Magda Figurska: Magdalenka czarodziejska moc powrotu do przeszłości

Ma­łe, pulch­ne, bisz­kop­to­we cia­stecz­ko – mag­da­len­ka, opi­sa­ne na po­cząt­ku „W stro­nę Swan­na” – pierw­szej czę­ści sław­nej po­wie­ści-rze­ki: „W po­szu­ki­wa­niu stra­co­ne­go cza­su” Mar­ce­la Pro­usta, mia­ło moc szcze­gól­ną. […]