Leszek Pietrzak: Co łączy Komorowskiego z Amber Gold…

Ostat­nie ty­go­dnie zo­sta­ły cał­ko­wi­cie zdo­mi­no­wa­ne przez afe­rę wo­kół Am­ber Gold. Pi­ra­mi­da Mar­ci­na P. nie jest no­wo­ścią w III RP. Hi­sto­ria dzia­łal­no­ści pa­ra­ban­ków, „ge­niu­szy fi­nan­so­wych”, wpły­wo­wych lob­by […]

Leszek Pietrzak: Kim Pan jest, panie Sikorski?

Czy Ra­do­sław Si­kor­ski miał kie­dy­kol­wiek kon­tak­ty z bry­tyj­ski­mi służ­ba­mi? Kto fi­nan­so­wał je­go na­ukę w Wiel­kie Bry­ta­nii, je­go wy­jaz­dy do Afga­ni­sta­nu i in­nych kra­jów oraz kto był […]

JAK ZNISZCZONO ARMIĘ KRAJOWĄ

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNEJAK ZNISZCZONO ARMIĘ KRAJOWĄAutor dr Leszek Pietrzak Sowiecki dyktator Józef Stalin planował zniewolenie Polski. Za największą przeszkodę w tej operacji uznał polską armię podziemną […]