Fa­chow­cy od hi­sto­rii

Z któ­rej stro­ny na pro­blem nie spoj­rzeć, to i tak wi­nien IPN. Ko­mu­nizm nie­win­ny, ale je­go ba­da­cze jak naj­bar­dziej. Nie Wa­łę­sa wi­nien  i je­go po­krę­co­ny ży­cio­rys, […]