Seawolf: Seryjny Samobójca znowu w akcji?

Dariusz Szpineta – kolejna ofiara krwawego żniwiarza Mamy kolejne zwłoki na gościńcu… Kolejny przypadek powieszenia bez żadnych znaków, bez żadnej zapowiedzi, bez choćby złego nastroju… przypadek, […]

Ro­man Mań­ka: Był “narzędziem” którego się pozbyto

An­drzej Lep­per ni­g­dy nie był czło­wie­kiem eli­ty. A jed­nak przed­sta­wi­ciel es­ta­bli­sh­men­tu po­li­tycz­no-biz­ne­so­we­go Ry­szard Krau­ze po­sta­no­wił mu po­moc. Wie­le po­szlak wska­zu­je, iż pierw­szym ogni­wem prze­cie­ku w tak […]