Podjęto prace nad Raportem dotyczącym rozwijającego się globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego


Komunikat

Podjęto prace nad Raportem dotyczącym rozwijającego się globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego

Uprzejmie informujemy, iż w czwartek 26 marca 2020 r. nastąpiło wznowienie prac Konwersatorium „O lepszą Polskę”,  powołanego z inicjatywy Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, mające na celu opracowanie nowego Raportu o rozwijającym się globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym (poprzedni Raport dotyczący kryzysu z lat 2007-2009 powstał w 2010 roku, a  opublikowany  został w 2011 r.  – zob. „Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce”, plp.info.pl – 29.05.2011. , natomiast jego drugą w  2012 r.  tu załączamy .

Zdaniem inicjatorów opracowania Raportu, obecny stopniowo rozwijający się globalny kryzys finansowo-gospodarczy, którego skutki w pełni ujawnią się po dwóch, trzech latach może być głębszy aniżeli kryzys w latach 2007-2009 i wielka depresja w latach 1929-1933.

Chęć pracy nad Raportem zadeklarowało 48 osób, w tym 15 profesorów i 16 doktorów, głównie z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Warszawskiego. Są wśród nich specjaliści z dziedziny ekonomii i finansów, politolodzy, filozofowie, specjaliści z zakresu polityki społecznej i bezpieczeństwa narodowego oraz geopolitycy. Są także praktycy – przedsiębiorcy.Inicjatywa opracowania Raportu jest obywatelska  i nie jest związana z jakąkolwiek partią polityczną. Raport Konwersatorium „O lepszą Polskę” i Polskiego Lobby Przemysłowego powstaje we współpracy z Warszawską Szkołą Zarządzania – Szkołą Wyższą, Polskim Towarzystwem Geopolitycznym.

Prace nad Raportem przebiegają w czterech obszarach: 

1) gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem sfery pieniądza, finansów i odbudowy produkcji; 

2) społecznym, uwzględniającym problemy polityki społecznej, filozofii i aspekty kulturowe; 

3) politycznym, w tym reformy i budowy nowych instytucji i społeczeństwa obywatelskiego oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekonomicznego, społecznego, energetycznego itd. oraz 

4) geopolitycznym, uwzględniającym zmiany na mapie świata- kontekst środkowo-europejski, europejski, w tym Unii Europejskiej i globalny.

Raport składać się będzie z dwóch części: z diagnozy, ukazującej przyczyny, naturę i istotę obecnego kryzysu na tle poprzednich kryzysów, oraz z części prognostycznej dotyczącej scenariuszy możliwego rozwoju kryzysu i sposobów jego przezwyciężenia. Przy czym w naszych pracach koncentrować się będziemy na tendencjach i procesach długofalowych o charakterze strategicznym.

Pracami w poszczególnych obszarach problemowych kierują czterej koordynatorzy: 
mgr inż. Konrad Golczak,
prof. dr hab. Aleksandra Skrabacz,
dr Robert Kołodziejczyk i
dr Piotr Wilczyński. 

Koordynatorem całości prac nad Raportem jest prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka – koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego, pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Dziekan Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej ( tel. 603-425-568). 

Raport, który będzie gotowy pod koniec sierpnia br., zostanie wydany przez Dom Wydawniczy ELIPSA. 

Będzie też szeroko upowszechniany przez struktury związkowe różnych nurtów oraz organizacje społeczne i stowarzyszenia, z którymi Polskie Lobby Przemysłowe od 1993 roku współpracuje.

W załączeniu poprzedni Raport Polskiego Lobby Przemysłowego i Konwersatorium „O lepszą Polskę”  – I i II część dotyczący  poprzedniego kryzysu, który wybuchł 2008 r

Za kontakt z mediami odpowiadają rzecznicy prasowi naszej inicjatywy:

1. Dr Monika-Lewińska-Krzak
2. Mgr Jolanta Święszkowska

Z wyrazami szacunku

Koordynator prac Konwersatorium
prof. UJK. dr hab. Paweł Soroka
Polskie Lobby Przemysłowe
Dziekan Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej
Materiał nadesłany: Paweł Soroka , 8 maja 2020 r.


Ilustracja tytułowa pochodzi z okładki książki
„POLSKIE LOBBY PRZEMYSŁOWE im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
wydawnictwo PLP, Warszawa 2020 – plp.info.pl / wybór zdjęcia wg.pco


2020.05.08.
Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane