WOŁANIE O RATUNEK: Klęska, kara czy łaska Boża? Co robić?


1. Każdego dnia modlimy się: Bądź wola Twoja…tak i na ziemi… I wola Boża dzieje się.
Czy wierzę?

2. A czy epidemia wirusa dzieje się z woli Bożej? – Może początek był i ludzki, ale epidemia to dopust Boży i wola Boża, a może i kara Boża.

3. Od wielu lat w świecie i w Polsce mnożą się coraz liczniejsze podłości, upadki, zabójstwa, zawiści, zdrady, odstępstwa, apostazje i inne nieprawości obrażające Boga.

4. Liczne objawienia Matki Bożej, ostrzegające ludzkość, wyrażały Bożą sprawiedliwość i zbliżającą się karę Bożą – za rosnącą masę ludzkich grzechów i nieprawości.

5. Objawienia św. Faustynie Kowalskiej i służebnicy Bożej Rozalii Celakównie wskazywały Polsce, władzom kościelnym i państwowym specjalne powołanie, misję i zadanie apostolskie.

6. Dotychczasowe wysiłki duszpasterskie Kościoła, obiecujące Boże miłosierdzie, bez publicznego napiętnowania zła, nie powstrzymują postępującego zalewu zła i upadku. Nie doprowadziły też do podjęcia przez Polskę misji apostolskiej wskazanej w objawieniach.

7. W tej sytuacji nie ma wątpliwości, że epidemia jest zapowiadaną i zasłużoną karą Bożą, wyrazem Bożej sprawiedliwości, ale i miłości, gdyż daje nam kolejną możliwość naprawy i łaski miłosierdzia. Powinna być przyjęta z poddaniem, podziękowaniem i przebłaganiem.

8. Jeśli ta możliwość zostanie wykorzystania ku odrodzeniu wiary i naprawie życia ludzi, rodzin, społeczeństwa i państwa, jak po Chrzcie Polski w 966 r., to Polska odrodzi się i zapewne zostanie wywyższona wśród innych narodów. Jeśli nie – potoczy się ku zgubie; czy tylko od wirusa, czy i z innych powodów – to już prawie obojętne.

9. Jeśli epidemia jest z woli Bożej karą i miłosierdziem, to prostymi, ludzkimi sposobami nie uda się jej powstrzymać. Celowe i potrzebne są wszelkie zewnętrzne działania ograniczające możliwy zakres epidemii i ludzkich cierpień i Bóg zapłać wszystkim pełniącym tą służbę. Ale ma ona znaczenie wtórne, gdyż ważniejszy jest duchowy ratunek dusz.

10. W tym zmaganiu, śmiertelnym dla dusz i ciał, szatan, mieszając w umysłach władz, podpowiedział zdradziecko, niby z miłości do człowieka, aby zmniejszając zagrożenie dla ciał, zatruć dusze powierzchownością i możliwie odsunąć je od kościoła, mszy św. i łaski sakramentów. Nigdy tego w naszej historii nie było, choć straszne zarazy bywały, ale zawsze mobilizowano się – Jak trwoga, to do Boga!

11. Przezwyciężenie epidemii i wykorzystanie Bożej łaski wymaga szczególnej aktywizacji duchowieństwa i żarliwie wierzących, aby najbliższe tygodnie, całe dnie i noce, bez sztucznych ograniczeń, uczynić czasem szczególnych narodowych rekolekcji, pokuty, przebłagania, modlitwy, postanowień naprawy i zadośćuczynienia, w możliwie najszerszym, publicznym zakresie; także w publicznym radiu, telewizji, internecie i prasie (przy współpracy władz duchownych i świeckich).

12. Rekolekcje powinny przybliżyć wielorakie konkretne grzechy; indywidualne, wspólne, społeczne i władz publicznych, z wykazaniem ich złych skutków, obrzydliwości i obrazy Bożej, nazywając je po imieniu (co ostatnio pomijano). Rekolekcjom powinny towarzyszyć powtarzane różne nabożeństwa i pochody pokutne, adoracje, drogi krzyżowe, długie modlitwy, ekspiacje i znaczne pokuty. Powszechność i jednoznaczność (albo-albo) prezentacji rekolekcyjnych oraz stawianych pytań i wymagań wyznania i okazania wiary powinna przełamać powszechną, połowiczną i kompromisową postawę znacznej części społeczeństwa.

13. Zewnętrznym wyrazem odnowy ducha i dobrych postanowień powinno być:
– Przywrócenie znaku krzyża życiu publicznemu; w szkołach, urzędach, w miejscach pracy.
– Ożywienie stosunków dobrosąsiedzkich, troski o samotnych i biednych,
– Organizacja i ożywienie dobrych lokalnych klubów seniora, zakładanie organizacji i klubów młodzieżowych, organizacje pielgrzymek i wycieczek.
– Przywrócenie w kinach i teatrach programów respektujących i przybliżających wiarę świętą.
– Przyjęcie jasnej ustawy o wartości życia ludzkiego i jego obrony od poczęcia do naturalnej śmierci.
– Inne innowacje społeczne, dotyczące bezrobotnych i upośledzonych w kraju i za granicą.

14. Bardzo jest ważne i potrzebne ożywienie w parafiach kultu Najświętszego Serca Jezusowego oraz czci publicznej Chrystusa Króla, a w potrzebie – samopomocy parafialnej.

15. Dopełnieniem procesu odnowy życia chrześcijańskiego w Polsce będzie spełnienie objawionej woli Pana Jezusa i intronizacja – uznanie Jezusa Chrystusa Królem Polski, naszym Władcą i Prawodawcą, uroczystość z osobistym udziałem i zaprzysiężeniem pana prezydenta, premiera, marszałków sejmu i senatu oraz z udziałem Episkopatu Polski.

16. W zarysowanym procesie, realizowanym z łaską Bożą, przy dobrej współpracy władz duchownych i świeckich, uda się pokonać epidemię wirusa, a właściwie uprosić, aby z woli Bożej ona wygasła. Im więcej będzie pokuty, przebłagania i nawróceń – tym szybciej zaraza ustąpi. Zbawienie jest przez krzyż, nie w internecie.

Włodzimierz Bojarski z dużą Rodziną

Prof. Włodzimierz Bojarski

Źródło: Europejski Monitor Ekonomiczny – Европейский Экономический Moнитop – European Economic Monitor, 2020-04-11.

Zobacz wykład prof. Włodzimierza Bojarskiego – „Gospodarka i Państwo dla Społeczeństwa”, Polskie Sprawy, 25.10.2018.

Ilustracja tytułowa: Prof. Włodzimierz Bojarski. Fot. za CEP-YouTube, 25.10.2018.

  • Przeczytaj więcej artykułów prof. Włodzimierza Bojarskiego na naszym portalu  >  >  >  TUTAJ.
2020.04.11.
Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci