Ekonomia sieci. Jak globalne sieci opętały świat


Czytelnikom Europejskiego Monitora Ekonomicznego przekazujemy w wersji PDF wydanie książki prof. Artura Śliwińskiego „Ekonomia sieci. Jak sieci globalne opętały świat (wydanie poprawione i rozszerzone)”. Książkę można pobrać bezpłatnie w okresie najbliższych trzech miesięcy od daty dostępu.

Wznawiamy „Ekonomię sieci” po pięciu latach od momentu pierwszego wydania, wówczas o niskim nakładzie. Spotkała się ona wtedy z bardzo pozytywnym odbiorem przez profesjonalnych ekonomistów, co jedynie ukazuje silny rozdźwięk pomiędzy wiedzą akademicką a propagandą neoliberalną. Książka oparta jest na solidnych podstawach metodologicznych i empirycznych, co stawia ją w rzędzie najbardziej wiarygodnych opracowań ekonomicznych. Opiera się na wynikach badań kilkunastu renomowanych zespołów analitycznych, a także na własnych doświadczeniach Autora.

Powodem wznowienia książki jest obecny chaos myślowy, wywołany przez spektakularne wydarzenia o skali globalnej. Jest to chaos myślowy, czyli wyrażający niemożność zrozumienia otaczającej rzeczywistości. „Ekonomia sieci” umożliwia skorygowanie i uporządkowanie wiadomości o przyczynach zachodzących w świecie i w Polsce zjawisk kryzysowych; w tym sensie jest szansą pokonania wspomnianego chaosu. Przyzwyczajony do łatwych tekstów propagandowych Czytelnik nie może liczyć na to, że książka dostarczy mu prostych recept ekonomicznych. Proces poznawczy wymaga w każdym przypadku osobistego wysiłku, a więc nie jest ona przeznaczona dla tych wszystkich, którzy mają nastawienie czysto konsumpcyjne, tj. nie starają się dostrzegać i rozwiązywać problemów społecznych i osobistych.

Nowe wydanie „Ekonomii sieci” zawiera dodatkowo rozszerzenie o „polski wątek”, co sugerowali niektórzy Czytelnicy pierwszego wydania. W świetle analizy sieci globalnych, zachodzące w Polsce procesy wyglądają zgoła inaczej niż w powszechnie przyjmowanej wersji tzw. „transformacji ustrojowej”. Zagadnienie jest jednak bardzo złożone, dlatego wspomniane rozszerzenie dotyka spraw polskich tylko fragmentarycznie.
Do osób podzielających zawarte w książce stanowisko wobec globalnej i polskiej rzeczywistości zwracamy się z gorącym apelem o popularyzowanie książki prof. Artura Śliwińskiego, w tym rozpowszechniania w bezpłatnej wersji PDF.

Redakcja EEM

Zrodlo: Europejski Monitor Ekonomiczny – Европейский Экономический Moнитop – European Economic Monitor , 2020-06-03


Ekonomia sieci. Jak globalne sieci opętały świat

(fragm.)

Artur Śliwiński

Zagadnienie omawiane w niniejszej książce (jak sieci globalne opętały świat) jest jednym z kilku najważniejszych zagadnień ekonomii sieci. Innym ważnym zagadnieniem, zaledwie sygnalizowanym w książce, jest związek rozwoju globalnych sieci finansowych z wybuchem wielkiego światowego kryzysu ekonomicznego (i duchowego!), bez którego poznanie charakteru współczesnego kryzysu jest niemożliwe. 

Podobnie, bez uwzględnienia związku między ekspansją sieci globalnych, a wzrostem i rozprzestrzenianiem się konfliktów międzynarodowych, niemożliwe jest zajęcie właściwej postawy wobec współczesnych przejawów agresji hybrydowej (ideologicznej, ekonomicznej i militarnej), w tym zwłaszcza do tzw. rewolucji kolorowych.

Szczególnie ważnym zagadnieniem, które nie zostało oświetlone w tej książce, są negatywne skutki ekonomiczne, społeczne i demograficzne dotychczasowego rozwoju architektury sieci globalnych. Na ogół są to skutki najbardziej dolegliwe dla społeczeństw i narodów, lecz ich dolegliwość jest często ukrywana przed opinią publiczną. Bez rzetelnej analizy tego zagadnienia należy oczekiwać, że opór przeciwko negatywnym wpływom sieci globalnych i kontrolowanych przez nie instytucji międzynarodowych i krajowych, może być dostatecznie skuteczny. Podobnie trudno wyobrazić sobie, że jakiekolwiek ruchy wyzwoleńcze mogą osiągnąć sukces bez zrozumienia przyczyn wspomnianych dolegliwości, które przyjęły obecnie postać maltuzjanizmu.

Innym zagadnieniem są perspektywy geopolityczne. Z danych zgromadzonych w trakcie opracowywania materiałów do tej książki wynika, że utworzona architektura sieciowa nie jest dostatecznie trwała, by nie ulec załamaniu pod ciężarem pogłębiających się dysproporcji. Załamanie to będzie jednak przypominać raczej serię silnych wstrząsów tektonicznych, niż rozpad Związku Sowieckiego. To także wymaga gruntownego rozpatrzenia.

Omawiane w książce zagadnienia jedynie fragmentarycznie dotykają spraw polskich. Wynikało to z przeświadczenia, że dopiero poznanie sytuacji w skali globalnej stwarza właściwa perspektywę interpretacji sytuacji w Polsce, w znacznym stopniu zdominowanej przez globalne sieci biznesowe, polityczne i informacyjne. W drugim wydaniu zamieszczonych zostało kilka uzupełnień na ten temat, jednakże nadal wiele problemów pozostaje do opracowania, w szczególności zaś wykorzystania sieci jako formy organizacyjnej dla osłabienia postaw indywidualistycznych oraz wspomnienia współpracy na gruncie narodowym. Można tylko zasygnalizować, że jest to rozwijający się w wielu krajach kierunek aktywności społecznej i gospodarczej.

W trakcie pracy nad książką, kwestia globalnych sieci „zdrowia”, obejmującej WTO, przemysł farmaceutyczny, ośrodki badawcze oraz liczne agendy rządowe w wielu krajach (silnie uzależnionej od sieci neomaltuzjańskiej), nie była dostatecznie widoczna. Jednak zawarte tutaj analizy i opinie stanowią niezbędny do zrozumienia „pandemii koronowirusa” kontekst globalny.


Trudno także nie wspomnieć o dalszych losach współczesnej ekonomii, która została w tej książce poddana ostrej krytyce. Dzisiaj mało kto zwraca uwagę na fakt, że bez poważnej i rzetelnej ekonomii wspomniane wyżej zagadnienia i szereg innych nie będą poprawnie rozwiązane. Przyzwyczailiśmy się żyć w świecie neoliberalnej demagogii, która zaciemnia rzeczywistość.

Prof. dr hab. Artur Śliwiński

Zrodlo: Europejski Monitor Ekonomiczny – Европейский Экономический Moнитop – European Economic Monitor , 2020-06-03


Artykuły prof. Artura Śliwińskiego na naszym portalu >   >   >   TUTAJ .

Zdjęcie za: convertpoundstodollars.net / wybór wg.pco

2020.06.06.
Artur Śliwiński

Autor: Artur Śliwiński