Ro­man Mań­ka: Był “narzędziem” którego się pozbyto

An­drzej Lep­per ni­g­dy nie był czło­wie­kiem eli­ty. A jed­nak przed­sta­wi­ciel es­ta­bli­sh­men­tu po­li­tycz­no-biz­ne­so­we­go Ry­szard Krau­ze po­sta­no­wił mu po­moc. Wie­le po­szlak wska­zu­je, iż pierw­szym ogni­wem prze­cie­ku w tak […]

Mi­ro­sław Ko­kosz­kie­wicz: Se­re­met jak Ja­skier­nia?

Tak się cza­sa­mi za­sta­na­wiam, dla­cze­go w Pol­sce bra­ku­je lu­dzi, któ­rzy obej­mu­jąc ja­kieś wy­so­kie pań­stwo­we sta­no­wi­sko na­gle po­czu­li­by mi­sję i chęć oczysz­cze­nia tej na­szej staj­ni Au­gia­sza?… Dla­cze­go […]

NIEOBECNY HOLOKAUST

„Mą­drość i su­ro­wość w tej wal­ce na­ro­do­wo­ścio­wej mu­szą nam oszczę­dzić ko­niecz­no­ści wy­ru­sze­nia raz jesz­cze na po­le bi­twy z po­wo­du te­go kra­ju” — ty­le wy­tycz­ne kon­fe­ren­cji z […]

Magda Figurska: Magdalenka czarodziejska moc powrotu do przeszłości

Ma­łe, pulch­ne, bisz­kop­to­we cia­stecz­ko – mag­da­len­ka, opi­sa­ne na po­cząt­ku „W stro­nę Swan­na” – pierw­szej czę­ści sław­nej po­wie­ści-rze­ki: „W po­szu­ki­wa­niu stra­co­ne­go cza­su” Mar­ce­la Pro­usta, mia­ło moc szcze­gól­ną. […]

Widziane z Jordanii – wywiad z dr. Dirar Rawwash

Z dr. Di­rar Raw­wash, Jor­dań­czy­kiem, le­ka­rzem od trzy­dzie­stu lat miesz­ka­ją­cym i prak­ty­ku­ją­cy w Ma­da­bie, mie­ście po­ło­żo­nym nie­da­le­ko Mo­rza Mar­twe­go roz­ma­wiał Mi­ro­sław Ko­kosz­kie­wicz… „Arab­ski zryw” za­sko­czył świat […]