Michnik poza granicami Polski pluje nam w twarz, a tu na miejscu w kraju nieustannie tropi wrogów „okrągłostołowego ludu” demaskując antysemickie, faszystowskie, homofobiczne, antydemokratyczne i katolickie spiski.

Mirosław Kokoszkiewicz: Rasa Panów czy durniów? Opinii prof. Legutko nie będą komentował, bo uważam go za durnia (…) Polska jest dość prowincjonalna (…)… wiedza Polaków o świecie […]

Mi­ro­sław Ko­kosz­kie­wicz: Pro­ces gnil­ny III RP

Już tak to jest w hi­sto­rii państw cho­rych i zbu­do­wa­nych na fun­da­men­cie z kłam­stwa, iż nie­uchron­nie przy­cho­dzi ta­ki czas, że wi­dać, sły­chać i wy­raź­nie czuć zbli­ża­ją­cy […]