Komisja Europejska: Polska nie ma dostępu do morza

Obliczono, że jeśli od najdalszej granicy do morza jest więcej niż określona liczba kilometrów, to można zakwalifikować kraj jako nieposiadający dostępu do morza. Tak nas zaszeregowano, […]

Ich cyrk, na­sze mał­py

Pro­ku­ra­tu­ra Woj­sko­wa, wy­łą­cza­jąc ze śledz­twa przy­go­to­wa­nie lo­tu do Smo­leń­ska, usta­mi gen. Pa­rul­skie­go tłu­ma­czy­ła, że ona mo­że tyl­ko woj­sko­wych, a cy­wi­le, to in­na pa­ra ka­lo­szy. Ro­bo­ta dla […]