Mi­ro­sław Ko­kosz­kie­wicz: Pro­ces gnil­ny III RP

Już tak to jest w hi­sto­rii państw cho­rych i zbu­do­wa­nych na fun­da­men­cie z kłam­stwa, iż nie­uchron­nie przy­cho­dzi ta­ki czas, że wi­dać, sły­chać i wy­raź­nie czuć zbli­ża­ją­cy […]

Po jaki grom były te powielacze? Eunuchy III RP

Afryckie mużyny gupie nie som i jak robiom przewrót, to najsampierw… zajmujom budynek telewizyi. Likwidacja „Misji specjalnej” , “Warto rozmawiać” oraz „Bronisław Wildstein przedstawia” też swoją […]