Stanisław Michalkiewicz: Dalsze doskonalenie

Jak już informowałem, 9 października wygrała demokracja – ale to nie znaczy, że nie może być lepiej. Demokracja – demokracją – ale ktoś przecież musi tym […]

Ro­man Mań­ka: Był “narzędziem” którego się pozbyto

An­drzej Lep­per ni­g­dy nie był czło­wie­kiem eli­ty. A jed­nak przed­sta­wi­ciel es­ta­bli­sh­men­tu po­li­tycz­no-biz­ne­so­we­go Ry­szard Krau­ze po­sta­no­wił mu po­moc. Wie­le po­szlak wska­zu­je, iż pierw­szym ogni­wem prze­cie­ku w tak […]

Magda Figurska: Magdalenka czarodziejska moc powrotu do przeszłości

Ma­łe, pulch­ne, bisz­kop­to­we cia­stecz­ko – mag­da­len­ka, opi­sa­ne na po­cząt­ku „W stro­nę Swan­na” – pierw­szej czę­ści sław­nej po­wie­ści-rze­ki: „W po­szu­ki­wa­niu stra­co­ne­go cza­su” Mar­ce­la Pro­usta, mia­ło moc szcze­gól­ną. […]