej Wikipedii, jednakże udzielam niniejszym zgody na to, by tekst przekładu został tam umieszczony.

Z Bogiem.

Andrzej Marek Hendzel

Źródło: hendzel.pl , 28 marca 2020.

Opublikowano za zgodą Autora.

Ilustracja tytułowa: Fot. za: armyupress.army.mil , 31.10.2014 / wybór wg.pco


2020.04.01.
Avatar

Autor: Andrzej M. Hendzel