NIEOBECNY HOLOKAUST

„Mą­drość i su­ro­wość w tej wal­ce na­ro­do­wo­ścio­wej mu­szą nam oszczę­dzić ko­niecz­no­ści wy­ru­sze­nia raz jesz­cze na po­le bi­twy z po­wo­du te­go kra­ju” — ty­le wy­tycz­ne kon­fe­ren­cji z […]

Marian Barański: Liga Narodowo- Demokratyczna

Była pierwszą organizacją narodową po 10 latach ,od czasu likwidacji Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego /przełom roku 1946/1947/. Za jej twórców można uwazac dwóch ludzi: Jana Piotra […]